Netto Het antwoord op al uw geldvragen

7 vragen voor jobstudenten

De komende zomermaanden aan de slag als jobstudent? Als u het slim aanpakt, hoeft u geen belastingen te betalen.
©Didier Mossiat

De komende zomermaanden gaan in ons land tussen 360.000 en 400.000 jongeren aan de slag als jobstudent. Uit de jaarlijkse studie van hr-dienstverlener Randstad blijkt dat de overgrote meerderheid een studentenovereenkomst ondertekent. Maar nog altijd 12 procent van de studenten doet zijn job 'in het zwart'. In de horeca ligt dat cijfer een stuk hoger: op 21 procent. Toch is dat een hele verbetering tegenover vorig jaar, toen nog 44 procent zonder contract aan de slag ging. Niet verwonderlijk als u de voordelen kent van een studentenovereenkomst.

1. Wat is een studentenovereenkomst?

Als student kunt u aan de slag gaan met wat officieel een "overeenkomst voor tewerkstelling van studenten" heet. Het is een contract voor maximaal 6 maanden. De studentenovereenkomst moet altijd schriftelijk opgesteld worden en uiterlijk op het tijdstip waarop u in dienst treedt, ondertekend zijn. Er zijn een aantal verplichte vermeldingen, zoals de begin- en einddatum, de plaats van uitvoering, het loon, enzovoort. Is aan die vereisten niet voldaan, dan kunt u als student de overeenkomst op elk ogenblik zonder een opzeggingstermijn of vergoeding beëindigen.

2. Is er een proeftijd?

In een studentencontract kan een proeftijd van minimaal 7 en maximaal 14 dagen voorzien zijn. Staat er niets over de proeftijd in uw contract of de collectieve arbeidsovereenkomst, dan bedraagt die 7 dagen. Tijdens de eerste 7 dagen van de proefperiode kan de overeenkomst noch door de werkgever, noch door de student beëindigd worden tenzij om dringende reden. Na het verstrijken van die minimumperiode en ten laatste op het einde van de proeftijd kan de overeenkomst zonder opzegging en zonder vergoeding stopgezet worden.

3. Hoeveel loon krijg ik?

Als student moet u minstens hetzelfde minimumloon krijgen als de andere werknemers uit het bedrijf met dezelfde functie, rekening houdend met uw leeftijd. Die minimumlonen zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten. Bestaat er geen specifieke loonregeling binnen de sector en werkt u langer dan een kalendermaand, dan heeft u recht op het 'gemiddeld minimale maandinkomen'. Dat hangt af van uw leeftijd. Bent u 21 jaar oud, dan is dat bijvoorbeeld 1.387,49 euro. Voor een 18-jarige is dat 1.137,74 euro.

4. Moet ik socialezekerheidsbijdragen betalen?

Nee, op voorwaarde dat u maximaal 23 werkdagen werkt in de maanden juli, augustus en september en nog eens maximaal 23 dagen tijdens de rest van het jaar. Er wordt wel een solidariteitsbijdrage van uw loon afgehouden. In juli, augustus en september bedraagt die 2,5 procent, de rest van het jaar is dat 4,5 procent.

5. Moet ik bedrijfsvoorheffing betalen?

Neen, onder een aantal voorwaarden. U mag niet langer werken dan 23 dagen tijdens de maanden juli, augustus en september en eveneens maximaal 23 dagen tijdens de rest van het jaar én er zijn geen socialezekerheidsbijdragen (met uitzondering van de solidariteitsbijdrage) verschuldigd.

6. Wordt de kinderbijslag doorbetaald?

U heeft sowieso recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin u 18 jaar oud wordt. Daarna kunnen studenten die voltijds onderwijs volgen, de kinderbijslag behouden tot maximaal 25 jaar. Toch is voorzichtigheid geboden. In de zomermaanden juli, augustus en september mag er ongebreideld gewerkt worden, althans voor zover u geen schoolverlater bent. In de overige maanden mag u niet meer 240 uur per kwartaal werken. Werkt u meer, dan gaat de kinderbijslag voor het hele kwartaal of met andere woorden 3 maanden verloren. De sanctie is nog zwaarder als er in het tweede kwartaal meer dan 240 uur gewerkt wordt: de kinderbijslag voor het tweede én derde kwartaal gaat dan verloren.

7. Kan de overeenkomst vroegtijdig beëindigd worden?

Een werkgever kan u vroegtijdig ontslaan met een opzeggingstermijn. Voor een overeenkomst tot 1 maand bedraagt de opzegtermijn 3 dagen bij een opzegging door de werkgever en 1 dag bij opzegging door de student. Voor studentencontracten langer dan 1 maand zijn de termijnen respectievelijk 7 en 3 dagen. De opzeggingstermijn begint te lopen op de maandag volgend op de week van de opzegging.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud