Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat wil de fiscus weten van uw beleggingen bij een Belgische bank?

Alleen wie honderdduizenden euro’s op een spaarrekening heeft staan of geld leende aan een startende onderneming, moet dat in zijn belastingaangifte opbiechten.
©Klaas Verplanke

Hebt u intresten of dividenden geïnd via een Belgische financiële instelling? Bij de uitbetaling zal uw bankier roerende voorheffing inhouden. Dat gebeurt zowel op Belgische als op buitenlandse spaar- en beleggingsproducten bij een Belgische financiële instelling. De roerende voorheffing is een bevrijdende eindbelasting, wat betekent dat u definitief hebt afgerekend met de fiscus. U moet die inkomsten niet langer opnemen in uw belastingaangifte. Toch moet u twee zaken melden aan de fiscus. En ook al bent u niet verplicht uw overige Belgische beleggingen aan te geven, toch kan het voordelig zijn dat wél te doen.

Meer dan 980 euro intrest op spaarboekje

980
euro
TOT 980 EURO AAN INTRESTEN OP EEN OF MEERDERE GEREGLEMENTEERDE SPAARREKENINGEN ZIJN VRIJGESTELD VAN BELASTINGEN.

Wie meer dan 980 euro intresten int op een of meerdere Belgische gereglementeerde spaarrekeningen, kan die inkomsten toch moeten aangeven. Een gereglementeerde spaarrekening voldoet aan de voorwaarden op het vlak van de rentevoet, beperkingen inzake de verrichtingen en de berekeningswijze van de vergoedingen. Intresten op zo’n spaarrekening zijn tot een bedrag van 980 euro vrijgesteld van belastingen. Als u meer intresten op één spaarboekje hebt, zal uw bank roerende voorheffing inhouden op het surplus. Maar dat zal niet gebeuren als u spaarboekjes hebt bij verschillende instellingen. Als er geen roerende voorheffing werd ingehouden terwijl u meer dan 980 euro aan intresten hebt ontvangen, moet u het deel van de intresten boven 980 euro opnemen in uw belastingaangifte. Daarop betaalt u dan 15 procent belastingen.

TIP! Recupereer betaalde roerende voorheffing

Hebt u minder inkomsten dan de belastingvrije som? Wie geen belastingen moet betalen, kan ook de eerder betaalde roerende voorheffing terugvorderen. Voor kinderen is die optimalisatiemogelijkheid er alleen vanaf de leeftijd van 18 jaar. De roerende inkomsten van minderjarige kinderen moeten door de ouders worden aangegeven.

Leningen aan startende kleine vennootschappen

De fiscus wil van u weten of u geld hebt uitgeleend aan een startende kleine vennootschap via een erkend crowdfundingplatform. De ontvangen intresten op de eerste ontleende schijf van 15.000 euro zijn belastingvrij. Begin april hadden zes Belgische platformen een erkenning: 1001Pact Impact Investments, Beebonds, Ecco Nova, Lookandfin, Spreds en WinWinner Crowd.

Geen meldingsplicht meer voor meerdere effectenrekeningen

Vorig jaar moesten bezitters van meerdere effectenrekeningen dat melden in vak XIII. Die codes vindt u niet langer terug op deze belastingaangifte. Dat heeft alles te maken met de vernietiging van de effectentaks door het Grondwettelijk Hof. De regering-De Croo werkte een nieuwe taks uit, maar daarvoor hebt u geen meldingsplicht van meerdere rekeningen. De achterliggende reden is dat de nieuwe effectentaks de effectenrekening zelf viseert en niet langer de titularis.

De juiste codes

Gereglementeerde spaardeposito’s

Hebt u meer dan 980 euro intresten opgestreken op een gereglementeerde spaardeposito, dan moet u het deel boven 980 euro melden in vak VII onder de titel ‘A. Inkomsten van kapitalen voor aftrek van innings- en bewaringskosten’ bij de rubriek ‘2. Verplicht aan te geven inkomsten’ en de code 1151/2151.
Hebt u minder inkomsten dan de belastingvrije som en wilt u de betaalde roerende voorheffing terugkrijgen, dan geeft u de betaalde roerende voorheffing aan in de rubriek ‘1. Niet verplicht aan te geven inkomsten en verrekenbare roerende voorheffing op vrijgestelde inkomsten’ bij de codes van het toegepaste tarief van de roerende voorheffing.

Lening aan startende onderneming

Leningen aan startende ondernemingen moet u melden in vak XIII onder de titel ‘D. Leningen aan startende kleine vennootschappen’. U geeft bij de code 1088/2088 het aantal leningen aan dat u hebt verstrekt via een binnenlands en/of buitenlands crowdfundingplatform.

Wat u moet weten over de effectentaks 2.0

Vorig jaar vond u in uw belastingaangifte nog codes voor de effectentaks. Maar die heffing werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd, omdat ze in strijd was met het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel. De federale regering-De Croo heeft intussen een nieuwe belasting uitgewerkt. Ze kreeg de naam ‘solidariteitsbijdrage’, omdat ze bedoeld is om de kosten in de gezondheidszorg mee te dragen. Wat houdt de nieuwe effectenbelasting in?

Vanaf 1 miljoen euro

De solidariteitsbijdrage is van toepassing op iedere effectenrekening met een gemiddelde waarde van 1 miljoen euro of meer. Deze gemiddelde waarde wordt beoordeeld per effectenrekening, ongeacht de juridische eigendom. In vergelijking met de verworpen versie van de effectentaks zijn nu niet alleen effectenrekeningen van natuurlijke personen onderworpen, maar ook die van vennootschappen, verenigingen en juridische constructies (zoals stichtingen).
Om de drempelwaarde van 1 miljoen euro te bepalen worden er gedurende een referentieperiode van 12 maanden elk kwartaal tussentijdse staten opgemaakt: op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. Vervolgens wordt er een gemiddelde berekend. In 2021 zal de referentieperiode uitzonderlijk ingaan op 26 februari – de dag volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad – en duren tot 30 september 2021. De belasting zult u voor het eerst uiterlijk op 31 augustus 2022 moeten betalen.

Alle financiële instrumenten

De nieuwe effectentaks treft niet alleen aandelen en obligaties, maar ook beleggingsfondsen, afgeleide producten zoals turbo’s, speeders, trackers en het resterende geldsaldo op de effectenrekening. Alleen aandelen op naam (als ze niet op een effectenrekening staan) en alle pensioenspaarproducten (zowel individueel pensioensparen als via uw werkgever) zijn vrijgesteld van de effectentaks.

Tarief van 0,15 procent

Het tarief van de effectentaks bedraagt 0,15 procent. Het is een alles-of-nietsregeling: zodra de drempel van 1 miljoen euro wordt overschreden, is 0,15 procent verschuldigd op het gehele bedrag op de effectenrekening en niet alleen op het deel boven 1 miljoen. Er is wel een ‘beperkingsregel’ voor het geval de gemiddelde waarde tussen 1.000.000 euro en 1.015.228,43 euro ligt. In dat geval wordt de taks beperkt tot 10 procent van het verschil tussen de gemiddelde waarde en het drempelbedrag van 1 miljoen euro. Dat om te vermijden dat door de betaling van de taks de waarde van de effectenrekening onder het drempelbedrag van 1 miljoen euro zou dalen.

Beperkte formaliteiten

De nieuwe belasting treft Belgen met een effectenrekening in België of in het buitenland. Als u werkt met een binnenlandse financiële instelling, zal die de effectentaks inhouden en doorstorten. De belasting is bevrijdend, wat betekent dat u ze niet meer hoeft op te nemen in uw jaarlijkse belastingaangifte. Bij een in het buitenland aangehouden effectenrekening zult u meestal zelf moeten instaan voor de aangifte en de betaling van de belasting. De belasting treft ook buitenlanders met een effectenrekening in België, tenzij er begrenzingen zijn door dubbelbelastingverdragen (zoals met Nederland).

Algemene antimisbruikbepaling

Er is een algemene antimisbruikbepaling voor verrichtingen vanaf 30 oktober 2020, de datum waarop de effectentaks in de media bekend raakte. Een aantal handelingen wordt zonder meer gezien als fiscaal misbruik: het splitsen van of het openen van meerdere effectenrekeningen om onder de drempel van 1 miljoen te blijven en het omzetten van effecten in effecten op naam die niet worden weergegeven op de rekening.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud