Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat wil de fiscus weten van uw beleggingen in het buitenland?

Buitenlandse beleggingsinkomsten moet u verplicht aangeven en zullen ook in België worden belast. Voor buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen en juridische constructies volstaat een melding van het bestaan ervan.
©Klaas Verplanke

Een overzicht van wat u moet aangeven over uw beleggingen in het buitenland.

Aangifte van de inkomsten is verplicht

Kreeg u intresten of dividenden gestort op een buitenlandse rekening? Doorgaans zal er geen Belgische roerende voorheffing zijn ingehouden. U moet dan de inkomsten verplicht invullen op uw belastingformulier en zult in België belastingen betalen. Sommige instellingen houden wel Belgische roerende voorheffing in: u hoeft de inkomsten dan niet langer aan te geven.

De essentie

Voor u? Als u beleggingsproducten in het buitenland hebt.
Wat onthouden? Buitenlandse beleggingsinkomsten waarvan geen roerende voorheffing is ingehouden, moet u verplicht aangeven. Buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen en juridische constructies moet u melden.
Hoe belastingen besparen? Benut de vrijstelling van dividenden ook voor uw buitenlandse beleggingen.

Bij de aangifte van buitenlandse beleggingsinkomsten mag u van het ontvangen brutobedrag de in het buitenland betaalde bronbelasting aftrekken. Betaalde innings- en bewaringskosten mogen niet in mindering worden gebracht: u mag ze wel bij een aparte code opnemen. Op voorwaarde dat uw inkomsten niet belast worden tegen een apart tarief, maar tegen de gewone progressieve belastingtarieven worden ze afgetrokken van uw belastbare roerende inkomsten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u geen andere belastbare inkomsten hebt genoten dan uw roerende inkomsten.

Hebt u buitenlandse dividenden geïnd? Een bedrag tot 800 euro aan dividenden is vrijgesteld van belastingen. Er is ook een vrijstelling voor de eerste schijf van 980 euro aan intresten op een gereglementeerde buitenlandse spaarrekening.

2. Buitenlandse rekeningen

Als u in 2020 – al dan niet een tijdje – een rekening had in het buitenland, moet u dat melden. Ook als u die rekening al in een vorige belastingaangifte hebt aangegeven of als de rekening geen inkomsten heeft gegenereerd. De meldplicht is er voor alle mogelijke types van rekeningen: zicht-, deposito-, termijn- of effectenrekeningen bij een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling.

Een rekening bij PayPal, Google… ontsnapt in principe aan de aangifteplicht.

Een rekening bij PayPal, Google… ontsnapt in principe aan de aangifteplicht. Maar u moet de rekening wel melden als ze verbonden is aan uw beroepsactiviteit of als er hogere bedragen op staan dan strikt noodzakelijk om de transacties uit te voeren die u ermee financiert.

Let op als u penningmeester of voorzitter bent van een feitelijke vereniging, zoals een politieke organisatie, vakbond of vakvereniging, jeugdbeweging, culturele of sportvereniging. Als u handtekeningsbevoegd bent, moet u buitenlandse rekeningen van de vereniging melden en de inkomsten ervan opnemen in uw persoonlijke belastingaangifte.

3. Buitenlandse levensverzekeringen

Ook buitenlandse levensverzekeringen moet u melden. Het maakt geen verschil of het contract nog loopt of in de loop van 2020 werd beëindigd. Denk aan een tak21- of tak23-beleggingsverzekering in Luxemburg, een buitenlandse schuldsaldo- of lijfrenteverzekering. Hebt u een levensverzekering in België afgesloten bij bijvoorbeeld het Duitse Allianz, het Nederlandse ING of het Zwitserse Baloise, dan is dat contract gesloten met de Belgische dochter en moet u die levensverzekering niet meedelen. Aangifteplicht is er wel als u via een Belgische makelaar een contract hebt bij een in het buitenland gevestigde makelaar. De makelaar treedt dan op als tussenpersoon en niet als verzekeraar.

4. Kaaimantaks

De meldplicht voor juridische constructies werd in 2015 ingevoerd om geld dat verstopt zat in belastingparadijzen tóch te kunnen belasten. De zogenaamde kaaimantaks negeert het feit dat de kapitalen en inkomsten ondergebracht zijn in een structuur en belast de inkomsten alsof de oprichter of begunstigde ze zelf zou hebben ontvangen. Door de meldplicht kan de Belgische fiscus in het land waar de constructie is gevestigd de nodige inlichtingen inwinnen. Een vast belastingtarief voor de kaaimantaks is er niet. Het belastingregime hangt af van het type inkomsten. Dat is bijvoorbeeld een vast percentage op beleggingsinkomsten, of het zijn de progressieve belastingtarieven op beroepsinkomsten.

De meldplicht is er aan de ene kant voor juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid (zoals trusts of fiduciaire structuren) en aan de andere kant voor constructies met rechtspersoonlijkheid gevestigd in een land waar de inkomsten niet aan een belasting van minstens 15 procent zijn onderworpen (vennootschappen, verenigingen, entiteiten…). De kaaimantaks treft ook juridische constructies van de twee vorige types die worden ‘verpakt’ of ingebracht in bepaalde overeenkomsten, vooral verzekeringscontracten (zoals de zogenaamde ‘fonds dédiés’ gekoppeld aan een levensverzekeringscontract). Ook op dubbelstructuren – waarbij de ene constructie aandelen en/of rechten aanhoudt van een andere constructie – is de kaaimantaks van toepassing. Entiteiten die daadwerkelijk een economische activiteit uitoefenen, ontsnappen aan de kaaimantaks.

5. Leningen aan startende kleine vennootschappen

De fiscus wil van u weten of u geld hebt uitgeleend aan een startende kleine vennootschap via een erkend crowdfundingplatform. De ontvangen intresten op de eerste ontleende schijf van 15.000 euro zijn belastingvrij. Begin april was het Franse Raizers SAS het enige buitenlandse platform met een erkenning.

De juiste codes

Aangifte van inkomsten

Inkomsten van buitenlandse beleggingen moet u aangeven in vak VII onder de titel ‘A. Inkomsten van kapitalen voor aftrek van de innings- en bewaringskosten’ bij de rubriek ‘2. Verplicht aan te geven inkomsten’. De intresten op gereglementeerde spaarrekeningen in de EER (de lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) geeft u aan bij de code 1151/2151. Die aangifteplicht is er alleen voor zover en in de mate dat de intresten meer bedragen dan 980 euro.
Intresten gestort op niet-gereglementeerde deposito’s of rekeningen aangehouden buiten de EER geeft u aan in de rubriek ‘b) Andere inkomsten zonder roerende voorheffing’ bij de code van het toepasselijke tarief van roerende voorheffing.
Betaalde innings- en bewaringskosten mag u opnemen bij de rubriek ‘E. Innings- en bewaringskosten betreffende aangegeven inkomsten’, bij de code 1170/2170.

Meldplicht
In vak XIII vindt u de codes voor de meldplicht:

  • Buitenlandse rekeningen

Een buitenlandse rekening meldt u door de code 1075 aan te kruisen. U moet voor elke rekening aangeven op wiens naam ze stond en in welk land ze geopend is. De naam van de bank en het rekeningnummer moet u niet doorgeven. Wel moet u aankruisen dat u de gegevens over de rekening bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België – kortweg CAP – hebt gemeld. Een rekening melden kan via een meldingsformulier op de website cappcc.be. De meldplicht is eenmalig: als u al eerder een bepaalde rekening hebt gemeld, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

  • Buitenlandse levensverzekeringen

Een buitenlandse levensverzekering meldt u door de code 1076 aan te kruisen. U moet ook de naam en de voornaam meedelen van wie de rekening sloot en het land waar de verzekeraar is gevestigd. Een buitenlandse levensverzekering moet niet worden gemeld bij het CAP.

  • Kaaimantaks

Een juridische constructie meldt u door de code 1077 aan te kruisen. U moet ook de naam en de voornaam van de oprichter of begunstigde doorgeven, net zoals een reeks details over de juridische constructie. De inkomsten die de juridische constructie heeft ontvangen, moet u melden in het betrokken vak van het type inkomen, alsof u dat inkomen zelf ontvangen zou hebben.

  • Leningen aan startende kleine vennootschappen

Leningen aan startende ondernemingen moet u melden onder de titel ‘D. Leningen aan startende kleine vennootschappen’. U geeft bij de code 1088/2088 het aantal leningen aan dat u hebt verstrekt via een binnenlands en/of buitenlands crowdfundingplatform.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud