Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt het bezit van een tweede verblijf belast?

Eigenaars van een tweede verblijf betalen 3 types van belastingen: onroerende voorheffing, tweedeverblijfstaks en personenbelasting.
©Filip Ysenbaert

Onroerende voorheffing

Eigenaars van vastgoed op Belgische bodem krijgen elk jaar een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing - in de volksmond ‘grondlasten’ genoemd - in de bus. De onroerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van uw onroerend goed.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

  • Vlaams Gewest

De Vlaamse onroerende voorheffing is een optelsom van drie delen: een basisheffing voor het Vlaams Gewest, een deel opcentiemen voor de provincies en een deel opcentiemen voor de gemeenten. De basisheffing wordt berekend door het basistarief (3,97 procent voor gebouwen) te vermenigvuldigen met het geïndexeerde kadastraal inkomen. De provincies en gemeenten bepalen de hoogte van de opcentiemen, waardoor het belastingtarief van plaats tot plaats verschilt.

In het Vlaams Gewest is er een vermindering voor een energiezuinige nieuwbouw of na een ingrijpende energetische renovatie. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De vermindering hangt af van de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend.

  • Brussels en Waals Gewest

In het Brussels en Waals Gewest is er een basisheffing van 1,25 procent voor de gewesten. Daarbovenop komen opcentiemen voor de provincie en gemeente.

 

Tweedeverblijfstaks

De meeste steden en gemeenten heffen een specifieke belasting op tweede verblijven: de tweedeverblijfstaks.
De meeste steden en gemeenten heffen een specifieke belasting op tweede verblijven: de tweedeverblijfstaks.

Die belasting is verschuldigd door eigenaars van woningen die in een andere stad of gemeente hun domicilie hebben. Het tarief verschilt van gemeente tot gemeente, maar de jaarlijkse belasting kan oplopen.

Zo bedraagt de belasting op tweede verblijven in Oostende en Brugge 1.000 euro. Sommige kustgemeenten differentiëren hun tarieven, naargelang uw tweede verblijf op de zeedijk ligt of niet. Andere gemeenten belasten studio’s dan weer minder dan grote appartementen en woningen.

Wie een tweede verblijf aan de kust heeft, betaalt daarenboven een forfaitaire belasting van 126 euro (tarief voor 2020) aan de provincie West-Vlaanderen. 

 

Personenbelasting

Ander vastgoed dan uw gezinswoning moet u verplicht opnemen in uw jaarlijkse belastingaangifte. 
Ander vastgoed dan uw gezinswoning moet u verplicht opnemen in uw jaarlijkse belastingaangifte. 
Een aangifte van vastgoed in het buitenland betekent niet automatisch dat het ook effectief in België wordt belast. Dat hangt af van de vraag of België met dat land een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten.

Voor een tweede verblijf in België dat u alleen zelf gebruikt of verhuurt aan een particulier die het alleen voor privédoeleinden gebruikt, moet u in uw belastingaangifte het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen aangeven.

De fiscus indexeert het aangegeven kadastraal inkomen en verhoogt het vervolgens met 40 procent. Eventueel betaalde intresten voor de financiering van het vastgoed kunnen in mindering gebracht worden. Dat bedrag wordt bij uw overige inkomsten gevoegd en belast tegen uw hoogste belastingtarief. Dat zogenaamde ‘marginale tarief’ bedraagt 25 procent en kan oplopen tot 50 procent (exclusief gemeentebelasting).

Wat met een tweede verblijf in het buitenland?

Het volstaat niet dat u in het buitenland belastingen betaalt. U moet een tweede verblijf in het buitenland ook verplicht opnemen in uw jaarlijkse Belgische belastingaangifte.

Door de internationale gegevensuitwisseling is het immers een utopie te hopen dat de fiscus geen weet heeft van uw vastgoed in het buitenland.

Wat moet ik aangeven?

Op basis van de huidige belastingwetgeving verschilt de aangifte van vastgoed in het buitenland naargelang u het al dan niet verhuurt.

  • Gebruikt u uw tweede verblijf uitsluitend zelf, dan moet u volgens de letter van de huidige wet de gemiddelde jaarlijkse huurwaarde aangeven. Dat zijn de huurinkomsten die u zou kunnen opstrijken mocht u het pand het volledige jaar verhuurd hebben - rekening houdend met de gebruiken van het land en de ligging van het pand. Die brutohuurwaarde kan u zelf schatten, door bijvoorbeeld te rade te gaan bij een plaatselijke vastgoedmakelaar of de huurprijzen van gelijkaardige panden in de buurt te vergelijken. Vaak wordt ook 5,3 procent van de verkoopwaarde van de woning genomen of de OLO-rentevoet voor staatsobligaties op 10 jaar plus 1 procentpunt. Voor een tweede verblijf in Nederland, Frankrijk en Spanje aanvaardt de fiscus dat u werkt met het buitenlandse equivalent van het Belgische kadastraal inkomen.
  • Verhuurt u uw tweede verblijf in het buitenland, dan moet u altijd de daadwerkelijk ontvangen huur aangeven. Het Europees Hof van Justitie heeft België al meermaals veroordeeld voor de verschillende behandeling van vastgoed in België en in het buitenland, waardoor een aanpassing van de wetgeving zich opdringt. De facto kunt u voor aan privépersonen verhuurd vastgoed in Europa dus net hetzelfde aangeven als bij niet-verhuur. Voor een niet-verhuurd tweede verblijf in Nederland, Frankrijk en Spanje aanvaardt de fiscus dat u werkt met het buitenlandse equivalent van het Belgische kadastraal inkomen, maar op basis van de rechtspraak kan dat eigenlijk voor elk land binnen de Europese Economische Ruimte.Van de aan te geven inkomsten mag u de betaalde buitenlandse belasting aftrekken. De fiscus past automatisch een kostenforfait van 40 procent toe en brengt eventuele intresten voor de financiering van vastgoed in mindering.

Wordt mijn buitenlands tweede verblijf ook in België belast?

Een aangifte van vastgoed in het buitenland betekent niet automatisch dat het ook effectief in België wordt belast. Dat hangt af van de vraag of België met dat land een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten.

Met populaire vakantielanden zoals Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Turkije is er zo’n verdrag. Daarin staat dat het land waarin het vastgoed gelegen is de belasting mag heffen en België een vrijstelling van belasting moet geven.

Maar ook dan blijft de aangifte niet noodzakelijk zonder gevolgen: het kan leiden tot hogere belastingen op uw andere inkomsten waarop u wel Belgische belastingen betaalt. Dat komt omdat er in België een vrijstelling is met wat men in het vakjargon ‘progressievoorbehoud’ noemt. Er wordt met de buitenlandse inkomsten rekening gehouden om het belastingtarief te bepalen dat op uw andere inkomsten zal worden toegepast. Hoe meer buitenlandse inkomsten u geniet, hoe hoger het belastingtarief zal zijn dat op uw andere inkomsten zal worden toegepast. Is er geen dubbelbelastingverdrag - zoals met Monaco - dan wordt de in België verschuldigde belasting gehalveerd.

Verhuurt u uw tweede verblijf in het buitenland maar een deel van het jaar? U zal een opsplitsing moeten maken. Voor de verhuurperiode geeft u de werkelijke huurinkomsten aan. Voor het deel van het jaar dat er niet verhuurd wordt, geeft u het proportionele deel van de huurwaarde aan. Tenzij u uiteraard de Europese wetgeving wenst in te roepen.

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud