Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt uw wettelijk pensioen belast?

Gepensioneerd zijn heeft een dubbel voordeel: de meeste gepensioneerden hoeven zelf geen belastingaangifte in te vullen én pensioenen worden minder belast dan lonen.
©Filip Ysenbaert

Na uw pensionering ruilt u uw beroepsinkomen in voor een pensioen. Afhankelijk van uw carrière ontvangt u een werknemers-, ambtenaren- en/of zelfstandigenpensioen. Een overlevingspensioen wordt betaald aan de langstlevende huwelijkspartner op basis van de loopbaan van de overleden partner. Aan weduwes of weduwnaars die nog niet oud genoeg zijn bij het overlijden van hun partner wordt tijdelijk een overgangsuitkering betaald.

Moet een gepensioneerde een belastingaangifte indienen?

De meerderheid van de gepensioneerden krijgt een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ toegestuurd. Als alles op dat document correct is, hoeft u helemaal niets te doen.

De meerderheid van de gepensioneerden hoeft zelf geen initiatief te nemen en krijgt een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. Dat document bevat een overzicht van alle belangrijke gegevens waarover de fiscus beschikt en een berekening van de verschuldigde of terug te krijgen belastingen. Als alles correct is, hoeft u helemaal niets te doen. Fouten en onvolledigheden kunt u doorgeven via Tax-on-web of met het voorziene antwoordformulier. Gepensioneerden die bijvoorbeeld een vrijstelling van dividenden willen, moeten dat uitdrukkelijk vragen.

Hoe wordt een wettelijk pensioen belast?

Bij de uitbetaling van het wettelijk pensioen wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden. Maar dat is niet meer dan een voorschot op de verschuldigde belasting. De definitieve belastingafrekening verloopt via uw belastingaangifte en houdt rekening met uw gezinssituatie, andere inkomsten en uitgaven.

1.828,41
euro
Voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten is er altijd een basisbelastingvermindering van 1.828,41 euro.

Een wettelijk pensioen wordt minder zwaar belast dan bijvoorbeeld een loon. Dat is te danken aan een ingewikkeld systeem van belastingverminderingen. Sinds het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) is dat systeem bijgestuurd. Dat om de zogenaamde ‘pensioenval’ op te lossen voor gepensioneerden die bijverdienen (zie verder).

Voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten is er altijd een basisbelastingvermindering van 1.828,41 euro. Dat bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. Tegelijk kan een aanvullende vermindering tot maximaal 376,18 euro worden toegekend, afhankelijk van uw inkomen.

De laagste pensioenen zijn daardoor volledig vrijgesteld van belastingen. Bij een hoger pensioen of de combinatie van een pensioen met andere inkomsten daalt de aanvullende vermindering in verhouding tot de hoogte van uw inkomen.

Moet u een buitenlands rustpensioen opnemen in uw belastingaangifte?

Ja, dat moet altijd. Of uw pensioen ook effectief in België belast wordt, hangt af van het land waaruit u een rustpensioen ontvangt.

Of uw pensioen ook effectief in België belast wordt, hangt af van het land waaruit u een rustpensioen ontvangt.

Met de meeste landen heeft België een dubbelbelastingverdrag afgesloten. Dat bepaalt of het pensioen belastbaar is in België of in het buitenland. Is het pensioen volgens het verdrag belastbaar in België - zoals een Frans of Luxemburgs pensioen - dan moet u het buitenlands pensioen aangeven en belastingen betalen in België.

Maar er zijn ook verdragen waardoor het bronland gerechtigd is het pensioen te belasten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor pensioenen betaald door het Verenigd Koninkrijk en Duitse wettelijke pensioenen. In dat geval moet België een zogenaamde ‘vrijstelling met progressievoorbehoud’ verlenen. Dat betekent dat het inkomen niet in België wordt belast, maar dat er wel rekening mee wordt gehouden om de belasting op uw andere inkomsten te bepalen. De tarieven stijgen immers met het inkomen. Daarom moet u het pensioen aangeven in uw aangifte en uitdrukkelijk een voorkoming van Belgische belasting vragen.

Hebt u tijdens (een deel van) uw carrière in Nederland gewerkt en Nederlandse sociale bijdragen betaald of er gewoond? Doorgaans krijgt u een Nederlands staatspensioen, het zogenaamde AOW-pensioen. Daarover bestond in het verleden vaak discussie. Echter, pensioenen betaald na 1 januari 2017 worden steeds in België belast en niet in  Nederland.

Kan een bijverdienste ertoe leiden dat mijn wettelijk pensioen zwaarder belast wordt?

In het verleden kon dat inderdaad. Er waren voorbeelden van gepensioneerden met een beperkte bijverdienste die een veelvoud van dat extra inkomen aan belastingen betaalden. Maar sinds aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) is dat probleem weggewerkt.

Dat is te danken aan de hervorming van de zogenaamde 'bijkomende vermindering' (boven op de 'basisbelastingvermindering'). In het verleden werd die bijkomende vermindering alleen toegekend als het gezinsinkomen uitsluitend uit een pensioen of een ander vervangingsinkomen bestond. Ze verviel dus als een gepensioneerde bijverdiende. Intussen is die bijkomende vermindering vervangen door een nieuwe aanvullende vermindering. Daarbij is de voorwaarde geschrapt dat het inkomen uitsluitend moet bestaan uit pensioenen of een ander vervangingsinkomen. Alleen voor de combinatie van een pensioen met een werkloosheidsuitkering is de pensioenval nog niet weggewerkt. Krijgt u als gepensioneerde voor een stukje van het jaar nog een werkloosheidsuitkering, dan is er nog altijd een beperkte pensioenval.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud