Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Waarom u moet wakker liggen van negatieve inflatie

De Belgische inflatie is in november gedaald naar -0,11 procent, tegenover +0,09 procent in oktober. Is negatieve inflatie goed of slecht nieuws en wat zijn de praktische gevolgen?
Advertentie
©BELGAIMAGE

Waarom is de inflatie lager dan nul?

De negatieve inflatie is vooral het gevolg van de sterk dalende olieprijzen. De prijzen van energieproducten zijn nu 6,43 procent lager dan in november vorig jaar. Benzine, diesel en huisbrandolie zijn flink goedkoper geworden omdat de aardolieprijs de jongste maanden fors is gedaald. De prijsdaling van elektriciteit is vooral te danken aan de btw-verlaging. Het Federaal Planbureau had 0,17 procent inflatie voorspeld.

Behalve energie werd ook voeding goedkoper. Dat is een gevolg van goede oogsten en de Russische sancties, die een overaanbod hebben doen ontstaan. De prijzen van onder meer appelen en peren zijn fors gedaald.

Kunnen we van deflatie spreken?

Nog niet. Deflatie is een algemene daling van de prijzen. De inflatie zonder energie blijft met 0,74 procent duidelijk hoger dan nul. De inflatie zonder energie en voeding is nog hoger en schommelt wellicht rond 1 procent.

Wat betekent dit voor de loonindexering?

Loontrekkenden zullen langer dan voorzien moeten wachten op de volgende loonindexering. Het Federaal Planbureau voorspelde begin november dat de spilindex in mei 2015 wordt overschreden. Aangezien de regering besliste een indexsprong toe te passen, zullen de sociale uitkeringen en lonen van de ambtenaren volgend jaar niet met 2 procent worden verhoogd. De volgende overschrijding van de spilindex en de eerste indexering van de uitkeringen en ambtenarenlonen zullen wellicht pas eind 2016 of in 2017 plaatsvinden.

De combinatie van lage inflatie en indexsprong betekent dat ook loontrekkenden uit de privésector nog lang zullen moeten wachten op een indexaanpassing. Volgens de huidige inflatievooruitzichten zullen de 400.000 bedienden van het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden (ANPCB) noch in januari 2015 noch in januari 2016 opslag krijgen. De eerste indexaanpassing zal op zijn vroegst in januari 2017 gebeuren.

Is negatieve inflatie slecht nieuws?

Ja. De negatieve inflatie doet nu al sommige inkomens dalen. In sectoren, zoals de banksector, heeft het indexeringsmechanisme de lonen doen dalen. De daling van de winkelprijzen doet de omzet en dus het inkomen van sommige handelaars dalen. De daling of stagnatie van de inkomens maakt het moeilijker om schulden af te bouwen.

Een daling van de prijzen kan ook tot gevolg hebben dat consumenten aankopen uitstellen en daardoor de groei ondermijnen. Dat risico is voorlopig beperkt omdat vooral energie en voeding goedkoper worden. Gezinnen kunnen moeilijk een tankbeurt of de aankoop van groenten of fruit uitstellen.

Wat zijn de gevolgen voor de overheid?

De negatieve inflatie heeft zowel positieve als negatieve gevolgen voor de overheidsfinanciën. Positief is dat de overheid de sociale uitkeringen en lonen van de ambtenaren niet moet verhogen, omdat de levensduurte niet is gestegen. Negatief is dat de daling of stagnatie van de inkomens en de lagere winkelprijzen de personenbelasting, sociale bijdragen en btw-inkomsten drukken. Aangezien de overheid veel schulden heeft en negatieve inflatie schuldafbouw bemoeilijkt, zijn de negatieve gevolgen wellicht groter dan de positieve.

Zijn er nog landen waar de inflatie negatief is?

Ja. Ook in Spanje en Griekenland is de inflatie lager dan nul. Economen voorspellen dat de inflatie in de eurozone in november is gedaald naar gemiddeld 0,3 procent, tegenover 0,4 procent in oktober.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud