Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Betaal zo weinig mogelijk belastingen op uw bijverdienste

Hebt u in 2020 bijverdiend met occasionele klussen, verenigingswerk of in de deeleconomie? Dit is het laatste jaar dat die inkomsten mogelijk onbelast blijven.
©REUTERS

Het Grondwettelijk Hof heeft in april 2020 het belastingregime voor onbelast bijverdienen of ‘plussen’ naar de prullenmand verwezen. De vernietiging trad pas vanaf 2021 in werking, wat betekent dat het gunstregime er wel nog is voor de inkomsten die u in 2020 opstreek.

Wat waren de voorwaarden voor onbelast bijverdienen?

Aan het onbelast bijverdienen zijn enkele voorwaarden gekoppeld. Een eerste heeft betrekking op de activiteiten. Onbelast bijverdienen kon met drie types van activiteiten:

 • Occasionele klussen bij particulieren

Voorbeelden zijn kleine onderhoudswerken aan een woning, grasmaaien, bijles geven, hulp verlenen bij de administratie, buitenschoolse kinderopvang verzorgen en huisdieren uitlaten. De activiteiten moesten zijn aangemeld via de elektronische applicatie bijklussen.be (intussen verenigingswerk.be) van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

 • Verenigingswerk

U kunt ook belastingvrij bijverdienen bij een socioculturele vereniging of een openbaar bestuur. Bijvoorbeeld als animator, sporttrainer, terreinverzorger-materiaalmeester of begeleider van schooluitstappen. De vereniging zal de activiteiten bij de RSZ hebben aangemeld. 

 • Deeleconomie

Om belastingvrij bij te verdienen in de deeleconomie moet u werken voor een door de overheid erkend platform. Bekende voorbeelden zijn ListMinut, Deliveroo, Uber Eats, Helpper en Het Bijlesbureau. De volledige lijst vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.

6.340
euro
U kon in 2020 tot 6.340 euro per jaar onbelast bijverdienen. Als u ook maar één euro meer verdiende, wordt het volledige inkomen belast.

Een tweede voorwaarde is dat uw inkomsten beperkt bleven. U mag in 2020 maximaal 6.340 euro hebben bijverdiend. Dat plafond geldt voor uw inkomsten uit de deeleconomie én die uit de occasionele klussen bij particulieren en verenigingswerk samen. Hou er rekening mee dat in dat plafond ook verplaatsingskosten en onkosten worden meegeteld.

Voor klussen bij particulieren en verenigingswerk moest u zich ook aan een maximaal maandbedrag houden van 528,33 euro. Voor twee types van activiteiten was het maandbedrag het dubbele of dus 1.056,66 euro: aan de ene kant voor animatoren, leiders, monitoren of coördinatoren die sportinitiaties en/sportactiviteiten geven en aan de andere kant voor sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinatoren, scheidsrechters, juryleden, stewards, terreinverzorgers-materiaalmeesters of seingevers bij sportwedstrijden. De jaarlimiet blijft dezelfde.

Wat als ik meer verdiende dan toegelaten om belastingvrij te zijn?

Verdiende u in 2020 meer bij dan het jaarplafond, dan worden alle inkomsten – dus niet alleen het deel boven het plafond – belast als een beroepsinkomen, tegen de gebruikelijke tarieven (van 25 tot 50 procent, exclusief gemeentebelastingen). Daarbovenop komen nog sociale bijdragen. U hebt wel de mogelijkheid om aan te tonen dat het toch geen beroepsinkomen is. Zo kunt u argumenteren dat de activiteiten niet frequent genoeg gebeurden en niet voldoende met elkaar verbonden zijn. Dan zal het inkomen worden beschouwd als een divers inkomen en worden belast tegen een vast tarief van 33 procent.

Hebt u het maandbedrag overschreden, dan wordt het inkomen van die maand definitief als een beroepsinkomen beschouwd en zal het dus ook zo worden belast. Het is niet mogelijk om aan te tonen dat het een divers inkomen is. Met het maandbedrag zal ook nog rekening worden gehouden om na te gaan of het jaarplafond werd nageleefd.

Wat als ik niet aan de voorwaarden voldeed om belastingvrij te zijn?

Deed u andere zaken dan occasionele klussen bij een particulier of verenigingswerk? Of werkte u in de deeleconomie voor een platform dat geen erkenning heeft, zoals Airbnb? Op die inkomsten zijn de ‘normale’ fiscale regels van toepassing.

Voor wie verhuurt via Airbnb moet er bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt tussen drie types van inkomsten: uit de verhuur van de kamer, uit de verhuur van de meubelen en uit extra diensten zoals een ontbijt. Elk type van inkomsten wordt anders belast en moet bij andere codes worden aangegeven. U leest er alles over op netto.be/airbnb.

Hoe ziet de regeling er sinds begin 2021 uit?

Sinds 1 januari 2021 is het niet langer mogelijk om onbelast bij te verdienen. Maar dat betekent niet dat voor alle bijverdiensten automatisch de gebruikelijke belastingtarieven gelden. Er bestaat een permanent fiscaal gunstregime voor wie bijverdient in de deeleconomie en er is een tijdelijke regeling voor verenigingswerk in de sportsector.

Op voorwaarde dat u niet meer dan 6.390 euro bijverdient in de deeleconomie en de sportsector samen is er een afzonderlijk belastingtarief van 20 procent. Van de inkomsten mag een kostenforfait van 50 procent worden afgetrokken, wat de effectieve belastingdruk op 10 procent brengt. Tegelijk moet de sportclub 10 procent solidariteitsbijdragen betalen. Wat zijn de voorwaarden?

 • Deeleconomie

Het gunstregime is er alleen voor wie in de deeleconomie bijverdient bij een door de overheid erkend platform. De volledige lijst vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het jaarplafond van 6.390 euro heeft betrekking op het bruto-inkomen. Dat omvat niet alleen de vergoeding die u krijgt van het platform, maar ook inhoudingen zoals voorheffingen en commissies voor het gebruik van het platform. Een maandplafond is er niet. Sinds 1 februari 2021 houden de erkende platformen 10,70 procent bedrijfsvoorheffing in.

 • Sportsector

Voor verengingswerk in de sportsector is er een fiscale regeling voor inkomsten tussen 1 januari en 31 december 2021. Ze blijft beperkt tot de in de wet opgesomde activiteiten. Daarbij geldt niet alleen een jaarplafond, maar ook een maandplafond. U kunt tot 1.065 euro per maand verdienen als:

 • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie geeft en/of sportactiviteiten begeleidt.
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester of seingever bij sportwedstrijden.

Voor de overige activiteiten mag u tot 532,50 euro per maand verdienen. Het gaat om:

 • Conciërge van sportinfrastructuur.
 • Occasionele of kleinschalige hulp en ondersteuning bij het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of een logistieke verantwoordelijkheid.
 • Occasionele of kleinschalige hulp bij het maken van nieuwsbrieven en andere publicaties, zoals websites.
 • Opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen in de sportsector.

In de tijdelijke wetgeving is ook gesleuteld aan de modaliteiten. Zo moet de bijklusser minstens 18 jaar oud zijn en ‘gewoonlijk of hoofdzakelijk’ een beroepsactiviteit uitoefenen of gepensioneerd zijn. U mag maximaal gemiddeld 50 uur verenigingswerk per maand doen, over alle organisaties heen en berekend per kwartaal. Voorts is er een minimale vergoeding van 5 euro per uur (bedrag voor 2021).

De juiste codes

Ook als u voldeed aan de voorwaarden voor het onbelast bijverdienen, moet u uw inkomsten opnemen in uw belastingaangifte. U ontvangt daarvoor de fiche 281.29. Op die manier kan de fiscus controleren of uw inkomsten de drempel niet overschrijden.

Hebt u meer bijverdiend dan de maand- en/of jaargrenzen? Voor de fiscus is er dan sprake van een beroepsinkomen. Inkomsten uit verenigingswerk geeft u aan in vak IV voor werknemersbezoldigingen bij de code 1250/2250. Het inkomen via een erkend platform en diensten aan particulieren zult u in deel II van uw aangifte moeten opnemen. Dat is vak XVII voor winsten uit bijvoorbeeld de levering van maaltijden aan huis (code 1600/2600) of vak XVIII voor baten, bijvoorbeeld de inkomsten die u verwerft door bijlessen te geven (code 1650/2650).

Overschrijdt u het jaarplafond en kunt u aantonen dat het gaat om een divers inkomen, dan vult u in vak XV voor diverse inkomsten in de rubriek B.1. ‘Winst of baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie of uit occasionele diensten’ bij de code 1460/2460 het brutobedrag in. Voor wie werkte via een erkend platform is dat het werkelijk betaalde bedrag (inclusief eventuele kosten en inhoudingen), voor diensten en particulieren en verenigingen is het het aangegeven bedrag op de site bijklussen.be (intussen verenigingswerk.be). De gemaakte kosten mag u aangeven bij de code 1248/2248.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud