Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt uw vakantiegeld berekend en belast?

Loontrekkenden krijgen in de lente gewoonlijk hun ‘dubbel vakantiegeld’. De term ‘dubbel’ zegt niets over het bedrag.
©Filip Ysenbaert

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘enkel’ en ‘dubbel’ vakantiegeld.

→ Het bedrag van het enkel vakantiegeld is gelijk aan het normale loon van een werknemer. Dat wordt betaald als u vakantie neemt. Als u met andere woorden tijdens het jaar een dag vakantie neemt, betaalt uw werkgever u voor die dag geen ‘loon’ uit, maar wel een enkel vakantiegeld.

→ Het dubbel vakantiegeld is een toeslag die u krijgt boven op uw normale wedde. Het komt overeen met een vergoeding voor vier weken vakantie.

Het aantal wettelijke vakantiedagen waarop u recht heeft, hangt af van uw werkelijk geleverde prestaties in het jaar vóór het jaar waarin u die vakantie opneemt. Heeft u gedurende een volledig jaar voltijds gewerkt, dan heeft u het jaar daarop recht op 20 vakantiedagen (exclusief feestdagen).

Dubbel vakantiegeld

Om het dubbel vakantiegeld te berekenen, wordt het brutomaandloon vermenigvuldigd met 92 procent. Heeft u geen volledig jaar gewerkt, dan moet u het ontvangen bedrag vermenigvuldigen met het aantal gepresteerde (of gelijkgestelde) maanden tijdens het voorbije jaar en daarna delen door 12 (maanden).

92
procent
Om het dubbel vakantiegeld te berekenen, wordt het brutomaandloon met 92 procent vermenigvuldigd.

Een voorbeeld: Hebt u een volledig jaar gewerkt voor een brutomaandloon van 3.000 euro, dan bedraagt uw dubbel vakantiegeld het volgende jaar 2.760 euro (92 procent van 3.000 euro). Hebt u daarentegen slechts 4 maanden gewerkt, dan vermindert dat bedrag tot 920 euro (2.760 euro x 4/12).

Het brutomaandloon dat als basis dient voor de berekening houdt geen rekening met maaltijdcheques, werkgeversbijdragen in de groeps- en/of hospitalisatieverzekering, voordelen voor het privégebruik van een bedrijfswagen, een computer, een smartphone enzovoort.

Van bruto naar netto

Uw werkgever houdt op uw dubbel vakantiegeld niet alleen 13,07 procent persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid in, maar ook bedrijfsvoorheffing. Het percentage daarvan is hoger dan het percentage toegepast op de normale bezoldiging.

Het ‘speciale’ tarief hangt af van het jaarloon van de werknemer. Het is een progressief tarief dat schommelt tussen 20 en 53 procent. Kinderen ten laste verminderen de bedrijfsvoorheffing.

Wanneer krijgt u uw dubbel vakantiegeld?

Als algemene regel geldt dat het dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald vóór de hoofdvakantie van de werknemer. Men gaat ervan uit dat van de 4 weken wettelijke vakantie die u heeft, 2 weken in juli en augustus vallen.

Een werkgever moet dat dubbel vakantiegeld dus betalen vóór juli en augustus. De betaling gebeurt meestal in april, mei of juni. Dat hangt af van bedrijf tot bedrijf, maar vooral ook van het sociaal secretariaat dat de betalingen regelt. Die betalingen worden in de tijd gespreid, in functie van de werklast.

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud