Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe wordt uw wettelijk pensioen belast?

Na uw pensionering ruilt u uw beroepsinkomen in voor een pensioen. Boven op het wettelijk pensioen is er vaak ook een aanvullend pensioen. De fiscale behandeling van beide is totaal verschillend.
©Klaas Verplanke

De meerderheid van de gepensioneerden hoeft voor de jaarlijkse belastingaangifte zelf geen initiatief te nemen en ontvangt een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. Dat document bevat een overzicht van alle relevante gegevens waarover de fiscus beschikt en een berekening van de verschuldigde of terug te krijgen belastingen. Als alles correct is, hoeft u helemaal niets te doen. Fouten en onvolledigheden kunt u doorgeven via Tax-on-web of met het daarvoor bestemde antwoordformulier.

Afhankelijk van uw carrière krijgt u een werknemers-, ambtenaren- en/of zelfstandigenpensioen. Langstlevende huwelijkspartners kunnen een overlevingspensioen of overgangsuitkering krijgen op basis van de loopbaan van een overleden partner.

Bij de uitbetaling van het pensioen wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat is niet meer dan een voorschot op de verschuldigde belasting. De definitieve belastingafrekening verloopt via uw belastingaangifte en houdt rekening met uw gezinssituatie, andere inkomsten en uitgaven.

Hoe wordt een wettelijk pensioen belast?

Het goede nieuws is dat een wettelijk pensioen minder zwaar wordt belast dan een loon. Dat is te danken aan een complex systeem van belastingverminderingen. Voor pensioenen (en andere vervangingsinkomsten) is er altijd een basisbelastingvermindering van 1.828,41 euro. Dat bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting. Bovendien kan een aanvullende vermindering tot maximaal 376,18 euro worden toegekend, afhankelijk van uw inkomen.

Een gepensioneerde die geen andere inkomsten heeft dan een pensioen van maximaal 16.170 euro betaalt helemaal geen belastingen.

Dankzij die verminderingen betaalt een gepensioneerde die geen andere inkomsten heeft dan een pensioen van niet meer dan 16.170 euro helemaal geen belastingen. De laagste pensioenen zijn dus volledig vrijgesteld van belastingen. Bij een hoger pensioen of de combinatie van een pensioen met andere inkomsten, daalt de aanvullende vermindering in verhouding tot uw inkomen.

Moet u een buitenlands rustpensioen opnemen in uw belastingaangifte?

Een buitenlands rustpensioen moet u altijd in uw Belgische belastingaangifte opnemen. Of het ook effectief in België wordt belast, hangt af van het land dat uw rustpensioen betaalt. Met de meeste landen heeft België een dubbelbelastingverdrag gesloten. Dat bepaalt welk land het pensioen mag belasten. Is het pensioen op basis van het verdrag belastbaar in België, dan moet u belastingen betalen in België. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een Frans werknemerspensioen en het Nederlandse staatspensioen (AOW-pensioen).

Is volgens het verdrag het bronland gerechtigd om het pensioen te belasten, dan is er in België een zogenaamde vrijstelling met progressievoorbehoud. Het pensioen wordt niet in België belast, maar er wordt wel rekening mee gehouden om de belasting op uw andere inkomsten te bepalen. De tarieven stijgen immers met het inkomen. Die werkwijze is er onder meer voor werknemerspensioenen betaald door Luxemburg en Duitsland. Op basis van een overgangsbepaling zijn werknemerspensioenen betaald door het Verenigd Koninkrijk belastbaar in België als ze zijn ingegaan voor 2013.

De juist codes

Pensioenen moet u aangeven in vak V. De pensioeninstelling bezorgt u een fiche 281.11 met de bedragen die u bij de verschillende codes moet opnemen. Voor wettelijke pensioenen is dat de code 1228/2228, voor overlevingspensioenen en overgangsuitkeringen is dat de code 1229/2229. Onder elk van die codes krijgt u aparte codes voor de ambtenarenpensioenen van december 2020. De ingehouden bedrijfsvoorheffing geeft u aan bij de code 1225/2225.

Voor een buitenlands pensioen zijn de codes dezelfde. Van het brutobedrag mag u de betaalde buitenlandse sociale bijdragen en buitenlandse belastingen aftrekken. Voor landen waar het land van uitbetaling belasting mag heffen, vraagt u in rubriek C een vrijstelling. U vermeldt daar het betreffende land, de op uw aangifte ingevulde code(s) en het bedrag van het pensioen waarvoor u vrijstelling van Belgische belasting vraagt.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud