Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Belastingaangifte corrigeren kan nog altijd

De federale ombudsman waarschuwde dat een voorstel tot vereenvoudigde aangifte te vaak fouten bevat. Ook vandaag nog kunt u dat voorstel corrigeren.
Via uw persoonlijk fiscaal dossier MyMinfin kunt u bezwaar indienen. ©Photo News

Zes op de tien belastingplichtigen kregen dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Het document bevat alle gegevens die de fiscus kent. Op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend.

Volgens de federale ombudsman David Baele is een te grote verwachting gecreëerd met de vooraf ingevulde aangiftes en laten te veel burgers te snel hun waakzaamheid varen. Wie het voorstel van vereenvoudigde klakkeloos aanvaardt, dreigt geld mis te lopen. Vooral de gezinssituatie moet een punt van aandacht blijven.

Wie vandaag merkt dat het voorstel tot vereenvoudigde aangifte niet correct is, kan nog altijd een correctie vragen.

Rechtzetting vragen

Hebt u de definitieve belastingafrekening - officieel het aanslagbiljet – met de berekening van de te betalen of terug te krijgen belastingen van de fiscus nog niet ontvangen?  Om een fout in uw belastingaangifte recht te zetten, moet u uw lokaal belastingkantoor contacteren met een verzoek tot rechtzetting van uw aangifte. Dat kan via e-mail, brief of door persoonlijk langs te gaan. U doet dat beter zodra u uw fout vaststelt.

Belastingafrekening

Hebt u uw aanslagbiljet wel al ontvangen? Als u niet akkoord gaat met de belastingberekening, dan hebt u zes maanden om een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaar kunt u ofwel online indienen via uw persoonlijk fiscaal dossier MyMinfin of schriftelijk bij het bevoegde centrum, dat op uw aanslagbiljet vermeld staat. U moet het bezwaarschrift niet aangetekend verzenden, een gewone brief volstaat.

Het volstaat niet te schrijven dat u niet akkoord gaat: u moet heel precies de elementen toelichten waarmee u het niet eens bent en motiveren waarom de aanslag volgens u niet correct is.

Na zes maanden

Als de bezwaartermijn van 6 maanden verstreken is, kunt u in sommige gevallen nog een ‘ontheffing van ambtswege’ vragen. Dat kan als het gaat om:

  • De belastingvrije som - het deel van uw inkomen dat ontsnapt aan belastingen - die te laag is omdat bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met kinderen ten laste.
  • Een materiële vergissing zoals een verkeerd optellen van twee bedragen of een fout bij het overschrijven van een bedrag.
  • Een dubbele belasting.
  • Nieuwe elementen die u wegens overmacht maar laattijdig kunt voorleggen.
  • Het huwelijksquotiënt dat ten onrechte niet is toegepast. Dat is een belastingvoordeel voor gehuwden waarbij een partner geen of een beperkt inkomen heeft.
  • De vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten die ten onrechte niet is toegepast.

U hoeft daarvoor geen officieel bewaar in te dienen. U kunt de nieuwe elementen melden per telefoon of e-mail of langsgaan in het belastingkantoor. Voor een aanvraag van een ‘ontheffing van ambtswege’ hebt u 5 jaar de tijd, te tellen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Voor de belastingaangifte die u dit jaar hebt ingediend (aanslagjaar 2020) loopt die termijn tot 31 december 2024.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud