Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat als de fiscus uw aangifte controleert?

Het terugsturen van de belastingaangifte is niet de enige mogelijke afspraak met de fiscus. Een vraag om inlichtingen of een bezoek is altijd mogelijk. Vooral nu de fiscus over meer tijd en middelen beschikt om op onderzoek te gaan. Wat zijn uw rechten… en uw plichten?
Belasting-
-termen
Lexicon

(netto) – De fiscus heeft er weer enkele nieuwe wapens bij. Deze keer heeft de wet de termijnen verlengd waarbinnen de fiscus de belastingaangiftes kan controleren en kan overgaan tot het invorderen van belasting. Sinds het begin van de jaren 2000 zijn er talrijke ingrijpende veranderingen geweest op die bezwaartermijnen. Netto stelt de zaken scherp in 4 vragen.

1. Binnen welke termijn kan de fiscus belastingen heffen?

In principe heeft de belastingadministratie de tijd tot 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar om belasting te heffen, mét enkele uitzonderingen. Kreeg u uitstel om uw aangifte in te dienen, dan wordt ook de termijn verlengd waarbinnen de fiscus de belasting moet heffen. Voor de belastingbrief 2009 (inkomstenjaar 2008) heeft ze dus tot 30 juni 2010 de tijd om de verschuldigde belasting te vorderen. Die verlenging kan maximaal 1 maand bedragen.

Bovendien, als de fiscus vermoedt dat er een verschil zou kunnen bestaan tussen het aangegeven bedrag en het werkelijke bedrag, zal die u hoogstwaarschijnlijk bijkomende informatie vragen. In dat geval wordt de termijn om de belasting te heffen, verlengd tot 3 jaar. Die termijn is vooral van toepassing bij vergetelheden en bij fouten die ‘te goeder trouw’ weden begaan. Als er fiscale fraude vermoed wordt, is de verjaringstermijn voortaan 7 jaar (te beginnen op 1 januari van het aanslagjaar). In werkelijkheid kan ze oplopen tot 8 of 10 jaar of zelfs langer als de Belgische fiscus informatie uit het buitenland ontvangt.

2. Wanneer controleert de fiscus een belastingplichtige?

De eerste controlebron van de fiscus is een gestructureerde elektronische behandeling van de gegevens die via verschillende informatiekanalen verzameld worden, het zogenaamde datamining. Als bij een belastingplichtige fraude vermoed wordt, kan automatisch een controle op touw gezet worden. Voorafgaandelijk kan de fiscus bijkomende inlichtingen vragen.

3. Waaruit bestaat een vraag om bijkomende informatie?

Deze vraag heeft betrekking op een gebrek aan duidelijkheid of precisie in de belastingaangifte. Als u zo’n vraag krijgt, is er geen reden tot paniek. Begin zeker niet tot in het kleinste detail te antwoorden. Als die vragen komen, is het vaak over informatie die de fiscus niet zelf kon achterhalen. Wees zeer voorzichtig met sporen die u op internet nalaat. Op sociale netwerksites als Facebook publiceert u beter geen foto's van luxueuze massageoorden aan exotische stranden... als die levensstijl niet overeenstemt met wat uit uw belastingaangifte zou kunnen blijken. Internet is een goudmijn aan informatie voor de fiscus.

Een vraag om inlichtingen moet schriftelijk gebeuren. Als de controleur u opbelt en vraagt om informatie, zal hij dat achteraf schriftelijk moeten overdoen. Daarop hebt u 30 dagen de tijd om te antwoorden. Als u dat niet doet, zal de fiscus een aanslagprocedure van ambtswege opstarten op basis van de gegevens waarover hij beschikt. De aanslag van ambtswege houdt in dat de fiscus de belasting kan heffen op basis van alle gegevens die hij heeft, zelfs van (gefundeerde) veronderstellingen. Het probleem is dat u als belastingbetaler zelf zal moeten aantonen dat die veronderstellingen fout zijn. En dat is niet altijd vanzelfsprekend. Een aanslag van ambtswege is dus absoluut te vermijden.

10 belastingtips

Lees meer

4. Over welke middelen beschikt de fiscus om informatie in te winnen?

Alle gegevens die in de belastingaangifte vermeld worden, worden verondersteld correct te zijn, tenzij de fiscus het tegendeel kan bewijzen. En daarom heeft hij het recht om alle documenten op te vragen die nodig zijn om de inkomstenbelasting te bepalen. De fiscus beschikt automatisch over loonfiches, pensioenfiches en andere documenten. Boekhoudkundige documenten daarentegen moeten op vraag ter beschikking gesteld worden. Dat kan gebeuren tijdens een voorafgaandelijk vastgelegd bezoek van de controleur, bij u thuis of in het lokale belastingkantoor.

De belastingcontroleur heeft ook het recht om u een onverwacht bezoek te brengen tijdens de kantooruren, maar hij mag geen administratieve of privédocumenten meenemen. De fiscus mag in principe niet in uw kasten snuffelen. Tot slot kan de fiscus naast de publiek toegankelijke informatie en strafrechtelijke procedures ook gebruik maken van verklikking om meer inlichtingen te verzamelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud