Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Benut de belastingverminderingen optimaal

Tal van uitgaven worden fiscaal beloond met een belastingvermindering. Maar dat voordeel moet u expliciet vragen. Nieuwkomers zijn de belastingvermindering voor adoptie en een bijkomend systeem voor pensioensparen.
©Eleni Debo

‘Betaal minder belastingen.’ Het argument wordt vaak gebruikt in de reclame voor pensioensparen, giften aan een goed doel of dienstencheques. En terecht. Tal van uitgaven geven recht op een belastingvermindering: via uw belastingaangifte kan u een stukje van uw uitgave recupereren.

Om de uitgaven in deze belastingaangifte op te nemen, moet u ze effectief in 2018 betaald hebben. De factuurdatum speelt geen rol, alleen de betaaldatum telt. Stortte u eind december bijvoorbeeld al aan Kom op tegen kanker om een van uw vrienden of collega’s te steunen die dit voorjaar lopen of fietsen, dan kan u die gift nu al in uw belastingaangifte opnemen. Kwam u maar net voor het evenement met geld over de brug, dan zult u nog een jaartje moeten wachten. Houd ook alle fiscale attesten en betalingsbewijzen bij. U moet die niet verplicht bij uw aangifte voegen, maar u moet ze wel kunnen voorleggen als de fiscus erom vraagt. Weet dat u tal van attesten en fiscale fiches ook kan terugvinden in Tax-on-web.

Belastinggids 2019

De complete handleiding voor uw belasting­aangifte. 

 De Belastinggids is op 18/05 verschenen.  Bekijk hier de PDF van het magazine

 

Met een belastingvermindering wordt een bepaald bedrag afgetrokken van de verschuldigde belasting. Dat kan nadelig zijn voor mensen zonder of met een beperkt inkomen. Ze riskeren het belastingvoordeel mis te lopen omdat ze minder belastingen moeten betalen dan het belastingvoordeel waarop ze recht hebben. Let wel, het is niet omdat u elk jaar een terugbetaling krijgt van de fiscus dat u geen belastingen betaalt. Een deel van de belasting heeft u vooraf al betaald, bijvoorbeeld via de bedrijfsvoorheffing die uw werkgever van uw loon inhoudt. Als er meer bedrijfsvoorheffing werd ingehouden dan u belastingen moet betalen, krijgt u een terugbetaling van de fiscus. Is er onvoldoende ingehouden, dan zal u moeten bijbetalen.

Sommige belastingverminderingen worden toegekend door de federale overheid, andere door de gewesten. Op uw belastingaangifte vindt u eerst de gewestelijke belastingverminderingen, daarna volgen de federale.

Gewestelijke belastingverminderingen

De gewestelijke belastingverminderingen verschillen van gewest tot gewest. In het Vlaams en Waals Gewest zijn er vijf, in Brussel blijft het beperkt tot drie. Op uw belasting-aangifte vindt u alleen de gewestelijke belasting-voordelen die relevant zijn voor u. Die hangen af van uw woonplaats op 1 januari 2019.

Geklasseerde monumenten en landschappen

Alleen Vlaamse en Waalse eigenaars van geklasseerde monumenten en landschappen kunnen een belastingvermindering krijgen voor onderhoud en restauratie. In het Waals Gewest blijft de regeling dezelfde als de voorgaande jaren. De helft van de gemaakte kosten geeft recht op een belastingvermindering van 30 procent. De kosten worden geplafonneerd op 39.980 euro, wat het maximale voordeel op 11.994 euro (exclusief gemeentebelasting) brengt.

In het Vlaams Gewest is de regeling voor de restauratie en het onderhoud van beschermd onroerend goed bijgestuurd. U vindt ze voortaan terug onder de titel ‘Uitgaven voor behoud of herwaardering van beschermd onroerend erfgoed’. De uitgaven die fiscaal kunnen worden ingebracht, zijn geplafonneerd op 25.000 euro. Dat plafond geldt per onroerend goed en niet per belastingplichtige. Als er meerdere eigenaars zijn, moeten ze het maximum verdelen volgens hun eigendomsaandeel. De (geplafonneerde) uitgaven geven recht op een belastingvermindering van 40 procent. Een voorwaarde is dat de werken uitgevoerd en betaald moeten zijn binnen hetzelfde aanslagjaar. Voorschotten komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering als ze betaald zijn in een ander jaar dan de werken werden uitgevoerd. De belastingvermindering kan niet gecumuleerd worden met een premie, verlaging van verkooprecht of schenkbelasting voor dezelfde werken. U moet dus kiezen of u een premie aanvraagt of de belastingvermindering verkiest.

Welke codes?

Bij de code 3385/4385 geeft u het volledige bedrag aan dat niet door subsidies gedekt is.

PWA- of wijk-werkcheques

De PWA-cheques zijn in Vlaanderen vervangen door wijk-werkcheques. Daarmee kunnen langdurig werkzoekenden enkele uren per week klussen uitvoeren. In de andere gewesten zijn er wel nog PWA-cheques.

In alle gewesten is er een grens voor het aantal PWA-, wijk-werk- én dienstencheques dat u kan inbrengen: tot 1.470 euro samen. Het belastingvoordeel verschilt van gewest tot gewest:

→ Vlaams Gewest

De betalingen voor wijk-werkcheques leveren een belastingvermindering op van 30 procent, wat het maximale voordeel op 441 euro brengt (exclusief gemeentebelastingen).

→ Brussels Gewest

De betalingen voor PWA-cheques leveren een belastingvermindering op van 15 procent, wat het maximale voordeel op 220,50 euro brengt (exclusief gemeentebelastingen).

→ Waals Gewest

De betalingen voor PWA-cheques leveren een belastingvermindering op van 30 procent, wat het maximale voordeel op 441 brengt euro (exclusief gemeentebelastingen).

Welke codes?

U vermeldt het totaalbedrag van de wijk-werk- of PWA-cheques die u in 2018 hebt betaald. In het Vlaams Gewest is dat de code 3363/4363 en in het Waals en Brussels Gewest de code 3365/4365.

Dienstencheques

In alle gewesten kan u huishoudelijke hulp met dienstencheques betalen. De cheques kosten overal 9 euro per stuk, maar het belastingvoordeel en de aangifte ervan verschilt van gewest tot gewest.

Ook voor mensen met een laag inkomen en voor gepensioneerden zijn dienstencheques interessant. Als ze te weinig belastingen betalen om het voordeel te verrekenen, wordt het saldo in de vorm van een belastingkrediet terugbetaald.

Tip! Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen elk het belastingvoordeel voor dienstencheques krijgen, op voorwaarde dat elke partner een contract heeft gesloten met de dienstenchequeonderneming en cheques op zijn of haar naam koopt.

→ Vlaams Gewest

De aankoop van dienstencheques geeft recht op een belastingvermindering van 30 procent voor een maximumaankoop van 1.470 euro aan diensten- en wijk-werkcheques. Concreet krijgt u voor maximaal 163 cheques een voordeel van 2,7 euro per cheque, zodat de werkelijke kostprijs niet 9 maar 6,3 euro bedraagt.

→ Brussels Gewest

In Brussel is de belastingvermindering maar half zo groot als in Vlaanderen: 15 procent voor een maximumaankoop van 1.470 euro aan diensten- en PWA-cheques. U krijgt daarmee een voordeel van 1,35 euro voor de eerste 163 aangekochte dienstencheques. In werkelijkheid kost een dienstencheque van 9 euro na belastingvermindering slechts 7,65 euro.

→ Waals Gewest

Er is een belastingvoordeel van 0,9 euro voor de eerste 150 dienstencheques. 

Welke codes?

Inwoners van het Vlaams en van het Brussels Gewest geven het totaalbedrag van de aangekochte cheques aan bij de code 3364/4364. In het Waals Gewest vermeldt u bij de code 3366/4366 niet het aankoopbedrag, maar wel het aantal gekochte cheques.

Mama-en-papalening

Het Vlaamse belastingvoordeel voor een ‘lening bij een renovatieovereenkomst’ is sinds begin 2019 afgeschaft. Maar de belastingvermindering blijft wel bestaan voor wie al eerder geld uitleende aan familie en vrienden om een krot in het Vlaams Gewest te renoveren.

U krijgt elk jaar een belastingvermindering van 2,5 procent van het ontleende bedrag, met een maximum van 25.000 euro en dat zolang er uitstaand kapitaal is. Dat levert een maximumvoordeel op van 625 euro (exclusief gemeentebelasting). U kan het belastingvoordeel de eerste keer krijgen in het jaar dat een van de kredietnemers zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de gerenoveerde woning. Die moet er minstens 8 jaar blijven wonen, zoniet zal de fiscus het genoten belastingvoordeel volledig terugvorderen.

Welke codes?

U moet bij de code 3332/4332 het ontleende bedrag op 1 januari 2018 aangeven en bij de code 3333/4333 het ontleende bedrag aan het einde van het jaar.

Dakisolatie

Alleen inwoners van het Waals Gewest kunnen nog een belastingvermindering krijgen voor dakisolatie. De voorwaarden zijn onder meer dat de woning minstens vijf jaar oud is, dat de isolatie voldoet aan de minimumnormen en dat ze wordt geplaatst door een aannemer. Het belastingvoordeel is er zowel voor verhuurders als huurders.

Welke codes?

Bij de code 3317 mag u niet het totale factuurbedrag vermelden: u moet het beperken tot 30 procent, met een absoluut maximum van 3.200 euro.

Sociale huurwoningen

Het belastingvoordeel voor de renovatie van sociale huurwoningen bestaat vandaag alleen nog in het Waals Gewest. Sinds begin 2019 heeft het Vlaams Gewest het belastingvoordeel geschrapt. Ter compensatie kwam er een automatische verlaging van de onroerende voorheffing. Dat neemt niet weg dat Vlamingen die voor eind 2018 investeringen hebben gedaan wel nog een belastingvoordeel kunnen krijgen. Brusselaars moeten de investering vóór 1 januari 2016 gedaan hebben.

De regels zijn in alle gewesten dezelfde. Er moet minstens 11.990 euro geïnvesteerd zijn in een woning, die voor minstens 9 jaar via een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd wordt. Gedurende die negen jaar is er een belastingvermindering die oploopt tot 45 procent in totaal. Elk jaar is er een belastingvermindering van 5 procent van de werkelijke uitgaven, met een jaarlijks maximum van 1.200 euro per woning.

Welke codes?

Bij de code 3395 mag u niet de betaalde uitgaven vermelden. U moet de belastingvermindering zelf berekenen en dat bedrag invullen.

Federale belastingverminderingen

Na de belastingverminderingen die het gewest geeft, volgen de federale belasting-verminderingen. Dat belastingvoordeel is er voor alle belastingplichtigen, ongeacht het gewest.

Giften

Giften aan erkende goede doelen, zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Kom op tegen Kanker, het Paleis voor Schone Kunsten, de Koninklijke Muntschouwburg... krijgt u voor een stukje terugbetaald.

Voorwaarde is dat u vorig jaar minstens 40 euro - al dan niet in één storting - aan eenzelfde instelling hebt overgemaakt. Uw vrijgevigheid geeft recht op een belastingvermindering van 45 procent. Van een minimumgift van 40 euro krijgt u daarmee 18 euro (exclusief gemeentebelasting) terug.

Welke codes?

U geeft het totaalbedrag van alle giften aan alle instellingen aan bij de code 1394. Voor het geval u bijzonder vrijgevig zou zijn geweest: u mag maximaal 10 procent van uw totaal netto belastbaar inkomen aan giften fiscaal benutten, met een absolute bovengrens van 384.300 euro.

Kinderoppas

De opvangkosten voor baby’s, peuters, kleuters en kinderen in de lagere school kunnen aardig aandikken. Een deel van die opvangkosten kan u via uw belastingaangifte recupereren. Voorbeelden van kosten die u kan inbrengen, zijn de crèche, een onthaalouder, voor- en naschoolse opvang, een zomerkamp met de jeugdbeweging en speelpleinwerking. Bijkomende kosten, zoals maaltijden of het lidgeld van de jeugdbeweging, kan u niet fiscaal inbrengen.

Het belastingvoordeel is er voor kinderen tot twaalf jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap). De leeftijd op het moment van de opvang telt. Als uw zoon op 30 juni vorig jaar 12 jaar is geworden, kan u zijn zomerkampen niet langer inbrengen. Het is overigens niet nodig dat u zelf de opvangkosten hebt betaald. Een betalingsbewijs wordt niet gevraagd, wel moet u het fiscaal attest op uw naam kunnen voorleggen aan de fiscus.

Niet de integrale opvangkosten leveren een belastingvoordeel op: u kan tot 11,20 euro per opvangdag inbrengen. Die beperking moet u ook maken in uw belastingaangifte. U telt voor de dagen dat u meer dan het plafond betaalde 11,20 euro. Voor de dagen dat u onder het plafond bleef, mag u het werkelijk betaalde bedrag in rekening nemen.

De belastingvermindering bedraagt 45 procent. Voor een opvangdag waarvoor u 11,20 euro of meer hebt betaald, krijgt u via uw belastingaangifte 5,04 euro terugbetaald (exclusief gemeentebelastingen).

Sinds vorig jaar is er een extra ondersteuning voor alleenstaanden met een beperkt inkomen, op voorwaarde dat ze een nettoberoepsinkomen hebben van minimaal 3.270 euro. Voor wie minder dan 15.320 euro verdient, komt er op de al bestaande belastingvermindering van 45 procent nog eens 30 procentpunt bij, wat de belastingvermindering op 75 procent brengt. Daarmee kan tot 8,4 euro per opvangdag worden gerecupereerd. Voor inkomens tussen 15.320 en 19.410 euro daalt het percentage met het inkomen. Het extra voordeel is een belastingkrediet: als er onvoldoende belastingen moeten worden betaald om het voordeel te verrekenen, betaalt de fiscus het dus terug.

Welke ouder het belastingvoordeel krijgt, hangt af van de relatie van de ouders:

→ Gehuwden en wettelijk samenwonenden

Het totaalbedrag wordt aangegeven bij de code 1384. Het totale belastingvoordeel wordt verdeeld over beide ouders, waarbij de ouder die het meest verdient een groter deel zal toegewezen krijgen.

→ Feitelijk samenwonenden

Alleen de ouder die de kinderen fiscaal ten laste heeft, kan het belastingvoordeel claimen. Dat is de ouder die aan het hoofd staat van het gezin - iets wat u vrij kan kiezen.

→ Gescheiden ouders

Elke ouder kan de uitgaven aangeven die hij of zij effectief heeft betaald. Opgelet, het belastingvoordeel voor kinderopvang kan niet gecombineerd worden met de aftrek van betaalde onderhoudsgelden (zie blz. 48).

Hebt u weinig of geen opvangkosten voor een kind jonger dan drie jaar? Het kan voordeliger zijn om een verhoging van de belastingvrije som voor een kind jonger dan drie jaar te vragen (zie blz. 12). Die verhoging bedraagt 590 euro en levert gemiddeld een belastingvoordeel op tussen 147,50 en 236 euro, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Zodra u 29 opvangdagen van 11,20 euro kan inbrengen, zal het voordeliger zijn om de opvangkosten in te brengen.

Welke codes?

Vul het beperkte totaalbedrag in bij de code 1384. Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen moeten in vak II de code 1101 aankruisen om het extra belastingvoordeel te genieten.

Huispersoneel

Voor de helft van de bezoldiging betaald aan huispersoneel - met een maximum van 7.690 euro - krijgt u een belastingvermindering van 30 procent, wat het maximale belastingvoordeel op 2.307 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt.

Welke codes?

U neemt het volledige bedrag van de betaalde bezoldiging (inclusief socialezekerheidsbijdragen) op bij de code 1389.

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Een nieuwkomer in het vak van de belastingverminderingen zijn de ‘bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen’. Die komen er omdat zelfstandigen zonder vennootschap (zoals sommige bakkers, slagers, vrije beroepers, meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers...) sinds vorige zomer op een fiscaal aantrekkelijke manier een aanvullend pensioenkapitaal kunnen opbouwen: via de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Daarmee is een einde gekomen aan de discriminatie tegenover de zelfstandigen met een vennootschap, die binnen de zogenaamde tweede pensioenpijler ook via de individuele pensioentoezegging (IPT) een aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

De POZ is er voor zelfstandigen met winst (aangifte van inkomsten in deel 2 van de aangifte in vak XVIII), zelfstandigen met baten (vak XIX) en meewerkende echtgenoten (vak XXI). Bedrijfsleiders zijn in principe uitgesloten.

Bij een POZ stort de zelfstandige maandelijks of jaarlijks een premie voor een (levens)verzekeringscontract. Dat kan zowel een tak21-spaarverzekering met een gewaarborgd rendement en eventuele winstdeelname zijn als een tak23-spaarverzekering waarvan het rendement afhangt van de onderliggende beleggingen. Op de stortingen is een premietaks van 4,4 procent verschuldigd.

De stortingen worden fiscaal beloond met een federale belastingvermindering van 30 procent (exclusief gemeentebelasting). Van een storting van 1.000 euro kan dus 300 euro via de belastingaangifte gerecupereerd worden. Voorwaarde is dat de som van het wettelijk pensioen en het opgebouwde kapitaal via POZ of VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) - omgerekend naar een jaarlijkse rente - beperkt blijft tot 80 procent van het gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen drie jaar. Bovendien is eventueel een backservicefinanciering mogelijk, om vroeger gepresteerde jaren alsnog te valoriseren. Die is beperkt tot de jaren vanaf 2018 en altijd maximaal tot de 10 jaren die voorafgaan aan het afsluiten van de POZ. Het deel van het pensioenkapitaal dat betrekking heeft op de backservicejaren kan u met een eenmalige premie financieren.

Het opgebouwde pensioenkapitaal kan pas worden uitgekeerd als de zelfstandige zijn wettelijk rustpensioen opneemt of als aan de voorwaarden voor het (vervroegd) wettelijk pensioen is voldaan, maar de zelfstandige beslist om te blijven werken. Een vroegere uitkering van POZ-kapitaal kan niet. Wel kan u op de opgebouwde reserves een voorschot vragen of het gebruiken als onderpand om er de aankoop of de renovatie van vastgoed mee te financieren.

Bij de uitkering van het pensioenkapitaal zullen sociale bijdragen worden ingehouden: een RIZIV-bijdrage van 3,55 procent en, afhankelijk van het kapitaal, een solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2 procent. Het saldo wordt belast tegen een vlak tarief van 10 procent, te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen.

Welke codes?

U geeft de betaalde bijdragen en premies voor uw pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) aan bij de code 1342/2342.

Pensioensparen

De populairste belastingvermindering is pensioensparen. Met stortingen in een pensioenspaarfonds of -verzekering bouwt u fiscaal voordelig een pensioenkapitaal op. Voor stortingen gedaan in 2018 hangt het belastingvoordeel af van het gestorte bedrag.

Net zoals altijd al het geval is geweest, kan voor stortingen tot 960 euro via de belastingaangifte 30 procent worden gerecupereerd. Dat brengt het maximale belastingvoordeel op 288 euro (exclusief gemeentebelastingen). In de nieuwe formule kan u meer sparen: tot 1.230 euro, maar met een lagere belastingvermindering van 25 procent. Dat is goed voor een maximumvoordeel van 307,5 euro (exclusief gemeentebelastingen). Bij stortingen tussen 960 en 1.230 euro wordt de lagere belastingvermindering op de hele storting toegepast.

Als u vorig jaar bijvoorbeeld 1.000 euro hebt gespaard, zal u een belastingvermindering van 25 procent of dus 250 euro krijgen. Weet dat u elk jaar opnieuw expliciet uw akkoord moet geven aan uw financiële instelling als u meer dan 960 euro wil sparen.

Let wel, u mag de belastingvermindering voor pensioensparen niet combineren met die voor werkgeversaandelen (zie blz. 70). Koppels die samen een belastingaangifte indienen, hoeven niet dezelfde keuze te maken.

Het belastingvoordeel voor pensioensparen heeft ook een keerzijde: op 60-jarige leeftijd zal de bank of de verzekeraar automatisch een eindbelasting van 8 procent inhouden. Aan pensioensparen kunnen ook kosten zoals jaarlijkse beheerskosten verbonden zijn.

Welke codes?

U moet verplicht het bedrag van uw storting bij de code 1361/2361 vermelden. Hebt u meer dan 960 euro gestort, dan kan u er in uw belastingaangifte niet voor opteren om toch maar 960 euro aan te geven om 30 procent belastingvermindering te krijgen.

Werkgeversaandelen

Kocht u vorig jaar nieuwe aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming? Voor een aankoop van maximaal 770 euro aan aandelen kan u een belastingvermindering van 30 procent vragen, wat het maximale voordeel op 231 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt. Let wel, dat belastingvoordeel kan u niet combineren met dat voor pensioensparen.

Een voorwaarde is dat u de werkgeversaandelen minstens vijf jaar bijhoudt. Als u ze eerder verkoopt, moet u het belastingvoordeel dat betrekking heeft op de resterende periode teruggeven. Dat berekent u volgens de formule: 1/60 van de verkregen vermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 60 maanden.

Welke codes?

Bij de code 1362/2362 geeft u het bedrag aan van de gekochte werkgeversaandelen. Hebt u de aandelen binnen vijf jaar verkocht, dan vult u het belastingvoordeel dat betrekking heeft op de resterende periode in bij de code 1366/2366.

Nieuw! Verliezen op een privak

Een andere nieuwkomer is de belastingvermindering voor wie een verlies of minwaarde leed bij de volledige liquidatie van een private privak die na 2017 werd opgericht. Via uw belastingaangifte kan u 25 procent van een verlies tot 25.000 euro recupereren, of dus 6.250 euro. Die belastingvermindering geldt niet voor minwaarden geleden op aandelen waarvoor een belastingvermindering voor startende vennootschappen is genoten.

Welke codes?

U geeft de geleden minwaarde aan bij de code 1329/2329.

Startende ondernemingen

De taxshelter voor jonge ondernemingen (minder dan 4 jaar oud) is er zowel voor wie rechtstreeks in een bedrijf investeert als voor wie kapitaal verschaft via een erkend crowdfundingplatform of een startersfonds (niet via beleggingsfondsen). De erkende platformen vindt u op de website van de FSMA, de toezichthouder op de Belgische financiële sector. De platformen die een site aanbieden en zich richten op allerlei projecten zijn Bolero Crowdfunding, Spreds en LITA.co.

Als investeerder kan u jaarlijks tot 100.000 euro aan investeringen in starters en groeibedrijven (zie verder: Groeibedrijven) aangeven, op voorwaarde dat u hoogstens 30 procent van het maatschappelijk kapitaal koopt en zelf geen bedrijfsleider bent van de onderneming in kwestie. Ook familieleden van de oprichters en werknemers van de onderneming mogen investeren. Elk bedrijf krijgt een ‘fiscale rugzak’ van 500.000 euro voor de taxshelter voor starters en groeibedrijven, waarbij in de startersfase (eerste vier jaar) maximaal 250.000 euro kan worden opgehaald. Het belastingvoordeel hangt af van de omvang van de onderneming op het moment dat u investeert.

→ Micro-onderneming

Een micro-onderneming is een kleine vennootschap die zelf geen dochter- of moedervennootschap is en die bij het afsluiten van het boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschrijdt: een balanstotaal van 350.000 euro, 700.000 euro jaaromzet (exclusief btw) en gemiddeld 10 werknemers. De belastingvermindering bedraagt 45 procent.

→ Kleine onderneming

Een investering in een kleine onderneming geeft recht op een eenmalige belastingvermindering van 30 procent. Een ‘kleine’ onderneming heeft een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro, een jaaromzet van hoogstens 9 miljoen euro en tot 50 werknemers.

Een voorwaarde voor de belastingvermindering is dat u de aandelen minstens vier jaar (48 maanden) bijhoudt. Bij een eerdere verkoop moet u het deel van de belastingvermindering pro rata teruggeven, tenzij de vervroegde verkoop het gevolg is van het faillissement van de betrokken onderneming.

U bent niet verplicht de attesten bij uw aangifte te voegen. Maar het is aanbevelenswaardig dat wel te doen, omdat de fiscus de attesten niet automatisch doorgespeeld krijgt. De fiscus kan uiteraard bij u de attesten opvragen, maar uw belastingafrekening zal dan langer op zich laten wachten.

Welke codes?

De investering in een kleine onderneming geeft u aan bij de code 1318/2318, die in een micro-onderneming bij de code 1320/2320. Hebt u binnen 48 maanden uw investering verkocht? Bij de code 1328/2328 geeft u het bedrag aan, berekend volgens de formule: 1/48 van de belastingvermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 48 maanden.

Nieuw! Groeibedrijven

Nieuw op deze belastingaangifte is de belastingvermindering voor de aankoop van nieuwe aandelen van zogenaamde ‘scale-ups’ of groeibedrijven. Dat is een uitbreiding van de taxshelter voor starters (zie: Startende ondernemingen). Een groeibedrijf is een kleine vennootschap die minstens vier en hoogstens tien jaar oud is, met minstens tien voltijdse werknemers. Bovendien moet de vennootschap gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei in het aantal voltijds tewerkgestelden en/of omzet van gemiddeld 10 procent per jaar gerealiseerd hebben.

U mag tot 100.000 euro per jaar investeren, met een maximale participatie van 30 procent. Dat plafond geldt voor investeringen in starters en groeibedrijven samen. Het belastingvoordeel is er niet voor bedrijfsleiders die in hun eigen groeibedrijf investeren.

Investeren in een groeibedrijf kan rechtstreeks of via een crowdfundingplatform en geeft recht op een eenmalige belastingvermindering van 25 procent, wat het maximale voordeel op 25.000 euro brengt. Deze vermindering wordt geprorateerd als de tewerkstellingsvoorwaarde niet vervuld blijft in de twaalf maanden na de kapitaalinbreng.

Welke codes?

De investering in een groeibedrijf geeft u aan bij de code 1334/2334.

Aandelen van ontwikkelingsfondsen

Ontwikkelingsfondsen verstrekken microkredieten en andere financiële diensten aan iedereen die zeer kleine ondernemingen opricht of al exploiteert in ontwikkelingslanden en geen toegang heeft tot de gangbare financiële circuits. Voorbeelden zijn Alterfin, Incofin en Oikocredit. Wie voor minstens 380 euro aandelen heeft gekocht, krijgt een belastingvermindering van 5 procent van het geïnvesteerde bedrag. De belastingvermindering is op 320 euro geplafonneerd, wat betekent dat u tot 6.400 euro kan investeren.

Een voorwaarde is dat u de aandelen minstens vijf jaar bijhoudt. Als u uw aandelen eerder verkoopt, moet u het belastingvoordeel dat betrekking heeft op de resterende periode teruggeven. Dat berekent u volgens de formule: 1/60 van de vermindering x het aantal maanden dat nog overblijft tot het einde van de 60 maanden.

De meeste ontwikkelingsfondsen keren jaarlijks een dividend uit. Dat is tot 640 euro vrijgesteld van roerende voorheffing (zie blz. 45).

Welke codes?

Bij de code 1323/2323 geeft u 5 procent van het investeringsbedrag aan. Als u de aandelen geen vijf jaar bijhoudt, moet u het belastingvoordeel dat betrekking heeft op de resterende periode aangeven bij de code 1376/2376.

Energiezuinige woningen

Deze belastingvermindering is er alleen voor woningen die voor 28 februari 2012 gecertificeerd waren. Op voorwaarde dat u eigenaar blijft, krijgt u het belastingvoordeel gedurende tien jaar. Het bedraagt 460 euro voor een lage-energiewoning, 920 euro voor een passiefwoning en 1.840 euro voor een nulenergiewoning.

Welke codes?

Voor een lage-energiewoning vult u de code 1347 in, voor een passiefwoning de code 1367 en voor een nulenergiewoning de code 1348.

Elektrische voertuigen

Vergis u niet, voor de aankoop van een elektrische auto of elektrische fiets krijgt u geen belastingvermindering. De belastingvermindering voor elektrische voertuigen is er alleen voor de aankoop van een elektrische motorfiets of een elektrische drie- of vierwieler. Die bedraagt 15 procent van de aankoopwaarde, met een maximum van 3.070 euro voor een motorfiets of driewieler en tot 5.040 euro voor vierwielers.

Welke codes?

Het bedrag van de belastingvermindering voor een motorfiets of driewieler vult u in bij de code 1325, dat voor vierwielers bij de code 1326.

Nieuw! Adoptie

Ook deze belastingvermindering is nieuw. Daarmee kunnen adoptieouders de kosten die ze maken voor een adoptie deels recupereren via hun belastingaangifte. De voorwaarde is dat de procedure verliep via een (in België) erkende adoptiedienst.

De belastingvermindering bedraagt 20 procent van de adoptiekosten, met een maximum van 6.150 euro per adoptieprocedure. Daarmee kunnen tot 30.750 euro adoptiekosten worden aangegeven. Het plafond geldt per adoptieprocedure en niet per belastingplichtige. Als een koppel de procedure heeft ingezet en niet samen een belastingaangifte indient, dan mogen ze elk de helft van dat maximumbedrag inbrengen.

Het gaat zowel over de kosten voor de geschiktheidsprocedure als over de kosten die de adoptiedienst aanrekent. Bij een buitenlandse adoptie kunnen - op voorwaarde dat de adoptie in België wordt erkend of wordt uitgesproken bij vonnis - ook de dossierkosten in het land van herkomst fiscaal worden ingebracht. Hetzelfde geldt voor de kosten voor één heen-en-terugreis door de adoptieouder(s) naar het land van herkomst van het adoptiekind, de verblijfskosten ter plaatse, en de vervoerskosten om het adoptiekind naar België te brengen.

Let wel, deze belastingvermindering kan u in deze belastingaangifte alleen vragen als de adoptieprocedure in 2018 werd beëindigd. Het maakt niet uit of de procedure is afgerond dan wel vroegtijdig stopgezet. U mag niet alleen de betalingen van 2018, maar ook die van de vijf voorafgaande jaren inbrengen.

Welke codes?

U moet het bedrag van de belastingvermindering zelf berekenen. U telt alle kosten op die u hebt gemaakt sinds 1 januari 2013 en vermenigvuldigt die met 20 procent. Het resultaat - met een maximum van 6.150 euro - vult u in bij de code 1341.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud