Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Vluchten kan niet meer. Hoe zwart geld toch nog witten?

Zwitserse en Luxemburgse banken sporen hun Belgische klanten aan om hun buitenlandse vermogens niet langer verborgen te houden voor de Belgische fiscus. Wie hier met zwart geld boven water wil komen, kan dat nog altijd doen. De belastingadministratie werkt een interne richtlijn uit die moet leiden tot een uniforme aanpak van de belastingzondaars.
©EPA

Belastingplichtigen die nog inkomsten willen onttrekken aan het oog van de Belgische belastingadministratie, staan voor een bijzonder moeilijke opgave. Door afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zal de Belgische fiscus vanaf 2017 een vrij volledig beeld krijgen van inkomsten die Belgen in andere EU-landen aanhouden en verwerven. Daaronder: banktegoeden, de opbrengst van effectenportefeuilles en de afkoopwaarde van levensverzekeringen.

Bovendien hebben een 90-tal landen in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) beslist gegevens over elkaars onderdanen te gaan uitwisselen. Ook enkel veilig geachte landen zoals Zwitserland, Singapore of de Kaaimaneilanden zullen automatisch gegevens uitwisselen over de tegoeden die buitenlanders in hun land aanhouden. Voor fiscale ‘die hards’ wordt het steeds moeilijker om nieuwe uitwegen te vinden.

Tegen die achtergrond sporen Zwitserse en Luxemburgse banken hun klanten aan om toch maar met de tegoeden en inkomsten die ze daar aanhouden, boven water te komen. Doen die klanten dat niet, dan zijn ze er niet langer welkom.

Gelukkig zijn de deuren niet helemaal gesloten voor de Belgische belastingzondaars die zwart geld nu nog willen witten en die de formele regularisatieprocedures van de voorbije jaren aan hun neus voorbij lieten gaan. Ze hebben nog altijd de mogelijkheid om een en ander recht te zetten.

Dat geldt ook voor erfgenamen die pas na het overlijden van de ouders vaststellen dat vaderlief een vermogen in het buitenland had opgebouwd, terwijl hij daar nooit over had gerept. Of nog: koppig weigerde dat vermogen te regulariseren. Ook wie in dat schuitje zit, kan de situatie rechttrekken.

Komt u dit jaar uw buitenlandse kapitalen opbiechten, dan kan de fiscus maar rechtzettingen doorvoeren tot 1 januari 2008.

De belastingadministratie werkt aan een interne richtlijn die moet leiden tot een uniforme toepassing van de spelregels. Die richtlijn is alleen bestemd voor de belastingadministratie, niet voor buitenstaanders. Alle details staan volgens onze informatie nog niet op punt. Maar de volgende grote krijtlijnen staan wel vast.

Een fiscaal scheef getrokken situatie rechtzetten, kan uiteraard niet zonder een boete te betalen. ‘Hoeveel iemand moet betalen, hangt af van de aard van de ontdoken inkomsten’, zegt fiscaal advocaat Jo Roseleth ( Sherpa Law).

Verder moet u voor ogen houden, dat de belastingadministratie voor inkomstenbelastingen niet verder dan zeven jaar kan teruggaan. Komt u dit jaar uw buitenlandse kapitalen opbiechten, dan kan de fiscus maar rechtzettingen doorvoeren tot 1 januari 2008.

1.Roerende en onroerende inkomsten

Gaat het om roerende, onroerende of diverse inkomsten, dan betaalt u bovenop het normale belastingtarief, een boete van 50 procent. Die boete van 50 procent geldt bijvoorbeeld voor intresten op een buitenlandse bankrekening, de opbrengst van een buitenlandse effectenrekening, huurinkomsten uit uw tweede verblijf in het buitenland of de meerwaarde die u realiseerde bij een speculatieve verkoop van aandelen.

tarieven om zwart geld wit te maken

1. Roerende, onroerende en diverse inkomsten:

· normaal belastingtarief

· belastingverhoging van 50 procent

· nalatigheidsintresten

2. Beroepsinkomsten en BTW

· normaal belastingtarief

· belastingverhoging van 20 procent

· geen nalatigheidsintresten

3. Kapitalen die al belast zijn

· het beginkapitaal wordt niet meer belast

4. Illegale of onbekende kapitalen

· ofwel vervolgt parket

· ofwel handelt BBI het dossier af en dan is er een tarief van toepassing van 36,3 procent ( 33 procent, verhoogd met 10 procent)

Bovenop die boete van 50 procent, betaalt u 7 procent nalatigheidsintresten.

Een voorbeeld: Veronderstel dat u een buitenlandse bankrekening aanhield met een tegoed van 100.000 euro en daarop de jongste zeven jaar telkens 5.000 euro aan intresten inde.

In de eerste plaats zult u dan de roerende voorheffing moeten betalen die u de afgelopen zeven jaar hebt ontdoken. In de veronderstelling dat het tarief al die jaren 25 procent was ( vroeger was het 15 procent), dan moet u in eerste instantie de belasting zelf betalen of ( 5.000 euro x 25 procent x 7 jaar) 8.750 euro.

Daarbovenop komt een boete van 50 procent van 8.750 of 4.375 euro.

Daarmee is de kous nog niet af. U moet ook nog verwijltintresten betalen van 7 procent op de ontvangen intresten. Die zijn verschuldigd vanaf 1 juli van het tweede jaar volgend op het jaar waarin u de inkomsten kreeg. Ontving u intresten in 2008, dan zijn daarop nalatigheidsintresten verschuldigd vanaf 1 juli 2010.

2. Ontdoken beroepsinkomsten of btw

Gaat het om ontdoken beroepsinkomsten of btw, dan is de boete boven op het normale belastingtarief 20 procent in plaats van 50 procent. Op dit soort inkomsten zijn geen nalatigheidsintresten verschuldigd.

De belastingverhoging van 20 procent geldt bijvoorbeeld voor bezoldigingen die een bedrijfsleider in het buitenland heeft ondergebracht, verkoopcijfers die handelaars in het zwart hebben gerealiseerd of voor commissies die gestort zijn op een Luxemburgse rekening.

Het is gissen waarom de boete voor ontdoken beroepsinkomsten slechts 20 procent bedraagt. Wellicht schuilt de verklaring in het feit dat de fiscus de zaak pragmatisch wil aanpakken. Een boete van 50 procent zou er in de praktijk toe leiden dat die belastingzondaars hun volledige buitenlandse vermogen naar de Belgische schatkist zouden zien vloeien. Gaat het om ontdoken beroepsinkomsten, dan is de kans reëel dat de belastingplichtige sowieso al meer dan 50 procent in de personenbelasting moet betalen.

Ook hier kan de fiscus in principe zeven jaar in de tijd terug gaan.

3. Buitenlands kapitaal

Blijft de vraag hoe de fiscus de buitenlandse kapitalen zal aanpakken. Hier moet u een onderscheid maken, naargelang het gaat om legale, dan wel om illegale kapitalen.

Wat met de ontdoken successierechten?

Wie in het verleden een erfenis kreeg, en daarop niet alle successierechten betaalde, staat voor een probleem. De situatie is anders voor personen die nu nog zouden geconfronteerd worden met een buitenlands vermogen van wijlen vader of moeder en daarop wel degelijk alle verschuldigde belastingen willen betalen. Zij kunnen die nalatenschap aangeven, en het ontdoken vermogen rechtzetten zoals hiernaast beschreven.

Waarom is er een probleem met de in het verleden ontdoken successierechten? De inning van successierechten, of juister de erfbelasting, is sinds begin dit jaar een bevoegdheid van het Vlaams Gewest. De BBI acht zich dan ook niet meer bevoegd. De interne circulaire die moet leiden tot een meer eenvormige aanpak van belastingzondaars, geldt dan ook niet voor successierechten. Maar er zou een protocol in de maak zijn met de Vlaamse Belastingadministratie over de vraag hoe die ontdoken successierechten kunnen rechtgezet worden. ‘Wat het Waals en Brussels Gewest betreft, blijft de BBI vooralsnog bevoegd en zal er naast de normale tarieven, ook een verhoging van 20 procent van toepassing zijn’, zegt advocaat Jo Roseleth. Noteer wel dat de verjaringstermijn voor ontdoken successierechten geen zeven jaar, maar tien jaar en vier maanden is.

Kapitalen ‘van legale oorsprong’ zijn kapitalen die ooit in België belast zijn geweest, maar nadien naar het buitenland zijn versluisd. Als u die kapitalen dit jaar opbiecht, dan kan de fiscus uw situatie ook hier tot 1 januari 2008 onder de loep nemen. Maar hier hoort een belangrijke kanttekening bij. Naar verluidt zitten niet alle BBI-directies op dit punt op dezelfde lijn. Enige voorzichtigheid is dus geboden.

Had u op 1 januari 2008 een kapitaal waarvan u de legale herkomst kunt aantonen, dan zal dat bedrag niet extra worden belast. ‘De BBI zal in ieder geval een grondig onderzoek naar de oorsprong van het kapitaal voeren’, zegt Roseleth.

‘Gaat het om kapitalen van onbekende en illegale oorsprong, dan zal de BBI altijd contact opnemen met het parket’, zegt Roseleth. ‘Het is dan aan het parket om te beslissen wie het dossier verder opvolgt: het parket of de BBI’. Neemt het parket het dossier in handen, dan riskeert u een strafvervolging wat kan leiden tot een verbeurdverklaring van uw buitenlands vermogen, geldboetes en/of gevangenisstraffen. Toch blijft ook dan de mogelijkheid open om met het parket tot een schikking te komen.

Blijft het dossier in handen van de BBI, dan wordt het kapitaal belast tegen een tarief van 33 procent verhoogd met een belastingverhoging van 10 procent (totaal 36,3 %) . ‘Mits het betalen van die boete, ben je dan ook strafrechtelijk volledig gezuiverd en riskeer je geen strafvervolging meer’, zegt Roseleth.

Het is uiteraard mogelijk dat iemand wordt belast en beboet op de niet-aangegeven intresten én op de onbekende of illegale kapitalen.

Wie het dossier zal behandelen, BBI of parket, hangt af van de bedragen die ontdoken zijn, het fraudeprofiel van de belastingplichtige, en van de vraag of de belastingplichtige zich eerder al aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt.

Roseleth: ‘Het is cruciaal dat de belastingplichtige de belastingontduiking spontaan komt aangeven en dat er tegen hem niet al een straf- of fiscaal onderzoek loopt.’

Advocaten kunnen ook altijd de BBI toetsen over bepaalde situaties, zonder dat zij meteen de naam van de klant moeten prijsgeven. ‘Als we bijvoorbeeld niet weten hoe de BBI zal omgaan met iemand die van een bank het advies kreeg in een buitenlandse structuur te stappen, kunnen we altijd vooraf informeren wat de houding van de BBI zal zijn’, aldus nog Roseleth. ‘Het is op basis van die informatie dat de klant uiteindelijk zelf beslist of hij zijn situatie tegen die voorwaarden wil rechtzetten.’ Al moet die klant wel beseffen dat zijn buitenlands vermogen zijn economische waarde zal verliezen, precies omdat het nooit nog het daglicht mag zien.

Alle dossiers zullen voortaan behandeld worden door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en niet langer door de lokale belastingcontroleur. U kunt dus terecht bij een gewestelijke BBI-directie bijvoorbeeld in Antwerpen, Brussel, Brugge of Gent. Klopt u toch aan bij een plaatselijke belastingcontroleur, dan zal die ervoor zorgen dat het dossier op het bureau belandt van een gewestelijke BBI-directie.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud