Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Van bruto naar netto: hoe krijgt uw salaris vorm?

Belandt hij ongelezen in de papiermand? Of werpt u er hoogstens een snelle blik op? Jammer, want uw loonbrief bevat een schat aan informatie.
©Filip Ysenbaert

Even een open deur intrappen: de loonlasten voor Belgische werkgevers zijn hoog, maar werknemers houden daar netto relatief weinig van over. Het verschil vloeit naar de overheid, via sociale bijdragen en belastingen. Hoe dat concreet gebeurt, vindt u in detail terug op de loonfiche die maandelijks in uw (elektronische) brievenbus valt.

Ook al hebt u misschien vooral aandacht voor wat u elke maand netto op uw rekening gestort krijgt, toch is voor werknemers vooral het brutoloon van belang. Niet alleen omdat u netto meer in handen krijgt naarmate u bruto meer verdient. Maar vooral omdat van dat brutoloon bepaalde rechten worden afgeleid. Hoe hoger uw brutomaandloon, hoe hoger bijvoorbeeld uw vakantiegeld, uw uitkering als u ziek wordt of uw latere pensioen.

1. Hoe komt uw brutoloon tot stand?

Wat u betaald krijgt, is niet alleen de vergoeding voor de dagen/uren die u effectief gewerkt hebt die maand. Ook de vergoedingen voor bijvoorbeeld feest- en vakantiedagen, afwezigheid wegens ziekte, en overuren maken er deel van uit. Net zoals de voordelen die u geniet maar die niet in cash worden uitgekeerd: denk aan de smartphone of laptop van het werk die u ook privé mag gebruiken.

Vandaar dat u al die items terugvindt boven op uw loonfiche, dus nog vóór uw brutoloon wordt opgeteld. Vaak wordt op die voordelen een forfaitaire waarde geplakt. 

2. Wat gaat er van uw brutoloon?

Van dat brutobedrag worden socialezekerheidsbijdragen afgehouden. Die bedragen 13,07 procent voor bedienden in de privésector. Dat percentage is vast, ongeacht hoeveel u verdient.

13,07%
Van uw brutoloon worden socialezekerheidsbijdragen afgehouden. Voor bedienden in de privésector bedragen die altijd 13,07 procent, ongeacht hoeveel u verdient.

Wel kunnen bepaalde voordelen niet worden onderworpen aan sociale bijdragen: dat geldt bijvoorbeeld voor de bedrijfswagen.

Voor de laagste lonen is er nog de werkbonus. Dat is een forfaitaire vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdrage, zodat werknemers met een laag loon een hoger nettoloon kunnen krijgen zonder dat het brutoloon opgekrikt moet worden. De werkbonus vermindert naarmate het loon stijgt.

Behalve deze sociale bijdragen op ‘normale bezoldigingen’ worden er ook sociale bijdragen afgehouden van bijvoorbeeld uw vakantiegeld of 13de maand.

Uw brutoloon, verminderd met de sociale bijdragen, is uw belastbaar loon. Als u voordelen geniet waarop geen sociale bijdragen maar wel belastingen verschuldigd zijn, worden die daar nog aan toegevoegd. Denk aan de waarde van het voordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen.

3. Wat gaat er van uw belastbaar loon?

  • Bedrijfsvoorheffing

Op die som houdt uw werkgever bedrijfsvoorheffing in. Dat is een soort voorschot op de personenbelasting. De afrekening gebeurt via uw jaarlijkse aangifte. Werd er te weinig bedrijfsvoorheffing ingehouden, dan moet u bijbetalen. Werd er te veel bedrijfsvoorheffing ingehouden, dan zult u terugkrijgen van de belastingen.

In tegenstelling tot de persoonlijke bijdrage voor de RSZ is de bedrijfsvoorheffing geen vast percentage. Het is een progressief tarief.

Wist u dat?

Een werknemer krijgt niet elke maand hetzelfde nettoloon. Wie bijvoorbeeld enkele dagen vakantie neemt, ontvangt die maand minder maaltijdcheques. Uw persoonlijke bijdragen voor maaltijdcheques zullen die maand lager zijn, waardoor uw nettoloon hoger zal liggen’. De keerzijde is natuurlijk dat u die maand minder maaltijdcheques in handen krijgt om uw boodschappen te doen.

Behalve het ‘gewone’ tarief zijn er ook verschillende bijzondere tarieven van toepassing op bepaalde elementen van uw loon die niet maandelijks worden betaald, denk aan uw bonus, vakantiegeld, 13de maand enzovoort. Het gewone tarief, dat dus afhankelijk is van de hoogte van uw loon, houdt ook rekening met de persoonlijke situatie van de werknemer. Het is dus perfect mogelijk dat twee collega’s die naast elkaar op kantoor zitten en identiek hetzelfde werk doen voor hetzelfde brutoloon, netto toch een ander bedrag in handen krijgen. Gehuwd of niet? Werkt uw partner of niet? Heeft u kinderen ten laste? Bent u een alleenstaande ouder met een kind ten laste of niet...? Het speelt allemaal een rol.

  • Bijzonderen bijdrage sociale zekerheid

Ook de bijzondere bijdrage sociale zekerheid gaat van uw loon. Dat is een bijzondere inhouding die in mindering wordt gebracht en die, net zoals de bedrijfsvoorheffing, een voorheffing is die wordt verrekend als u uw definitieve aanslag in de bus krijgt nadat u uw belastingaangifte hebt ingediend. Ook die bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw loon en burgerlijke staat. Ze bedraagt maximaal 60,94 euro per maand (voor alleenstaanden of een gezin met één inkomen) voor de inhouding via uw salarisadministratie.

  • Voordelen alle aard en groepsverzekering

Betaalt de werknemer zelf een bijdrage voor voordelen alle aard, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfswagen, smartphone of laptop van het bedrijf, dan worden die bedragen ook in mindering gebracht van zijn uit te keren loon. Die eigen bijdragen mogen ook in rekening worden gebracht om het belastbaar voordeel te bepalen. Ze hebben dus ook een impact op de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Ook de eigen bijdrage van de werknemer in de groepsverzekering wordt van het loon afgehouden. En ook die heeft een impact op de verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Uw bedrijfsvoorheffing wordt immers verminderd met een bedrag van 30 procent van uw betaalde eigen bijdrage.

  • Loonbonus

Tot slot bestaan er ook betalingen die onderworpen zijn aan een sociale bijdrage, maar niet worden belast. Denk aan de collectieve, niet-recurrente resultaatgebonden bonus, beter bekend als de ‘cao90-bonus’. Die is strikt genomen niet aan de normale sociale bijdragen onderworpen, maar aan een bijzondere bijdrage, ook wel ‘solidariteitsbijdrage’ genoemd. Die bonus wordt niet belast en zal dus geen aanleiding geven tot een inhouding van bedrijfsvoorheffing als hij bepaalde grenzen niet overschrijdt.

  • Kosten eigen aan de werkgever

Sommige werknemers krijgen ook een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever (KEW). Op die bedragen zijn geen sociale bijdragen of belastingen verschuldigd. Bruto is dus gelijk aan netto.

Maar die bedragen zijn strikt genomen ook geen loon. Ze zijn een vergoeding voor kosten die normaal door de werkgever betaald moeten worden om de werknemer in staat te stellen zijn werk uit te voeren, maar die de werknemer uit eigen zak heeft voorgeschoten. Denk aan een handelsreiziger die constant op de baan is en dus de sanitaire voorzieningen op kantoor niet kan gebruiken. Om te vermijden dat hij elk bonnetje van elke rustpauze in elk tankstation zou moeten bijhouden, wordt vaak gewerkt met een forfait.

  • Resultaat

Het resultaat van die optel- en aftrekoefening, is het nettoloon.

Hoeveel kost u aan uw baas?

Er gaapt niet alleen een kloof tussen uw netto- en brutoloon, de kloof tussen uw nettoloon en hetgeen u uw werkgever kost, is nog veel groter. Boven op het brutoloon betaalt de werkgever immers ook nog de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en soms andere extra’s, zoals een groepsverzekering of maaltijdcheques.

Hoeveel uw werkgever betaalt aan sociale zekerheid en voordelen, staat informatief vermeld op uw uitgebreide loonfiche. 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud