netto

Wat verandert op 1 september?

Ouders kunnen voortaan bindende afspraken maken met hun kinderen over de verdeling van hun nalatenschap.

De hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht kan belangrijke gevolgen hebben voor uw vermogen.

September staat traditiegetrouw synoniem voor het einde van de zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar. Maar dit jaar zijn er ook voor uw vermogen belangrijke wijzigingen. Het nieuwe erfrecht verandert de regels voor de verdeling en planning van uw nalatenschap. En het nieuwe huwelijksvermogensrecht biedt nieuwe mogelijkheden om afspraken te maken met uw partner.

Nieuw erfrecht geeft meer vrijheid en erven wordt minder duur

Door een hervorming van het erfrecht krijgt u meer vrijheid om te beslissen over uw nalatenschap. Mensen met kinderen kunnen voortaan altijd de helft van hun vermogen toestoppen aan wie ze willen. Het voorbehouden erfdeel van de kinderen hangt niet langer af van het aantal kinderen. Wie geen kinderen nalaat, kan vrij over zijn volledige vermogen beslissen.

Erfenisgids 2018

Big bang voor wie erft en trouwt. 

De Erfenisgids is op 1/9 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Voortaan is het ook mogelijk om al tijdens uw leven definitieve afspraken met uw erfgenamen op papier te zetten over de verdeling van uw vermogen.

En als u al schenkt tijdens uw leven hoeft u niet te vrezen voor een verschillende waardering van bijvoorbeeld het huis dat u schenkt aan uw dochter en de beleggingen aan uw zoon.  

Met de ingang van het nieuwe erfrecht hervormt Vlaanderen de tarieven van de erfbelasting. Nieuw is dat de langstlevende partner geen erfbelasting meer moet betalen op de eerste schijf aan roerende goederen, zoals cash en effecten. Die vrijstelling komt bovenop de bestaande vrijstelling voor de gezinswoning. Ook de belastdruk voor verre familie en vrienden wordt getemperd. Het hoogste belastingtarief van 65 procent wordt geschrapt, waardoor niemand meer dan 55 procent erfbelasting zal betalen.

In Wallonië wordt het goedkoper om vastgoed te schenken. Het verminderd tarief bij de schenking van de gezinswoning wordt dan weer afgeschaft.

Lees meer over alle nieuwe regels in de Erfenisgids die komend weekend bij De Tijd verschijnt.

Meer solidariteit mogelijk tussen echtgenoten

Ook het regels rond de opbouw en verdeling van het vermogen van gehuwden worden grondig vernieuwd. Wie huwt met een scheiding van goederen, kan voortaan een zekere vorm van solidariteit inbouwen. In de bestaande regeling heeft elke partner zijn eigen vermogen en is er bijvoorbeeld geen verrekening bij een echtscheiding als een partner stopte met werken voor de kinderen.

Met het nieuwe stelsel ‘scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten’ kunnen partners afspreken hoeveel procent de andere krijgt van zijn of haar aanwinsten bij een echtscheiding of een overlijden.

Een andere optie is in het huwelijkscontract een rechterlijke billijkheidsclausule op te nemen. Daardoor kan een rechter een deel van de aanwinsten aan een echtgenoot toewijzen.

Een andere nieuwigheid is dat koppels die een huis kopen vooraleer te trouwen, notariskosten kunnen uitsparen. Bij de aankoop kunnen ze een anticipatieve of voorafgaande inbreng doen bij de notaris, waardoor de woning automatisch in het gemeenschappelijk vermogen van het gehuwde paar komt.

Geen attest bedrijfsbeheer meer nodig om zaak te starten

Wie een start als zelfstandige In Vlaanderen en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, moet niet langer de basiskennis van bedrijfsbeheer bewijzen. Tot nog toe moesten zowel voor startende zelfstandigen in hoofd- als in bijberoep een diploma, getuigschrift of een bewijs van praktijkervaring kunnen voorleggen.

De vereiste basiskennis van economie en financiën kon zowel in het reguliere onderwijs, via Syntra of de Centra voor Volwassenonderwijs behaald zijn.

Tegelijkertijd schrapt de Vlaamse overheid voor tal van beroepen de voorwaarden van beroepskennis.

Niet meer naar rechtbank voor scheiding in onderling overleg

Gehuwden die een punt achter hun huwelijk zetten, kunnen kiezen voor een echtscheiding met onderlinge toestemming. Ze moeten dan een akkoord over de scheiding en alle gevolgen daarvan bereiken. Die gevolgen gaan zowel over de verdeling van het gezinsvermogen (gezinswoning, beleggingen, leningen, verzekeringen) als de familiale kwesties (verblijfsregeling voor de kinderen, onderhoudsgeld).

De verplichte verschijning voor de rechtbank voor koppels die nog geen zes maanden apart wonen, is vanaf 1 september afgeschaft.

Hogere GAS-boetes voor verkeersovertredingen

Voor sommige verkeersovertredingen riskeert u een gemeentelijke administratieve sanctie, beter bekend als GAS-boete. Die boetes worden vanaf 1 september opgetrokken tot de bedragen die gelden voor onmiddellijke inningen (boetes op gerechtelijk niveau).

Voor bijvoorbeeld het overtreden van een parkeer- of stilstandverbod (overtreding van categorie 1) stijgt de boete van 55 naar 58 euro. De boete voor het parkeren op een voetpad (overtreding van categorie 2) gaat van 110 naar 116 euro.

De GAS-boete van de vierde categorie – voor bijvoorbeeld stilstaan of parkeren op een overweg – is geschrapt. Tot nog toe bedroeg die 330 euro.

Meer bevoegdheid voor de vrederechter

De bevoegdheid van de vrederechter wordt uitgebreid naar vorderingen tot 5.000 euro. Tot nu toe lag het plafond op 2.500 euro. Dat moet zorgen voor een werklastvermindering voor de rechtbanken van eerste aanleg.

Als de vrederechter een uitspraak doet over een vordering tot 2.000 euro, dan is hoger beroep niet meer mogelijk. Tot voor 1 september lag de grens op 1.860 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect