Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Gevreesde monsterboete krijgt grondige facelift

De omstreden monsterboete op de geheime commissielonen daalt van 309 procent naar 103 procent of in sommige gevallen zelfs naar 51,5 procent. Het wordt ook makkelijker om de boete te vermijden. Voorts gelden de nieuwe spelregels ook voor hangende geschillen.
©ANP XTRA

‘Het voornemen van de regering Michel om de aanslag op geheime commissielonen ingrijpend te versoepelen heeft concrete vormen gekregen in de programmawet’, meldt fiscaal advocaat Leo De Broeck.

Zoals bekend lokte de bijzondere aanslag van 309 procent op geheime commissielonen flink wat commotie uit. Het betreft een boete die de fiscus kon opleggen als een vennootschap voordelen toekent aan een bedrijfsleider, een werknemer of een andere persoon, daartoe bepaalde kosten in mindering brengt en nalaat om voor die kosten een individuele fiche en een samenvattende opgave op te stellen. Met die bepaling wilde de fiscus vermijden dat de genieter van het voordeel dat niet zou aangeven. Denk aan voordelen zoals een bedrijfswagen of een gsm.

In een instructie van de fiscale administratie van juli 2011 werd aangekondigd dat de belastingcontroleur de vennootschap een boete kon opleggen van 309 procent van de in mindering gebrachte kosten als die fiches ontbreken. Precies door de ophef die deze ‘monsterboete’ veroorzaakte, werd de maatregel al versoepeld door de regering-Di Rupo. De huidige regering heeft het stelsel nu ingrijpend hervormd.

In eerste instantie gaan de tarieven flink omlaag. In plaats van een boete van 309 procent, wordt die beperkt tot 103 procent als een bedrijf de vergoeding of het voordeel toekent aan een natuurlijke persoon zoals een werknemer. Wordt het voordeel toegekend aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld aan de ven- nootschap van de bedrijfsleider, dan bedraagt de boete 51,5 procent. Dat zijn de tarieven inclusief crisisbijdrage. ‘De boete heeft geen repressief karakter meer. Het is de bedoeling dat de aanslag geheime commissielonen voortaan alleen nog de schade herstelt die de staat heeft geleden omdat de verkrijger geen belasting betaald heeft op het gekregen voordeel’, zegt De Broeck. Omdat de tarieven in de vennootschapsbelasting lager zijn dan in de personenbelasting, is ook de boete lager als ook het voordeel werd toegekend aan een vennootschap. De boete van 103 of 51,5 procent is niet verschuldigd als het bedrijf dat de vergoeding toekent de naam van de verkrijger opbiecht aan de fiscus. Tot nu ontsnapte een onderneming aan de extra aanslag als de verkrijger van het voordeel nog binnen de termijn belast kon worden. ‘Daardoor zal de boete in de praktijk minder vaak toegepast worden’, vervolgt De Broeck.

Respijt

De vennootschap krijgt twee jaar en zes maanden de tijd om de naam van de genieter aan de fiscus door te geven als ze naliet een afzonderlijke fiche op te maken. Die termijn begint te lopen op 1 januari van het aanslagjaar. Als de vennootschap in 2015 een voordeel toekent en als het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar, dan heeft ze tot midden 2018 de tijd om de genieter tegenover de fiscus te identificeren. Geeft het bedrijf de naam van de genieter binnen die termijn door, dan kan er nooit een aanslag geheime commissielonen verschuldigd zijn.

Noteer tot slot dat de aanslag geheime commissielonen nooit van toepassing is op restaurantkosten. Als de vennootschap de restaurantrekening van de bedrijfsleider betaalt en dat etentje een puur privékarakter heeft, dan is dat een voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider. De vennootschap zal daarvoor geen geheimecommissielonenaanslag moeten betalen, ook niet als ze geen fiche heeft opgesteld en de bedrijfsleider niet meer kan belast worden. Wel zal de vennootschap die restaurantkosten niet mogen aftrekken. De kosten zullen opgenomen worden in de verworpen uitgaven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud