netto

Zo moet u niets van uw bijverdienste aan de fiscus afstaan

©rv

Sinds midden vorig jaar is het mogelijk om tot 6.130 euro per jaar onbelast bij te verdienen. Die inkomsten moet u niet in uw belastingaangifte opnemen. Maar dan moet u zich strikt aan de regels houden.

Sinds vorige zomer is de nieuwe regeling voor het onbelast bijverdienen of ‘plussen’ van kracht. Wie zich aan de regels houdt en niet meer bijverdient dan toegestaan, hoeft geen belastingen of socialezekerheidsbijdragen te betalen. Maar zodra u ook maar één euro te veel verdient, zal uw hele bijverdienste belast worden.

Drie types klussen

U kunt alleen onbelast bijverdienen met een klus uit een lijst van toegelaten activiteiten. De volledige lijst vindt u op de site www.bijklussen.be. De toegelaten activiteiten vallen uiteen in drie categorieën:

→ Occasionele klussen bij particulieren

Voorbeelden van die zogenaamde burgerdiensten zijn kleine onderhoudswerken aan een woning, grasmaaien, bijles geven, hulp bij de administratie, buitenschoolse kinderopvang en huisdieren uitlaten. De voorwaarde is dat het bijklussen beperkt blijft tot een occasionele activiteit. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om elke week het gras bij de buren te maaien of op vaste basis bijles te geven.

→ Verenigingswerk

U kunt bij een sociaal-culturele vereniging of een openbaar bestuur bijklussen als bijvoorbeeld animator, sporttrainer, terreinverzorger-materiaalmeester of begeleider bij schooluitstappen. Bij een vereniging mag u wel met vaste regelmaat bijverdienen: het is bijvoorbeeld perfect mogelijk om wekelijks de grasmat van een voetbalploeg te onderhouden.

Belastinggids 2019

De complete handleiding voor uw belasting­aangifte. 

 De Belastinggids is op 18/05 verschenen.  Bekijk hier de PDF van het magazine

 

De diensten mogen niet professioneel zijn en het is niet toegestaan bij te klussen bij een vereniging waar u beroepsmatig aan de slag bent of de afgelopen twaalf maanden actief bij was.

→ Deeleconomie

Ook bijverdienen via een app in de deeleconomie kan onbelast. De voorwaarde is dat u voor een platform werkt dat erkend is door de overheid. Bekende voorbeelden zijn ListMinut, Deliveroo, Uber Eats, Helpper, het Bijlesbureau of Parcify.

Tip!

Vorder ingehouden bedrijfsvoorheffing terug

Het onbelast bijverdienen is op 15 juli 2018 effectief van start gegaan. Maar de regeling wordt retroactief toegepast op de inkomsten behaald vanaf 1 januari 2018. Dat is belangrijk voor wie in de eerste helft van 2018 bijverdiende via een erkend platform. Voor de invoering van onbelast bijverdienen was er een ander fiscaal gunstregime, waardoor tot 5.100 euro per jaar kon worden verdiend tegen een effectieve belasting van 10 procent (er gold een afzonderlijk tarief van 20 procent, weliswaar na aftrek van een kostenforfait van 50 procent). Die belasting werd door het platform ingehouden en doorgestort naar de fiscus. Die onterecht ingehouden bedrijfsvoorheffing kan u via uw belastingaangifte terugvorderen.

De volledige lijst vindt u op financien.belgium.be.

Alle natuurlijke personen kunnen onbelast bijverdienen via een deeleconomieplatform. Voor occasionele diensten aan particulieren en verenigingswerk moet u aan de slag zijn als werknemer (minstens vier vijfde) of zelfstandige (in hoofdberoep) of gepensioneerd zijn. Zelfstandigen mogen alleen onbelast bijklussen met een andere activiteit dan die van hun zelfstandige activiteit, ook als het gaat om activiteiten in de deeleconomie.

Strikte plafonds

De inkomsten zijn alleen onbelast als ze onder een jaar- en/of maandplafond blijven. Het jaarplafond is voor het totaal aan inkomsten uit occasionele klussen bij particulieren, verenigingswerk en deeleconomie: tot 6.130 euro (6.250 euro voor inkomsten in 2019). Ook eventuele verplaatsingskosten en onkosten worden meegeteld. Let wel, die jaargrens zal niet alleen voor het betreffende kalenderjaar worden gecontroleerd, maar ook voor dat ervoor.

Als u meer bijverdient dan dat jaarplafond, worden alle inkomsten - dus niet alleen het deel boven het plafond - als beroepsinkomsten belast, tegen de gebruikelijke belastingtarieven. Daarbovenop komen nog sociale bijdragen. U kunt proberen aan te tonen dat het toch geen beroepsinkomen is. Mogelijke argumentatie is dat de activiteiten zich niet frequent genoeg voordoen en niet voldoende met elkaar verbonden zijn. Dan zal het inkomen beschouwd worden als een divers inkomen en belast worden tegen een vast tarief van 33 procent.

Voor de deeleconomie is er geen maandplafond, maar dat is er wel voor wie bijklust bij een vereniging of bij particulieren: tot 510,83 euro (520,83 euro voor inkomsten in 2019). Voor twee types van activiteiten is het maandbedrag het dubbele of dus 1.041,66 euro: enerzijds animatoren, leiders, monitoren of coördinatoren die sportinitiaties en/of sportactiviteiten geven en anderzijds sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinatoren, sportscheidsrechters, juryleden, stewards, terreinverzorgers-materiaalmeesters of seingevers bij sportwedstrijden. De jaarlimiet blijft wel dezelfde.

Bij een overschrijding van het maandbedrag zal het inkomen van die maand definitief als beroepsinkomen worden beschouwd en dus ook belast worden. Het is niet mogelijk om aan te tonen dat het een divers inkomen is. Met het maandbedrag zal ook nog rekening gehouden worden om na te gaan of het jaarplafond werd nageleefd.

Welke codes?

Voor het terugvorderen van de onterecht ingehouden bedrijfsvoorheffing vult u de code 1461/2461 in. Het bedrag vindt u terug op de fiscale fiche 281.29 die u van het platform ontvangt.

Als uw inkomsten uit uw klussen onder de maand- en jaargrens blijven, hoeft u die niet in uw belastingaangifte op te nemen.

Overschrijdt u met klussen bij particulieren of verenigingen de maandgrens? Of komen de inkomsten uit de drie mogelijke categorieën boven het jaarplafond uit? Voor de fiscus is er dan sprake van een beroepsinkomen. Het inkomen via een erkend platform en diensten aan particulieren zal u in deel II van uw aangifte moeten opnemen. Dat is vak XVIII voor winsten uit bijvoorbeeld de levering van maaltijden aan huis (code 1600) of vak XIX voor baten, bijvoorbeeld de inkomsten die u verdient voor bijlessen wiskunde te geven (code 1650). Inkomsten uit verenigingswerk geeft u aan in vak IV voor werknemersbezoldigingen, bij de code 1250.

Overschrijdt u het jaarplafond en kan u aantonen dat het gaat om een divers inkomen - verricht buiten het uitoefenen van een beroepsactiviteit -, dan vult u in vak XVI voor diverse inkomsten in de nieuwe rubriek B.1. bij de code 1460/2460 het brutobedrag in. Voor wie werkte via een erkend platform is dat het werkelijk betaalde bedrag (inclusief eventuele kosten en inhoudingen), voor diensten en particulieren en verenigingen het aangegeven bedrag via de site www.bijklussen.be. De gemaakte kosten mag u aangeven bij de code 1248/2248.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n