Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat als u in het buitenland werkt?

Woont u in België, maar werkt u in het buitenland? In principe betaalt u belastingen in het buitenland en niet in België. Maar door de coronacrisis waren veel grensarbeiders noodgedwongen thuis aan de slag.
©Klaas Verplanke

Woont u in een huis of appartement op Belgische bodem, maar werkt u buiten de landsgrenzen? Volgens de algemene regel wordt uw inkomen als werknemer voor de periodes dat u in het buitenland aan de slag bent, belast in de werkstaat en niet in België. De dagen dat u fysiek in België actief bent, worden in principe in België belast. Voor wie deels in het buitenland werkt, moet het inkomen worden opgesplitst volgens het aantal dagen dat u actief was in het buitenland en het aantal dagen in België.

Moet ik een buitenlands beroepsinkomen aangeven?

Ook al betaalt u in het buitenland belastingen op uw loon, toch moet u uw buitenlandse beroepsinkomen in uw Belgische belastingaangifte aangeven. Die aangifteplicht blijft niet beperkt tot uw loon, maar geldt ook voor voordelen in natura, zoals een bedrijfswagen, smartphone en laptop van het bedrijf. Die voordelen moet u in principe volgens de Belgische regels waarderen. Het volstaat om het nettoloon te vermelden: van het brutoloon mag u de betaalde socialezekerheidsbijdragen en buitenlandse belastingen aftrekken (bronbelasting en aanvullende belasting zijn alleen aftrekbaar van de buitenlandse werkdagen).

Ook al betaalt u in het buitenland belastingen op uw loon, toch moet u uw buitenlandse beroepsinkomen in uw Belgische belastingaangifte aangeven.

Werkt u in België voor een werkgever die deel uitmaakt van een buitenlandse groep? Soms worden voordelen of bezoldigingen rechtstreeks door de buitenlandse groepsonderneming toegekend, zonder tussenkomst van de Belgische vennootschap of werkgever. Meestal gaat het om aandelen, aandelenopties, cash- of loonbonussen en zogenaamde ‘restricted stock units’ (RSU’s). Ook die moet u opnemen in uw jaarlijkse belastingaangifte. Er moet verplicht een fiscale fiche (fiche 281.10 voor werknemers en 281.20 voor bedrijfsleiders) worden opgesteld en bedrijfsvoorheffing worden ingehouden door uw Belgische werkgever. Die is gebaseerd op een wettelijke fictie: alle voordelen en bezoldigingen toegekend door een buitenlandse groepsvennootschap worden geacht te zijn toegekend door de Belgische vennootschap, wegens of naar aanleiding van de beroepsactiviteit van de werknemer of bedrijfsleider voor die Belgische vennootschap. Het maakt geen verschil uit of de Belgische vennootschap al dan niet kosten draagt of een bijdrage betaalt daarvoor. Het is strikt gezien ook niet van belang of de betrokken werknemer of bedrijfsleider een arbeidscontract heeft met de Belgische vennootschap of met een buitenlandse groepsvennootschap. U moet alleen werken voor een Belgische vennootschap. Let op, ook als er geen fiscale fiche is of als er geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, moet u het inkomen aangeven.

Wordt mijn buitenlands inkomen dubbel belast?

Een buitenlands beroepsinkomen aangeven betekent niet automatisch dat het bedrag een tweede keer in België wordt belast. Er kan een belastingvermindering of zelfs een vrijstelling zijn. Dat hangt af van het antwoord op de vraag of België met het betrokken land al dan niet een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten.

  • Wel dubbelbelastingverdrag

Met landen zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft België een dubbelbelastingverdrag gesloten. Dat is bedoeld om dubbele belasting te vermijden en leidt ertoe dat uw buitenlandse beroepsinkomsten – als voldaan is aan de voorwaarden – in België zijn vrijgesteld. Toch blijft de aangifte niet helemaal zonder gevolgen.

Op de vrijgestelde beroepsinkomsten uit landen zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk moet u wel nog Belgische gemeentebelastingen betalen.

België verleent een zogenaamde ‘vrijstelling met progressievoorbehoud’. Dat betekent dat de aangegeven buitenlandse inkomsten niet worden belast, maar dat er wel rekening mee wordt gehouden om het belastingtarief voor uw overige, wel in België belastbare inkomsten te bepalen. De belastingtarieven stijgen immers met het inkomen. De bijtelling van de buitenlandse inkomsten kan er dus toe leiden dat uw totale inkomen in een hogere schijf terechtkomt, waardoor u gemiddeld meer belasting zult betalen op uw inkomsten die belastbaar zijn in België.

Bovendien betaalt u op de vrijgestelde beroepsinkomsten uit sommige landen wel nog Belgische gemeentebelastingen. Dat is zo voor, onder meer, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

  • Geen dubbelbelastingverdrag

Is er geen dubbelbelastingverdrag, dan is er een belastingvermindering tot de helft van de in België verschuldigde belasting. U moet wel kunnen bewijzen dat deze inkomsten effectief in het buitenland zijn belast. Bewijsmateriaal houdt u het best 7 jaar bij.

Wat als ik door de coronacrisis noodgedwongen in België thuiswerkte?

Door de maatregelen in de strijd tegen de coronapandemie van zowel de Belgische als de buitenlandse overheden konden veel grensarbeiders niet langer naar het bedrijf of het kantoor in het buitenland. Noodgedwongen moesten ze – mogelijk zelfs lange tijd – thuiswerken in België. In principe zou uw loon als werknemer voor de periodes van het thuiswerk in België worden belast, en niet in de werkstaat.

Om dat te vermijden heeft België met de grenslanden covid-akkoorden gesloten. In die wederzijdse akkoorden is vastgelegd dat werknemers die normaal over de grens werken en door corona tijdelijk in hun thuisland aan de slag moeten, niet anders zullen worden belast dan in hun ‘normale’ situatie. In de akkoorden is een fictie bepaald dat de telewerkdagen geacht kunnen worden gepresteerd te zijn alsof de coronamaatregelen niet van toepassing zijn en de werknemer fysiek aanwezig is in het andere land (in dezelfde mate als vroeger). Ze kunnen dus in het buitenland worden belast. U bent echter niet verplicht die fictie in te roepen. U kunt vrij kiezen om ofwel het covid-akkoord in te roepen, ofwel de ‘normale’ regels van het dubbelbelastingverdrag toe te passen.
Let wel, het moet gaan om echte thuiswerkdagen. De neutralisatie van thuiswerk door de covid-akkoorden geldt niet voor de gewone thuiswerkdagen (voorzien in uw arbeidsovereenkomst) die losstaan van de coronamaatregelen. Ook werken vanuit een Belgische vestiging van het bedrijf voldoet niet. U kunt het akkoord ook niet toepassen als u tijdelijk gedetacheerd bent of een buitenlands kaderlid, zelfstandige of bestuurder bent.
Om van de covid-akkoorden te kunnen gebruikmaken, moet u een attest van uw werkgever kunnen voorleggen waarop het aantal telewerkdagen is vermeld dat gelinkt is aan de covid-maatregelen. Andere verplichte gegevens zijn, onder meer, de telewerkdagen die opgesomd zijn in de arbeidsovereenkomst en een overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of recuperatiedagen. Ook moet u kunnen aantonen dat de telewerkdagen effectief in het buitenland zijn belast.

Wat staat in de covid-akkoorden met de vier grenslanden?

  • België-Duitsland

De bezoldigingen ontvangen tussen 11 maart 2020 en het einde van het akkoord (voorlopig 30 juni 2021) kunnen worden belast in Duitsland. Dat geldt ook voor grensarbeiders die werken in een Duitse overheidsdienst en alleen de Belgische (en geen dubbele Belgisch-Duitse) nationaliteit hebben.

  • België-Nederland

De bezoldigingen ontvangen tussen 11 maart 2020 en het einde van het akkoord (voorlopig 30 juni 2021) zijn belastbaar in Nederland als de belastingplichtige daarvoor kiest.

  • België-Frankrijk

De bezoldigingen ontvangen tussen 14 maart 2020 en het einde van het akkoord (voorlopig 30 juni 2021) zijn bij keuze van de belastingplichtige belastbaar in Frankrijk. De thuiswerkdagen in dezelfde periode worden niet meegeteld in de zogenaamde ‘dertigdagenregel’, het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten.

  • België-Luxemburg

De bezoldigingen ontvangen tussen 11 maart 2020 en het einde van het akkoord (voorlopig 30 juni 2021) zijn belastbaar in het Groothertogdom Luxemburg. Dat geldt in principe niet voor de telewerkdagen die de arbeidsovereenkomst vermeldt. Als het echter over meer dan 24 dagen gaat, zijn de bezoldigingen voor die dagen toch belastbaar in het Groothertogdom.

De juiste codes

Een buitenlands beroepsinkomen moet u naar analogie van een Belgisch beroepsinkomen opnemen in vak IV. De codes zijn dezelfde. U krijgt de vrijstelling van belastingen met progressievoorbehoud of de halvering van de verschuldigde belastingen door onder de rubriek ‘O. Inkomsten van buitenlandse oorsprong’ de rubriek O.2. in te vullen. Daar geeft u de buitenlandse (vrij te stellen) netto-inkomsten aan, de code waarnaast die werden aangegeven en het land waar u hebt gewerkt.

U moet geen aangifte doen van het covid-thuiswerk. Bij een controle zult u wel de nodige bewijsstukken moeten kunnen voorleggen, zoals een attest van de werkgever, een werkdagenkalender en het bewijs dat de inkomsten effectief in het buitenland werden belast.

De rubriek O.1. is er voor lonen die belastbaar zijn in België, maar onderworpen zijn aan de sociale wetgeving van Frankrijk en Nederland. Voorbeelden zijn sommige Nederlandse uitkeringen en Franse niet-concurrentievergoedingen, werkloosheidsuitkeringen die niet verbonden zijn aan een vorige beroepswerkzaamheid, tijdelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en brugpensioen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud