Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Alimentatiegeld niet uitbetaald?

Bij een echtscheiding moeten beide ouders voorzien in de behoeften van de kinderen. Wat als de alimentatie niet betaald wordt?

(netto) – Dan kan u zich richten tot de DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen). Die federale dienst maant slechte betalers aan het verschuldigde onderhoudsgeld te betalen. Van 2004 tot 2008 vertienvoudigde het aantal aanvragen bij de DAVO. In vier jaar tijd steeg het aantal dossiers van 3.200 tot 30.028.

Volgens Hafida Bachir, Voorzitster van de vereniging Vie Féminine, lid van het Platform Alimentatiefonds, ligt dat cijfer in werkelijkheid nog hoger… "Onze strijd is nu al 30 jaar aan de gang. Wij zijn er ons van bewust dat enorm veel mensen met dit probleem kampen! Voor de oprichting van de DAVO, staken de OCMW’s hier en daar een handje toe. Zij grepen in wanneer de alimentatie niet betaald werd. De vraag is nog altijd enorm en wij zijn ervan overtuigd nog veel meer mensen te kunnen bereiken. Wij gaan ervan uit dat 150.000 tot 170.000 families met dit probleem geconfronteerd worden."

Het is daarbij niet verwonderlijk dat 94 procent van de aanvragers vrouwen zijn…

Waarom is het zo moeilijk dat geld terug te krijgen?

"Alleen wie in het bezit is van een vonnis of een authentieke akte waarin het bedrag van de alimentatie is vastgesteld, kan een beroep doen op de DAVO. Voorwaarde is ook dat het onderhoudsgeld gedurende twee opeenvolgende maanden niet betaald werd", zegt Mevrouw Bachir. "Het gebeurt vaak dat de persoon niet in het bezit is van de akte zelf, ook al werd een vonnis uitgesproken. Het vonnis ligt altijd bij de advocaat, maar die wil dat meestal niet geven zolang niet alle verschuldigde sommen betaald werden... Daarom vragen wij om een federale database op te richten, waarin alle officiële documenten worden opgeslagen. Zo kan ook de DAVO die inlichtingen gemakkelijk raadplegen."

"De DAVO mag het salaris of de goederen van de slechte betaler niet in beslag nemen. De DAVO heeft ook niet het recht druk uit te oefenen. De dienst mag de slechte betaler alleen maar waarschuwen en in bepaalde gevallen zelf voorschotten uitbetalen. Maar de DAVO beschikt over geen enkel drukkingsmiddel", benadrukt Mevrouw Bachir.

De cijfers spreken trouwens voor zich. De dienst slaagde er slechts in 24 miljoen van de in totaal 170 miljoen achterstallige betalingen terug te vorderen.

Er werd een fonds opgericht voor de betaling van voorschotten op alimentatiegeld. In 2008 schoot dat fonds 16.255.966,76 euro voor, terwijl de inkomsten slechts 5.611.905,09 euro bedroegen…

Hoe werkt de dienst? Wie kan er een beroep op doen?

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om een beroep op de DAVO te kunnen doen?

  • de onderhoudsgerechtigde moet een aanvraag indienen ;
  • de onderhoudsgerechtigde is in België gedomicilieerd ;
  • het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een andere authentieke akte ;
  • het onderhoudsgeld werd twee opeenvolgende maanden niet of niet volledig betaald ;
  • het inkomen van de onderhoudsplichtige is hoger dan het leefloon ;
  • als de onderhoudsgerechtigde voorschotten op het onderhoudsgeld vraagt, mag zijn inkomen niet hoger zijn dan een vastgesteld maximum. Voor 2009 is dat 1.271 euro netto per maand, verhoogd met 61 euro netto per kind ten laste.

Het Platform Alimentatiefonds, dat dinsdag een nationale informatiecampagne voor de DAVO lanceerde, vestigt vooral de aandacht op dat laatste punt. Zij vinden dat het inkomensplafond moet opgetrokken worden.

"De tussenkomst van de DAVO mag niet afhankelijk worden gesteld van het loon van de persoon die de dienst inschakelt", zegt Hafida Bachir.

Er bestaat ook een groot misverstand over dat laatste punt. De mensen denken vaak onterecht dat de DAVO alleen tussenkomt voor de kansarmen... Maar ALLE onderhoudsgerechtigden kunnen de hulp van de DAVO inroepen om achterstallige alimentatie terug te vorderen. Enkel de voorschotten worden voorbehouden aan personen met een maandelijks inkomen dat kleiner is dan het voorziene inkomensplafond.

Een aanvraag indienen

Om een aanvraag in te dienen, vult u het volgende formulier in. Lees wel eerst de uitleg

Meer informatie

Surf naar de website van de DAVO. Of gebruik:

- het gratis nummer: 0800 12 302

- e-mail: secal.central@minfin.fed.be

Vergeet ook niet http://www.creances-alimentaires.be te raadplegen

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud