Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoe uw inkomsten uit beleggingen aangeven

Alleen wie honderdduizenden euro’s op een spaarrekening heeft staan, moet Belgische beleggingsinkomsten aangeven. Maar buitenlandse inkomsten moet u altijd in uw belastingaangifte opnemen.
Advertentie
©IMAGEGLOBE
Nog tot maandag voor uw belastingaangifte

Maandag is de laatste dag voor het indienen van uw belastingaangifte. Normaal gezien moest uw elektronische belastingaangifte via Tax-on-web binnen zijn op donderdag 11 juli. Maar omdat heel wat mensen deze week moeilijkheden ondervonden bij het indienen van hun aangifte, is de indieningstermijn verlengd tot en met 15 juli middernacht.

Beleggingsopbrengsten van Belgische spaar- of beleggingsproducten via een Belgische bank moet u doorgaans niet meer in uw belastingaangifte opnemen. Bij de uitbetaling van uw intresten zal uw bankier roerende voorheffing inhouden. En die voorheffing is bevrijdend, wat betekent dat u hebt afgerekend met de fiscus. Een uitzondering op die regel zijn de spaarboekjes. Ook buitenlandse beleggingen moet u altijd aangeven.

U hebt een Belgische spaarrekening

De eerste schijf van 960 euro intresten op een Belgische spaarrekening is vrijgesteld van belastingen. Als u meer intresten op een of meer spaarboekjes heeft en er is geen roerende voorheffing ingehouden, dan moet u dat surplus opnemen in uw belastingaangifte. Daarop betaalt u dan 15 procent roerende voorheffing.

In vergelijking met vorig jaar is de vrijstelling gehalveerd. In ruil kwam er een nieuwe belastingvrijstelling op dividenden. Maar in de huidige marktomstandigheden zullen maar weinig spaarders nadeel ondervinden van de halvering. Tegen de minimumrentevoet van 0,11 procent mag er al ruim 870.000 euro op een spaarrekening staan vooraleer de vrijstelling wordt overschreden.

Voor kinderen is die optimalisatiemogelijkheid er alleen vanaf de leeftijd van 18 jaar. De roerende inkomsten van minderjarigen moeten door de ouders aangegeven worden.

U geeft de roerende inkomsten aan in de rubriek ‘1. Niet verplicht aan te geven inkomsten en verrekenbare roerende voorheffing op vrijgestelde inkomsten’ bij de codes van het toepasselijke tarief van roerende voorheffing.

U hebt beleggingen in het buitenland

Hebt u een buitenlandse rekening of levensverzekering? Uw aangifteplicht is dubbel. In vak XIV moet u melden dat u zo’n rekening of levensverzekering hebt. Tegelijk moet u de ontvangen intresten en dividenden aangeven in vak VII. Als intresten gestort worden op een buitenlandse rekening zal er immers geen ‘Belgische’ roerende voorheffing ingehouden zijn.

In uw belastingaangifte neemt u het brutobedrag van de inkomsten op, na aftrek van de in het buitenland betaalde bronbelasting. Betaalde innings- en bewaringskosten mag u niet aftrekken van het brutobedrag. Die mag u wel bij een aparte code opnemen. Op voorwaarde dat uw inkomsten niet belast worden tegen een apart tarief maar wel tegen de gewone progressieve belastingtarieven worden ze afgetrokken van uw belastbare roerende inkomsten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u geen andere belastbare inkomsten heeft genoten dan uw roerende inkomsten.

U hebt buitenlandse beleggingsinkomsten via een Belgische bank

Hebt u inkomsten van buitenlandse spaar- en beleggingsproducten geïnd via een Belgische bank? Dan zal er roerende voorheffing ingehouden zijn. U moet die inkomsten dan niet meer opnemen in uw belastingaangifte.

Recupereer betaalde roerende voorheffing

Tip!

Ook al bent u niet verplicht uw Belgische beleggingen aan te geven, toch kan het voordelig zijn dat wél te doen. Dat is het geval voor wie minder inkomsten heeft dan de belastingvrije som. Wie geen belastingen moet betalen, kan ook eerder de terugbetaalde roerende voorheffing terugvorderen. De hoogte van de belastingvrije som hangt af van uw inkomen en gezinssituatie.

 

Inkomsten van buitenlandse oorsprong dreigen wel dubbel belast te worden: in het buitenland én in België. Om dat te vermijden heeft de Belgische fiscus met tal van landen dubbelbelastingverdragen afgesloten. De meeste van die verdragen stipuleren dat de bronstaat maar een beperkt percentage mag inhouden op de betaalde intresten en dividenden. Werd er meer ingehouden, dan kan u het te veel betaalde bedrag terugvragen.

Hoe dat moet gebeuren, hangt af van het land van oorsprong. Vaak kan u dit vermijden door de voorheffing in de bronstaat te laten verminderen bij de financiële instelling. Daartoe zal u wel de nodige bewijsstukken moeten voorleggen van de woonstaat en de aangifteplicht in België.

Welke codes?

De codes zijn te vinden onder de titel ‘A. Inkomsten van kapitalen vóór aftrek van de innings- en bewaringskosten’. Bij welke code u uw inkomsten moet aangeven, verschilt naargelang het al dan niet gaat om een gereglementeerde spaarrekening in de Europese Economische Ruimte (EER, de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Zo’n gereglementeerd spaardeposito voldoet aan voorwaarden op het vlak van rentevoet, beperkingen inzake de verrichtingen en de berekeningswijze van de vergoedingen.

Gereglementeerde spaardeposito’s

Belastinggids 2019

De complete handleiding voor uw belasting­aangifte. 

 De Belastinggids is op 18/05 verschenen.  Bekijk hier de PDF van het magazine

 

De intresten op een gereglementeerde spaarrekening in België en de EER geeft u aan in de rubriek ‘2. Verplicht aan te geven inkomsten’ bij de code 1151/2151 voor zover en in de mate dat ze meer bedragen dan 960 euro.

Andere intresten

Intresten gestort op niet-gereglementeerde deposito’s of rekeningen aangehouden buiten de EER geeft u aan in de rubriek ‘2. B) Andere inkomsten zonder roerende voorheffing’ bij de code van het toepasselijke tarief van roerende voorheffing.

Dividenden

Dividenden van buitenlandse oorsprong moet u verplicht aangeven

Innings- en bewaringskosten

Betaalde innings- en bewaringskosten mag u opnemen bij de rubriek ‘E. Innings- en bewaringskosten betreffende aangegeven inkomsten’, bij de code 1170/2170.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud