Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Rendement coöperatieve aandelen reikt verder dan dividend

Houders van coöperatieve aandelen kijken jaarlijks reikhalzend uit naar het dividend dat hun coöperatie zal uitkeren. Maar voor de groeiende groep van vennoten wier centen gebruikt worden voor leningen in ontwikkelingslanden is het beoogde rendement eerder sociaal dan financieel.
Advertentie
Een kapsalon in Cambodja, gefinancierd met microkredieten ©incofin

In tegenstelling tot gewone aandelen behouden coöperatieve aandelen in normale omstandigheden hun nominale waarde. Wie rendement wil halen, moet het dus hebben van het dividend. Dat dividend is bij erkende coöperaties vrijgesteld van roerende voorheffing tot 190 euro. Aangezien de meeste coöperaties hun algemene vergadering achter de rug hebben, weten de vennoten welk dividend ze dit jaar uitgekeerd krijgen.

Bij de bankencoöperaties liet Cera al eind vorig jaar weten dat het dividend voor 2014 op 2,5 procent zou uitkomen. Dat is meer dan de 0,5 procent in 2013. De reden waarom Cera zijn dividend zo vroeg bekendmaakte, heeft alles te maken met het feit dat aandeelhouders opnieuw kunnen uittreden. Door de financiële crisis kon niemand gedurende twee jaar uitstappen.

Sinds begin 2014 staat de deur weer open. Aandeelhouders kunnen, zoals bij de meeste coöperatieve aandelen, hun voornemen om uit te treden enkel kenbaar maken in de eerste jaarhelft. Cera zal de uitstroom in 2014 wel beperken tot 10 procent van het kapitaal. Gisteren maakte Cera bovendien een nieuwe emissie van E-aandelen bekend.

Een andere financiële coöperatie, Crelan, is op zoek naar 200 miljoen euro coöperatief kapitaal om aandeelhouder Crédit Agricole uit te kopen. Crelan zal dit jaar een dividend van 4 procent uitkeren. Dat is minder dan de 5 procent van de voorbije jaren, maar nog steeds een van de hogere dividenden in de sector. Argen-Co, de coöperatie rond Argenta waarvan het boekjaar eindigt op 30 juni, beslist jaarlijks pas in november over het dividend. Eind vorig jaar werd een dividend van 3,95 procent uitgekeerd.

Bij de coöperaties die actief zijn in de alternatieve energie valt het op dat Ecopower opnieuw een dividend uitkeert. Het dividend komt uit op 2 procent. In 2013 was er nog een dividend van 0 procent. Bij Limburg Wind moet de algemene vergadering nog plaatsvinden. Verwacht wordt dat het dividend ongeveer even hoog zal liggen als de 5 procent van vorig jaar.

Belangrijk bij coöperaties van alternatieve energie is goed uit te kijken waar uw geld naartoe gaat. Soms bent u eigenaar van productie-installaties, zoals bij Ecopower, soms wordt uw geld gebruikt om achtergestelde leningen toe te kennen zoals bij Limburg Wind en Groenkracht. ‘Bij ons zijn de vennoten niet alleen eigenaar, ze zijn bovenal gebruiker’, luidt het bij Ecopower. ‘Ze nemen ook energie tegen een voordelig tarief af. Ons doel is stroom te leveren aan zo veel mogelijk vennoten tegen een zo laag mogelijke prijs.’

Microfinanciering

De jongste jaren tekent zich een derde groep coöperaties af met een groeiend aantal vennoten: coöperaties die zich richten op microkredieten. Bij die coöperaties wordt het kapitaal gebruikt om leningen te verstrekken aan kleine projecten in ontwikkelingslanden, zoals aan een visser of een naaister. Alterfin, een coöperatie met meer dan 4.500 vennoten, zag het kapitaal het voorbije jaar met 38 procent toenemen. Ook Incofin en Oikocredit kenden in 2013 een stevige groei. Het voordeel van die coöperaties is dat ze verder gaan dan de fiscale vrijstelling op het dividend alleen. U krijgt als vennoot ook een belastingvermindering op het geïnvesteerde bedrag.

Toch bestaat de belangrijkste troef van die instellingen erin dat ze naast een financieel rendement vooral een sociaal rendement beogen. Bij Oikocredit, dat al jaren een dividend van 1,25 procent uitkeert, komt dat dividend op de tweede plaats. ‘We hebben zeker niet de ambitie financieel de meest rendabele speler op de markt te zijn. Het is wel onze doelstelling sociaal de meest rendabele te zijn. De aard van onze dienstverlening - kredieten verschaffen aan de meest kansarme ondernemers in het zuiden - kan niet gerijmd worden met een maximalisatie van het financieel rendement. Het sociaal rendement is primordiaal’, zegt directeur Johan Elsen.

Microfinancieringscoöperaties doen er ook alles aan om de risico’s te beperken. Het kredietrisico, dat erin bestaat dat de leningen niet worden terugbetaald, wordt beperkt door een grondige screening van de projecten. ‘Daarnaast nemen wij in de overgrote meerderheid van de gevallen garanties op in onze kredietovereenkomst’, luidt het bij Alterfin. Ook het valutarisico, via indekking, en het landenrisico, via spreiding, worden actief beheerd. Daardoor was bij Alterfin het gemiddelde percentage van waardeverminderingen op de portefeuille tijdens de voorbije drie jaar gelijk aan amper 1,4 procent.

Idem bij Incofin. ‘Sinds 2003 heeft Incofin 177 transacties afgesloten met microfinancieringsinstellingen. De voorbije jaren werden slechts twee schadegevallen opgetekend, waarvan meer dan 50 procent van de openstaande bedragen werd gerecupereerd. Het fonds kent dankzij een stabiel dividend trouwe vennoten. Sinds de start in 1992 werd voor slechts 161.000 euro terugbetaald’, zegt Michiel Sallaets.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud