Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Welke rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking voor een belastingvoordeel?

Lang niet alle rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking voor een belastingvoordeel. Er moet aan de wettelijke voorwaarden voldaan zijn.
©Filip Ysenbaert

Een rechtsbijstandsverzekering neemt de kosten van allerhande juridische geschillen op zich: onder meer bouwgeschillen, echtscheidingen, conflicten met de fiscus of een werkgever. Het gaat onder meer over de kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, bemiddelaars, kosten van de (buiten)gerechtelijke procedures… Voor premies betaald vanaf 1 september 2019 kan er via uw jaarlijkse belastingaangifte een fiscaal voordeel zijn.

Het luikje rechtsbijstand dat u betaalt in uw brand-, auto- of gezinspolis komt niet in aanmerking.

Maar het belastingvoordeel is er niet voor eender welke premie voor de rechtsbijstandsverzekering. Zo komt het luikje rechtsbijstand dat u betaalt in uw brand-, auto- of gezinspolis niet in aanmerking. Het moet gaan om een aparte polis voor een rechtsbijstandsverzekering die u individueel hebt afgesloten bij een verzekeraar gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER).

Ook als u al jaren zo’n aparte polis hebt, is de kans klein dat u die premie fiscaal kan inbrengen. Het belastingvoordeel is er alleen voor polissen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen (zie verder). In de praktijk hebben de verzekeraars aangepaste formules met de verplichte wettelijke dekking op de markt gebracht.

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel?

Het belastingvoordeel is er voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Premies tot 310 euro geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, wat het maximale jaarvoordeel op 124 euro brengt.

40
procent
U hebt voor een premie tot 310 euro recht op een belastingvermindering van 40 procent, wat het totale voordeel op 124 euro brengt.

Uw verzekeraar moet u een attest (attest 281.63) bezorgen voor het invullen van uw aangifte, met daarop de betaalde premies en de bevestiging dat het contract voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Als u zo’n attest krijgt, mag u sowieso de belastingvermindering vragen in uw aangifte. Mocht achteraf blijken dat niet aan alle voorwaarden voldaan is, dan is het de verzekeraar die opdraait voor de terugbetaling van het belastingvoordeel.

Aan welke minimumvoorwaarden moet de verzekering voldoen?

Om het belastingvoordeel te kunnen krijgen, moet de rechtsbijstandsverzekering aan enkele minimumvoorwaarden voldoen:

1. Verplichte rechtsdomeinen

De wet somt de rechtsdomeinen op waarvoor verplicht een waarborg gegeven moet worden:

  • Het burgerlijk verhaalsrecht, met onder meer conflicten over een verkeersongeval met de fiets of step, schade aan de woning door werken bij de buren of cybercriminaliteit.
  • Het strafrecht. Misdaden zijn niet gewaarborgd, behalve bij een vrijspraak.
  • Het recht op de burgerlijke verdediging, waar u op kunt terugvallen als iemand beweert door uw toedoen schade te hebben geleden en er een belangenconflict is met uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
  • Het fiscaal recht. Bijvoorbeeld de fiscus die naar uw mening ten onrechte kosten verwerpt.
  • Het administratief recht. Denk maar aan de gemeente die u beloofde dat u recht hebt op bepaalde premies en dan plots haar beleid verandert, waardoor u toch geen premies krijgt.
  • Het arbeidsrecht, waarmee conflicten met uw werkgever verzekerd zijn.
  • Het verbintenissenrecht, dat van toepassing is als u een contract afsluit, bijvoorbeeld bij een aankoop via het internet.
  • Het bouwrecht, voor ruzies tijdens bouw- en renovatiewerken.
  • Het erf-, schenkings- en testamentrecht.
  • Echtscheiding en familiale bemiddeling. Dat kan gaan om een vechtscheiding of de regeling van het hoederecht van de kinderen.

De minimale dekking blijft niet beperkt tot conflicten voor een Belgische rechtbank. Sommige zaken voor een rechtbank in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg moeten verplicht verzekerd zijn.

2. Minimale waarborgen

De verzekeraars kunnen hun vergoeding voor een geschil plafonneren, maar moeten wel altijd een minimale waarborg betalen. Voor burgerlijke zaken moet dat minstens 13.000 euro zijn en voor strafzaken 13.500 euro. Voor een ruzie over een echtscheiding of wettelijke samenwoning bedraagt de waarborg minstens 3.375 euro per verzekerde persoon en voor bouwgeschillen 6.750 euro.

3. Beperkte wachttijden

Het is niet de bedoeling dat u nog snel een rechtsbijstandsverzekering afsluit als een juridisch conflict dreigt. Daarom kan er een wachttijd zijn. Voor de meeste conflicten mag die niet meer dan een jaar duren. Alleen voor de waarborgen burgerlijk verhaalsrecht, strafrecht en recht op burgerlijke verdediging is er geen wachttijd. Voor echtscheidingen en wettelijke samenwoning mag er een termijn van maximaal drie jaar zijn en voor bouwgeschillen maximaal vijf jaar. Als u van verzekeraar verandert, wordt rekening gehouden met de al verstreken wachttijd.

4. Vrijstelling

De vrijstelling - het deel dat u altijd uit eigen zak moet betalen - mag niet meer dan 250 euro bedragen. Voor wie een geschil wil oplossen via de gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling of een beroep doet op verzoening is er geen vrijstelling.

5. Vrije keuze van advocaat

Het is geen probleem om een ‘dure’ raadsman in de arm te nemen, maar de rechtsbijstandsverzekering moet maar vergoeden tot het niveau van de nomenclatuur voor de erelonen van advocaten. Die bedragen zijn in een koninklijk besluit gegoten. Als een advocaat meer aanrekent dan wat de nomenclatuur bepaalt, moet hij dat op voorhand meedelen.

Behalve de kosten en erelonen van advocaten zijn ook de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders, deskundigen of bemiddelaars verzekerd. Hetzelfde geldt voor de kosten van de (buiten)gerechtelijke procedures, zoals de rechtsplegingsvergoeding en de kosten van de tenuitvoerlegging.

6. Geschil vanaf 1.000 euro

Als de waarde van het geschil minder dan of gelijk is aan 1.000 euro, kan de waarborg uitgesloten worden of geldt maar een beperkte waarborg.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud