Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Maak optimaal gebruik van de belastingverminderingen

Belastingen besparen door geld uit te geven. Dat kan dankzij een hele waaier aan belastingverminderingen. Nieuwkomer op deze belastingaangifte is het belastingvoordeel voor een rechtsbijstandsverzekering.
©FRED DEBROCK/ID

Pensioensparen, dienstencheques en giften. Het zijn de drie bekendste in het rijtje van belastingverminderingen. Daarmee kunt u via uw belastingaangifte een deeltje van uw uitgaven of investeringen recupereren. De voorwaarde is dat u effectief in 2019 betaald hebt: de betaaldatum telt, de factuurdatum heeft geen belang. Deed u bijvoorbeeld eind december een gift, dan kunt u die in deze belastingaangifte opnemen. Kwam u pas na Nieuwjaar met uw centen over de brug, dan kunt u de gift pas in uw belastingaangifte van volgend jaar aangeven.

Een ‘belastingvermindering’ betekent dat er een bepaald bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. Dat kan nadelig zijn voor mensen zonder of met een beperkt inkomen. Ze riskeren het belastingvoordeel mis te lopen, omdat ze minder belastingen moeten betalen dan het belastingvoordeel waarop ze recht hebben.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen elk voor het maximumbedrag aan cheques aankopen (1.500 euro) op voorwaarde dat elke partner een contract heeft gesloten met de dienstencheque-onderneming en de cheques op zijn of haar naam koopt.

Let op! Het is niet omdat u elk jaar een terugbetaling krijgt van de fiscus dat u geen belastingen betaalt. Een deel van de belasting heeft u vooraf betaald, bijvoorbeeld via de bedrijfsvoorheffing die uw werkgever van uw loon inhoudt. Als er meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden dan u belastingen moet betalen, krijgt u een terugbetaling van de fiscus. Is er onvoldoende ingehouden, dan zult u moeten bijbetalen.

Naast de belastingverminderingen zijn er ook belastingkredieten, waarbij er altijd een terugbetaling is als er onvoldoende belastingen worden betaald om het saldo van het belastingvoordeel te verrekenen. Zo zijn dienstencheques interessant voor mensen met een laag inkomen en voor gepensioneerden. Als ze te weinig belastingen betalen om het voordeel te verrekenen, wordt het saldo in de vorm van een belastingkrediet terugbetaald.

Sommige belastingvoordelen worden toegekend door de federale overheid en zijn er dus voor alle belastingplichtigen. Andere worden door de gewesten gegeven. Op uw belastingaangifte vindt u alleen de gewestelijke belastingvoordelen die voor uw gewest gelden, wat maakt dat de belastingaangifte er in de drie gewesten anders uitziet.

Hou alle fiscale attesten en betalingsbewijzen bij. U moet die niet verplicht bij uw aangifte voegen, maar u moet ze wel kunnen voorleggen als de fiscus erom vraagt. Goed nieuws voor sloddervossen: de meeste attesten kunt u via MyMinfin.be raadplegen.

Een overzicht van de meest benutte belastingverminderingen en -kredieten.

1. Plafond voor dienstencheques en wijk-werkcheques samen

In alle gewesten kunt u huishoudelijke hulp met dienstencheques betalen. De cheques kostten in 2019 in alle gewesten 9 euro per stuk en u kunt tot maximaal 1.500 euro aan cheques fiscaal inbrengen. Hou er rekening mee dat het plafond geldt voor het aankopen van diensten- én wijk-werkcheques in Vlaanderen of PWA-cheques in de andere gewesten samen. Met wijk-werkcheques of PWA-cheques kunnen langdurig werklozen enkele uren per week klusjes uitvoeren. Het belastingvoordeel voor de aangekochte cheques verschilt van gewest tot gewest.

  • Vlaams Gewest

De aankoop van dienstencheques en wijk-werkcheques geeft recht op een belastingvermindering van 30 procent. Concreet krijgt u voor maximaal 166 dienstencheques een voordeel van 2,7 euro per cheque, zodat de werkelijke kostprijs niet 9, maar 6,3 euro bedraagt. Voor wie alleen wijk-werkcheques koopt, kan het belastingvoordeel maximaal 450 euro (exclusief gemeentebelastingen) bedragen.

Weet dat het belastingvoordeel in Vlaanderen voor aankopen vanaf 1 januari 2020 is teruggeschroefd van 30 naar 20 procent.

  • Brussels Gewest

In Brussel is de belastingvermindering maar half zo groot als in Vlaanderen: 15 procent van de aankoopprijs van diensten- en PWA-cheques. U krijgt daarmee een voordeel van 1,35 euro voor de eerste 163 aangekochte dienstencheques. In werkelijkheid kost een Brusselse dienstencheque van 9 euro na belastingvermindering 7,65 euro. Voor wie alleen PWA-cheques koopt, kan het belastingvoordeel tot 225 euro (exclusief gemeentebelastingen) oplopen.

  • Waals Gewest

Er is een belastingvoordeel van 0,9 euro voor de eerste 150 dienstencheques. In werkelijkheid kost een dienstencheque van 9 euro na belastingvermindering slechts 8,10 euro. De betalingen voor PWA-cheques leveren een belastingvermindering van 30 procent op, wat het maximale voordeel op 450 euro brengt (exclusief gemeentebelastingen).

Zo optimaliseert u uw belastingen

Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen elk voor het maximumbedrag aan cheques aankopen (1.500 euro) op voorwaarde dat elke partner een contract heeft gesloten met de dienstencheque-onderneming en de cheques op zijn of haar naam koopt.

 

2. Giften voor bijna de helft terugbetaald

Voor giften aan erkende instellingen zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Kom op tegen Kanker en de Koninklijke Muntschouwburg krijgt u een belastingvermindering van 45 procent. Voorwaarde is dat u minstens 40 euro - al dan niet in één betaling - stort aan eenzelfde instelling. Ook onlinegiften worden fiscaal aanvaard.

45
procent
Voor giften aan erkende instellingen zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Kom op tegen Kanker en de Koninklijke Muntschouwburg krijgt u een belastingvermindering van 45 procent. Voorwaarde is dat u minstens 40 euro stort aan eenzelfde instelling.

Van een minimumgift van 40 euro krijgt u via uw belastingaangifte 18 euro (exclusief gemeentebelasting) terug. Voor het geval u wel heel erg vrijgevig geweest zou zijn: u mag maximaal 10 procent van uw netto belastbaar inkomen aan giften fiscaal benutten, met een absolute bovengrens van 392.200 euro.

3. Belastingvoordeel voor kinderoppas hangt af van het inkomen

Een deel van de opvangkosten voor uw kinderen kunt u via uw belastingaangifte recupereren. Het gaat bijvoorbeeld over de opvangkosten aangerekend door de crèche, een onthaalouder, voor- en naschoolse opvang, een zomerkamp met de jeugdbeweging en speelpleinwerking. Bijkomende kosten, zoals maaltijden of het lidgeld van de jeugdbeweging, kunt u niet fiscaal inbrengen.

11,2
euro
Niet de integrale opvangkosten voor kinderen leveren een belastingvoordeel op: u kunt maar tot 11,20 euro per opvangdag inbrengen.

Het belastingvoordeel is er voor kinderen tot twaalf jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap). De leeftijd op het moment van de opvang telt. Als uw zoon op 30 juni vorig jaar 12 jaar is geworden, kunt u zijn zomerkampen niet langer inbrengen. Het is overigens niet nodig dat u zelf de opvangkosten hebt betaald. Een betalingsbewijs wordt niet gevraagd, wel moet u het fiscaal attest op uw naam kunnen voorleggen aan de fiscus.

Niet de volledige opvangkosten leveren een belastingvoordeel op: u kunt tot 11,20 euro per opvangdag inbrengen. Die beperking moet u ook maken in uw belastingaangifte. U telt voor de dagen dat u meer dan het plafond betaalde 11,20 euro per dag. Voor de dagen dat u onder het plafond bleef, mag u het werkelijk betaalde bedrag in rekening brengen. 

De belastingvermindering hangt af van het inkomen van de ouders en bedraagt minstens 45 procent. Voor een opvangdag waarvoor u 11,20 euro of meer hebt betaald, krijgt u via uw belastingaangifte 5,04 euro terugbetaald (exclusief gemeentebelastingen).

Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen krijgen een extra ondersteuning, op voorwaarde dat ze een netto-beroepsinkomen van minimaal 3.330 euro hebben. Voor wie minder dan 15.630 euro verdient, komt er op de al bestaande belastingvermindering van 45 procent nog eens 30 procentpunt bij, wat de belastingvermindering op 75 procent brengt. Daarmee kan tot 8,4 euro per opvangdag gerecupereerd worden. Voor inkomens tussen 15.630 en 19.810 euro daalt het percentage met het inkomen. Het extra voordeel is een belastingkrediet, wat betekent dat als er onvoldoende belastingen moeten worden betaald om het voordeel te verrekenen, de fiscus het terugbetaalt.

Zo optimaliseert u uw belastingen

Belastingvermindering voor kinderopvang is niet altijd voordelig.

Hebt u weinig of geen opvangkosten voor een kind jonger dan drie jaar? Het kan interessanter zijn om een verhoging van de belastingvrije som voor een kind jonger dan drie jaar te vragen. Die verhoging bedraagt 600 euro en levert gemiddeld een belastingvoordeel op tussen 150 en 240 euro, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Zodra u 25 opvangdagen kunt inbrengen van 11,20 euro, zal het voordeliger zijn om de opvangkosten in te brengen. 

 

4. Kies tussen pensioensparen en werkgeversaandelen

Pensioensparen is dé klassieker onder de belastingvoordelen: meer dan 3 miljoen Belgen bouwen met stortingen op een pensioenspaarrekening of -verzekering op een fiscaal voordelige manier een pensioenkapitaal op.

Voor het tweede jaar kon u in 2019 kiezen uit twee bedragen. Stortingen tot 980 euro leveren een belastingvoordeel op van 30 procent, wat betekent dat u 294 euro (exclusief gemeentebelasting) via uw belastingaangifte recupereert. U kunt ook meer sparen: tot 1.260 euro, zij het tegen een belastingvoordeel van 25 procent of een maximumvoordeel van 315 euro (exclusief gemeentebelastingen). Hou er rekening mee dat het lagere percentage op de hele storting wordt toegepast. Ook bij stortingen tussen 980 en 1.260 euro wordt het lagere percentage op de hele storting toegepast.

Let op!

U mag de belastingvermindering voor pensioensparen niet combineren met die voor nieuwe aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming.

U moet kiezen tussen het belastingvoordeel voor pensioensparen en dat voor werkgeversaandelen. Koppels die samen een belastingaangifte indienen, hoeven niet dezelfde keuze te maken. Voor een aankoop van maximaal 780 euro aan werkgeversaandelen kunt u een belastingvermindering van 30 procent vragen, wat het maximale voordeel op 234 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt. Een voorwaarde is dat u de werkgeversaandelen minstens vijf jaar bijhoudt. Als u ze eerder verkoopt, moet u het belastingvoordeel dat betrekking heeft op de resterende periode teruggeven. Dat berekent u volgens de formule: 1/60ste van de verkregen vermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 60 maanden.

5. Nieuwe codes voor investeringen in groeibedrijven

Sinds vorig jaar kunt u een belastingvermindering vragen voor de aankoop van nieuwe aandelen van groeibedrijven. Dat zijn kleine vennootschappen die minstens vier en hoogstens tien jaar oud zijn, met minstens tien voltijdse werknemers. Bovendien moet de vennootschap gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei in het aantal voltijds tewerkgestelden en/of de omzet van gemiddeld  10 procent per jaar gerealiseerd hebben.

U mag tot 100.000 euro per jaar investeren in starters en groeibedrijven samen, en dat met een maximale participatie van 30 procent in het maatschappelijk kapitaal. Een investering in een groeibedrijf kan rechtstreeks of via een crowdfundingplatform en geeft recht op een eenmalige belastingvermindering van 25 procent, wat het maximale voordeel op 25.000 euro brengt.

Nieuw! Een voorwaarde voor de belastingvermindering is dat u de aandelen minstens 48 maanden bijhoudt. Bij een eerdere verkoop moet u het deel van de belastingvermindering pro rata teruggeven. Om die reden werden er twee nieuwe codes aan de belastingaangifte toegevoegd. U moet zelf het terug te nemen bedrag van de vermindering berekenen en dat volgens de formule: 1/48ste van de belastingvermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 48 maanden.

6. Nieuw! Belastingvermindering voor premies van een rechtsbijstandsverzekering

Voor het eerst kunt u een belastingvermindering vragen voor een premie betaald voor een rechtsbijstandsverzekering. Zo’n verzekering neemt de kosten van allerhande juridische geschillen op zich: onder meer bouwgeschillen, echtscheidingen, conflicten met de fiscus of een werkgever. Het gaat onder meer over de kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, bemiddelaars, kosten van de (buiten)gerechtelijke procedures… Het belastingvoordeel is er voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Premies tot 310 euro geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, wat het maximale jaarvoordeel op 124 euro brengt. 

Maar het belastingvoordeel is er niet voor eender welke premie voor de rechtsbijstandsverzekering. Zo komt het luikje rechtsbijstand dat u betaalt in uw brand-, auto- of gezinspolis niet in aanmerking. Het moet gaan om een aparte polis voor een rechtsbijstandsverzekering, die u individueel hebt afgesloten bij een verzekeraar gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER).

Maar ook als u al jaren zo’n aparte polis hebt, is de kans klein dat u die premie fiscaal kan inbrengen. Het belastingvoordeel is er alleen voor polissen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Zo somt de wet de rechtsdomeinen op waarvoor er verplicht een waarborg moet worden gegeven. Daarbij zijn bouwgeschillen en echtscheidingen waarborgen die in het verleden nooit verzekerd waren. De wettelijke minimumvoorwaarden gaan onder meer over de gedekte risico’s, de minimale dekking, de wachttijden en de waarborgen. De rechtsbijstand moet gelden voor geschillen in zowel uw privéleven als uw beroepsleven. De franchise of vrijstelling mag maximaal 250 euro per schadegeval bedragen. Bovendien geldt de waarborg voor alle gedekte geschillen die onder de bevoegdheid van een Belgisch rechtscollege vallen. Er worden specifieke voorwaarden gesteld voor de bevoegde rechtbanken.

In de praktijk hebben de verzekeraars aangepaste formules met de verplichte wettelijke dekking op de markt gebracht. Uw verzekeraar moet u een attest (attest 281.63) bezorgen voor het invullen van uw aangifte, met daarop de betaalde premies en de bevestiging dat het contract voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Als u zo’n attest krijgt, mag u sowieso de belastingvermindering vragen in uw aangifte. Mocht achteraf blijken dat niet aan alle voorwaarden voldaan is, dan is het de verzekeraar die opdraait voor de terugbetaling van het belastingvoordeel.

7. Vlamingen en Walen kunnen investeren in de kmo van familie en vrienden

Er bestaan twee belastingkredieten: de Vlaamse win-winleningen en de Waalse ‘coup de pouce’-leningen. Beide zijn er om de zaak van een vriend of familielid te steunen.

Met de win-winlening kunnen Vlaamse particulieren tot 50.000 euro uitlenen aan een of meerdere kmo’s. De lening heeft een vaste looptijd van 8 jaar. Leningen afgesloten in 2019 moeten een rentevoet hebben van minimaal 1 procent en maximaal 2 procent. Wie zo’n lening toestaat, krijgt een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal, wat het maximale voordeel op 1.250 euro brengt. Omwille van de coronacrisis worden de mogelijkheden uitgebreid.

De ‘prêt coup de pouce’ is een vriendenlening aan zelfstandigen, micro-ondernemingen en kmo’s die gevestigd zijn in het Waals Gewest. De ontlener mag tot 50.000 euro aan een of meerdere kredietnemers uitlenen. De achtergestelde lening loopt vier, zes of acht jaar en het kapitaal wordt op de einddatum in één keer terugbetaald.

De ontleners krijgen voor leningen afgesloten in 2019 een rentevoet van minimaal 1 procent en maximaal 2 procent betaald. Daarbovenop komt het fiscaal voordeel: in de eerste vier jaar een belastingkrediet van 4 procent van het uitgeleende kapitaal, wat het voordeel op maximaal 2.000 euro brengt. De eventuele latere jaren valt het belastingvoordeel terug tot 2,5 procent, of dus maximaal 1.250 euro per jaar.

8. Nog andere, minder vaak gevraagde belastingvoordelen

Minder gevraagde belastingverminderingen zijn die voor beschermd onroerend goed, de mama-en-papalening, dakisolatie, sociale huurwoningen, huispersoneel, aanvullend pensioen voor zelfstandigen, startende ondernemingen, verlies op een privak, energiezuinige woningen, aandelen van ontwikkelingsfondsen, elektrische voertuigen en adoptie.

U leest er hier meer.

De juiste codes

De belastingverminderingen vindt u terug in vak X, met eerst de gewestelijke en daarna de federale belastingverminderingen.

Wijk-werk- en PWA-cheques

U vermeldt het totaalbedrag van de wijk-werk- of PWA-cheques die u in 2019 hebt betaald. In het Vlaams Gewest is dat de code 3363/4363 en in het Waals en Brussels Gewest de code 3365/4365.

Dienstencheques

Inwoners van het Vlaams en Brussels Gewest geven het totaalbedrag van de aangekochte cheques aan bij de code 3364/4364. In het Waals Gewest geeft u bij de code 3366/4366 niet het aankoopbedrag aan, maar wel het aantal gekochte cheques.

Giften

U geeft het totaalbedrag van alle giften aan alle instellingen aan bij de code 1394.

Kinderopvang

Vul het beperkte totaalbedrag aan opvangkosten in bij de code 1384. Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen moeten in vak II de code 1101 aankruisen om het extra belastingvoordeel te genieten.

Bij gehuwde en wettelijk samenwonende ouders wordt het totale belastingvoordeel verdeeld over beide ouders, waarbij de ouder die het meeste verdient een groter deel toegewezen zal krijgen. Bij feitelijk samenwonende ouders kan alleen de ouder die de kinderen fiscaal ten laste heeft het belastingvoordeel claimen. Dat is de ouder die aan het hoofd staat van het gezin - iets wat u vrij kan kiezen.

Gescheiden ouders kunnen elk de uitgaven aangeven die hij of zij effectief heeft betaald. Opgelet, het belastingvoordeel voor kinderopvang kan niet gecombineerd worden met de aftrek van betaalde onderhoudsgelden.

Pensioensparen

U vermeldt het bedrag van uw storting bij de code 1361/2361. Hebt u meer dan 980 euro gestort, dan is het niet toegestaan om in uw belastingaangifte toch maar 980 euro aan te geven om alsnog een belastingvoordeel van 30 procent te krijgen.

Werkgeversaandelen

Bij de code 1362/2362 geeft u het bedrag van de gekochte werkgeversaandelen aan. Hebt u de aandelen binnen vijf jaar verkocht, dan vult u het belastingvoordeel dat betrekking heeft op de resterende periode aan bij de code 1366/2366.

Groeibedrijven

Een nieuwe investering in een groeibedrijf geeft u aan bij de code 1334/2334. Hebt u de aandelen vroegtijdig verkocht, dan geeft u het terug te nemen bedrag van de vermindering aan bij de code 1343/2343.

Premies van een rechtsbijstandsverzekering

De premies van een rechtsbijstandsverzekering geeft u aan bij de code 1344 of 2344, afhankelijk van welke partner de polis heeft afgesloten. U hoeft niet zelf de belastingvermindering te berekenen: het volstaat dat u de betaalde premies in de aangifte vermeldt.

De belastingkredieten zijn in vak XI ondergebracht.

Win-winlening

Voor de Vlaamse win-winlening geeft u bij de code 3377/4377 het uitgeleende bedrag begin 2019 aan, bij de code 3378/4378 dat bij het jaareinde. Ging de kmo over de kop, dan geeft u de in 2019 definitief verloren som aan bij de code 3379/4379.

Prêt coup de pouce

Voor de ‘prêt coup de pouce’ vult u bij de code 3384/4384 het uitstaande bedrag begin 2019 aan en bij de code 3386/4386 dat aan het einde van het jaar. U moet ook de data vermelden waarop u het geld ter beschikking stelde.

 

Lees meer

Gesponsorde inhoud