Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Onbelast bijverdienen kan niet meer

In uw vrije tijd aan de slag in een vereniging, de deeleconomie of als influencer? De fiscus wil zijn deel van uw bijverdienste.
©Pieter van Eenoge

Het goede nieuws is dat bijverdiensten minder zwaar worden belast dan beroepsinkomsten, althans als ze binnen de perken blijven. Het belastingregime en de voorwaarden hangen af van het type activiteit.

Hoe uw belastingaangifte zonder zorgen indienen?
 • Hoe worden uw elektrische auto, laadpaal en laadpas belast?
 • Wat met de thuiswerkvergoeding die uw werkgever betaalt?
 • Wat wil de belastingadministratie weten van uw beleggingen?

De Belastinggids: zaterdag 20 mei fysiek bij De Tijd en online te raadplegen op deze overzichtspagina.

Advertentie
Advertentie

1. Verenigingswerk

Bent u aan de slag in een vereniging? Sinds begin 2022 is het fiscaal gunstregime voor de derde keer hervormd. Het nieuwe verenigingswerk is een arbeidsstelsel waarin verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en openbare instellingen werknemers kunnen aanwerven voor tijdelijke activiteiten. Dat gebeurt niet langer met een ‘overeenkomst verenigingswerk’, maar met een gewoon arbeidscontract.

Inkomsten uit verenigingswerk worden belast tegen een tarief van 20 procent, maar de fiscus past automatisch een kostenforfait van 50 procent toe. Dat brengt de effectieve belastingdruk op 10 procent.

De inkomsten worden – als enkele voorwaarden vervuld zijn – belast als een divers inkomen tegen een tarief van 20 procent, maar de fiscus past automatisch een kostenforfait van 50 procent toe. Dat brengt de effectieve belastingdruk op 10 procent.

Let op! Het belastbaar inkomen uit verenigingswerk omvat niet alleen het brutoloon, maar ook andere vergoedingen, zoals maaltijd- en cadeaucheques en fietsvergoedingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Er geldt een dubbele begrenzing: een maximaal aantal uren en een maximaal inkomen.

Aantal uren hangt af van de sector

Hoeveel uren u mag presteren, hangt af van de sector waarin u actief bent. Als u het maximale aantal uren overschrijdt, zal de fiscus alle inkomsten van het hele jaar beschouwen als een beroepsinkomen en dus belasten tegen de gebruikelijke, progressieve belastingtarieven (van 25 tot 50 procent, exclusief gemeentebelastingen). Het is niet mogelijk om een tegenbewijs te leveren. Er zijn in dat geval ook socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

 • Sociaal-culturele sector en amateurkunstensector

Een verenigingswerker in de sociaal- culturele sector of amateurkunstensector mag tot 300 uur per jaar betaalde arbeid leveren. Per kwartaal ligt het plafond op 100 uur, behalve voor het derde kwartaal (de zomermaanden), waar het plafond op 190 uur ligt.

 • Sportsector

Een verenigingswerker in de sportsector kan tot 450 arbeidsuren per jaar én tot 150 uur per kwartaal werken tegen het gunsttarief. Voor het derde kwartaal (de zomermaanden) geldt een plafond van 285 uur.

Tot 6.540 euro inkomsten uit verenigingswerk en de deeleconomie

De tweede voorwaarde is dat u in 2022 niet meer dan 6.540 euro (7.170 euro voor het inkomstenjaar 2023) bijverdiende. Dat plafond geldt voor uw activiteiten als verenigingswerker én in de deeleconomie (zie punt 2) samen.

Verdiende u meer dan het toegelaten jaarplafond? De volledige jaarvergoeding wordt belast als een beroepsinkomen tegen de gewone, progressieve belastingtarieven en socialezekerheidsbijdragen. Een overschrijding van het jaarplafond is weerlegbaar, wat betekent dat u daarvoor het tegenbewijs kunt leveren. U zult dus moeten kunnen aantonen dat het geen beroepsinkomen is en bijvoorbeeld gaat om een hobby of dat u de activiteiten niet frequent doet.

Als de inkomsten worden belast omdat het maximumbedrag werd overschreden, zal dat ook het daaropvolgende jaar het geval zijn.

Welke activiteiten vallen onder het verenigingswerk?

De toegelaten activiteiten zijn vastgelegd in een koninklijk besluit (KB). Het gaat onder meer om:

 • begeleiders op een speelplein tijdens de schoolvakanties, of begeleiders tijdens een jongerenkamp;
 • trainers in een sportclub of terreinverzorgers bij een voetbalclub;
 • leraars in een circusschool, dirigenten (muzikanten vallen niet onder het verenigingswerk);
 • seingevers bij een wielerwedstrijd, scheidsrechters, stewards of antidopingbegeleiders bij een sportwedstrijd;
 • mensen die meehelpen aan de opbouw, aan de ticketcontrole en aan het schoonmaken van het terrein op een muziekfestival;
 • figuranten voor een tv-serie van de VRT, RTBF en de BRF.

Wat met studenten die aan verenigingswerk doen?

Studenten mogen maximaal 190 uur per jaar aan verenigingswerk doen. Er is ook een limiet per kwartaal: maximaal 150 uur voor de sportsector, maximaal 100 uur voor de socioculturele sector en tot 190 uur in het derde kwartaal voor gelijk welke sector.

Nieuw is dat de inkomsten uit verenigingswerk – samen met de inkomsten uit een studentenjob – tot 2.910 euro worden uitgesloten als bestaansmiddel.

Werd er bedrijfsvoorheffing ingehouden?

Van de beloning voor verenigingsactiviteiten moet in principe geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. De belasting betaalt u via uw belastingaangifte. Maar omdat de wetgeving pas in 2022 retroactief werd ingevoerd, werd tussen 1 januari en 15 mei 2022 wél bedrijfsvoorheffing ingehouden. De bedragen zijn opgenomen op de fiche 281.27 die u ontvangt.

2. Deeleconomie

Voor wie bijverdient in de deeleconomie is er al langer een gunstregime. Dat is vergelijkbaar met dat voor verenigingswerk.

Wat zijn de voorwaarden?

In tegenstelling tot verenigingswerk is het aantal uren niet beperkt. Maar er is wel een andere dubbele voorwaarde:

 • Erkend platform

U moet werken voor een platform dat erkend is door de Federale Overheidsdienst Financiën. De lijst met erkende platformen kunt u terugvinden op de website van die dienst.

Verhuurt u (een deel van) uw woning via Airbnb? U bent weliswaar actief in de deeleconomie, maar het platform heeft niet de vereiste erkenning. Hoe u belast wordt, leest u hier.

 • Tot 6.540 euro inkomsten

Het inkomstenplafond is hetzelfde als voor verenigingswerk: u mag tot 6.540 euro verdienen met de deeleconomie én het verenigingswerk samen.

Let op, het jaarplafond heeft betrekking op het bruto-inkomen. Dat omvat niet alleen de vergoeding die u krijgt van het platform, maar ook inhoudingen zoals voorheffingen en commissies voor het gebruik van het platform. Het plafond wordt afgetoetst aan wat wordt uitbetaald in het betreffende jaar, ook al gaat het om prestaties van een ander jaar.

Werd er bedrijfsvoorheffing ingehouden?

De erkende platformen moeten verplicht 10,70 procent bedrijfsvoorheffing inhouden. Voor die inkomsten ontvangt u een fiche 281.29.

3. Vrijwilliger

Vrijwilligers worden per definitie niet betaald. Dat neemt niet weg dat ze een belastingvrije onkostenvergoeding kunnen krijgen. Dat is ofwel een forfaitaire onkostenvergoeding, ofwel een vergoeding van de werkelijke kosten. Een combinatie van beide mag niet.

Forfaitaire kostenvergoeding

Een forfaitaire kostenvergoeding kan worden betaald zonder dat er bewijsstukken nodig zijn. Die blijft belastingvrij, op voorwaarde dat u de vastgelegde plafonds niet overschrijdt.

Voor de belastingaangifte die u nu invult (inkomstenjaar 2022) ligt het plafond op 36,84 euro per dag en op 1.473,37 euro per jaar. Voor het inkomstenjaar 2023 is dat respectievelijk 40,67 euro en 1.626,77 euro. Let op als u in meerdere organisaties actief bent. De totale som van de ontvangen kostenvergoedingen telt.

Boven op het forfait kan een beperkte vergoeding voor vervoerskosten worden betaald (zie verder).

Voor vrijwilligers in de sportsector (sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinators, sportscheidsrechters, juryleden, stewards, terreinverzorgers, materiaalmeesters en seingevers bij sportwedstrijden), in dag- en nachtopvang van hulpbehoevende personen en niet-dringend liggend ziekenvervoer geldt een hoger jaarplafond: 2.705,97 euro (2.987,70 euro voor het inkomstenjaar 2023). In 2022 geldt het hogere plafond ook voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra en voor crisisvrijwilligers.

Wordt een van de grensbedragen overschreden? Dan zijn alle inkomsten uit het vrijwilligerswerk belastbaar als een beroepsinkomen. U moet dan het volledige bedrag opnemen in uw belastingaangifte als beroepsinkomen. Alleen als u kunt aantonen dat het gaat om de terugbetaling van kosten die u hebt voorgeschoten aan de vereniging, zijn deze kostenvergoedingen niet belastbaar. Als u dat maar voor een deel van het bedrag kunt aantonen, is het niet-bewezen deel nog altijd belastbaar (ook als dat wel onder het grensbedrag blijft).

Werkelijke kosten

Ook de werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed, en dat op basis van bewijsstukken zoals treintickets en kassabonnetjes. De vergoeding voor vervoerskosten is beperkt (zie verder).

Vervoerskosten

De beperking van de kostenvergoeding voor verplaatsingen geldt zowel voor het kostenforfait als voor de werkelijke kosten. Een vergoeding voor verplaatsingen met de eigen auto mag niet meer bedragen dan 0,3707 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Sinds 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 bedraagt ze 0,417 euro per kilometer.

Een kostenvergoeding voor verplaatsingen met de fiets mag maximaal 0,25 euro per kilometer bedragen. Voorts geldt een beperking tot 2.000 kilometer vervoerskosten per jaar.

4. Influencers

Prijst u producten of diensten aan via sociale media zoals TikTok, Instagram of YouTube? Als u daarvoor wordt vergoed, dan is dat een belastbaar inkomen dat u moet aangeven. Dat blijft niet beperkt tot de ontvangen gelden: ook gratis producten of diensten – zoals kleren en cosmetica – moet u aangeven. De belastbare waarde stemt overeen met de normale aankoopwaarde. Dat geldt in principe ook voor producten of diensten die u ongevraagd kreeg en waarvoor u geen promotie maakte.

Uw inkomsten als influencer moet u altijd in een eigen belastingaangifte opnemen. Zelfs als u jonger bent dan 18 jaar.

Het belastingregime hangt af van de frequentie van uw activiteiten.

 • Occasionele activiteiten

Als het gaat om occasionele activiteiten, zullen ze worden belast als een divers inkomen tegen een tarief van 33 procent. Van de inkomsten mag u de gemaakte kosten aftrekken – denk aan treintickets. Een forfaitaire kostenaftrek (zonder bewijsstukken) is níét mogelijk.

 • Regelmatige activiteiten

In de meeste gevallen zullen de inkomsten van influencers als een beroepsinkomen worden beschouwd. De inkomsten na aftrek van kosten worden belast tegen de gebruikelijke progressieve belastingtarieven (van 25 tot 50 procent, exclusief gemeentebelastingen). Het kan gaan om een kostenforfait tot 4.430 euro of om de werkelijk gemaakte kosten.

Er zijn enkele feitelijke omstandigheden die wijzen op een beroepsinkomen. Als u met geld wordt betaald, zal dat wellicht gebeuren omdat u veel volgers hebt en dus ook veel posts plaatst. Ook als u opdrachten krijgt via een agentschap of een tussenpersoon wijst dat op een georganiseerde activiteit. Weet ook dat u zich bij regelmatige activiteiten moet inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en zich moet laten registreren als btw-plichtige.

Deze regels gelden ook voor minderjarigen. De inkomsten als influencer moeten altijd in een eigen belastingaangifte worden opgenomen. Als u jonger bent dan 18 jaar krijgt u niet automatisch een aangifte (u moet er dan zelf een aanvragen bij uw belastingkantoor).

Maar een aangifte betekent niet automatisch dat de inkomsten worden belast. Dat gebeurt pas als uw totale inkomsten – met bijvoorbeeld ook een studentenjob – boven de belastingvrije som van 9.270 euro uitkomen. Kinderen die te veel inkomsten hebben, zijn mogelijk niet langer fiscaal ten laste van hun ouders.

Zo vult u uw aangifte in

De inkomsten uit een bijverdienste geeft u aan in vak XV.

Verenigingswerk

Inkomsten uit het verenigingswerk geeft u aan onder de titel B. bij de code 1462/2462 en de eventueel ingehouden bedrijfsvoorheffing bij de code 1465/2465.

Advertentie

Deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie geeft u aan onder de titel B. bij de code 1460/2460, de ingehouden bedrijfsvoorheffing hoort thuis bij de code 1461/2461.

Influencer

De inkomsten van occasionele activiteiten geeft u aan onder de titel B.2. bij de code 1200/2200. Gemaakte kosten vermeldt u bij de code 1201/2201. Gaat het om een beroepsinkomen, dan geeft u dat aan in vak XVIII, bij de code 1650/2650. Als u geen gebruik maakt van de forfaitaire beroepskosten, moet u de werkelijke beroepskosten opgeven bij de code 1657/2657.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.