netto

Beter beschermd bij faillissement makelaar

Wie een pand verkoopt, heeft voortaan een betere garantie dat het aan de makelaar betaalde voorschot niet naar diens schuldeisers vloeit. ©Jerry De Brie

Vanaf 1 augustus zijn de klanten van een vastgoedmakelaar beter beschermd als die laatste over de kop zou gaan. Voortaan wordt het ook stukken eenvoudiger en goedkoper om de voornaam te veranderen.

Vanaf 1 augustus treden een aantal wijzigingen in werking die een impact kunnen hebben op uw portemonnee. 

A. Klanten van vastgoedmakelaars voortaan beter beschermd

Vastgoedmakelaars zijn vanaf 1 augustus wettelijk verplicht om een derdenrekening aan te houden waarop geldsommen bestemd voor hun klanten moeten worden gestort, bijvoorbeeld de voorschotten voor de aankoop van een huis.

Gaat de makelaar failliet, dan vallen die geldsommen buiten het faillissement. ‘De betaalde voorschotten kunnen niet meer aangewend worden om er de schuldeisers van de makelaar mee te betalen’, meldt Kristophe Thijs, directeur communicatie van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB). ‘Dat is een geruststelling voor de consument. Het voorschot gaat niet verloren.’

Ook de ex-echtgenoot van de makelaar (bij echtscheiding) of zijn erfgenamen (bij overlijden) kunnen geen rechten doen gelden op de geldsommen bestemd voor de klanten.

2.500
vastgoedmakelaar
De verplichting om de geldsommen binnen vier maanden na ontvangst door te storten geldt niet als het gestorte bedrag op de derdenrekening 2.500 euro niet overschrijdt.

Makelaars moeten de sommen die ze voor klanten ontvangen zo spoedig mogelijk naar hen doorstorten. Als een makelaar er met een gegronde reden niet in slaagt dat binnen vier maanden te doen, moet hij de sommen bestemd voor de klant op een rubriekrekening plaatsen, dat is een geïndividualiseerde rekening voor een bepaald dossier of voor een bepaalde klant. De verplichting om de geldsommen binnen vier maanden na ontvangst door te storten geldt niet als het gestorte bedrag op de derdenrekening 2.500 euro niet overschrijdt.

Het voorschot voor de aankoop van een woning moet al sinds 2014 op de derdenrekening van een makelaar worden overgeschreven. De makelaar mag het voorschot niet in cash ontvangen. Bovendien zijn de makelaars al sinds 1999 deontologisch verplicht om een financiële borgstelling voor de sommen op de derdenrekening af te sluiten.

Die financiële borgstelling maakt deel uit van een collectieve polis die het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars (BIV) voor zijn leden afsluit. Het bedrag van de waarborg is echter beperkt tot 250.000 euro per schadegeval, per jaar en per makelaar. Nu krijgt de klant dus een betere garantie dat het geld dat voor hem bestemd is, niet naar de schuldeisers van de makelaar vloeit. 

B. Minder zware procedure voor wijziging voornaam

Wie een andere voornaam wil, kan daar vanaf 1 augustus voor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. U bent niet meer verplicht om de aanvraag te richten tot de minister van Justitie.

De gemeente bepaalt wat de voornaamswijziging kost. Voor transgenders mag het tarief niet hoger zijn dan 10 procent van de normale gemeentelijke retributie. Sommige steden zoals Gent kondigen aan dat de voornaamswijziging gratis kan. Tot nu was bij een aanvraag een registratierecht van 490 euro verschuldigd. Dat wordt afgeschaft.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de voornaamswijziging alleen toestaan als die niet tot verwarring leidt en als die de verzoeker of anderen niet schaadt. Hij krijgt vanaf het verzoek drie maanden de tijd om de verandering over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Als hij de aanvraag weigert, moet hij dat aan de verzoeker melden.

Wordt er de verandering van uw achternaam toegekend, dan wordt dat bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dan is de naamsverandering definitief.

Voor de wijziging van de achternaam blijft de procedure bij de minister van Justitie overeind. Voortaan moet u vooraf al een registratierecht betalen van 140 euro, anders is het verzoek tot naamsverandering onontvankelijk. Het tarief voor de wijziging van de achternaam was tot nu 49 euro. Wordt er een naamsverandering toegekend, dan wordt dat bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dan is de naamsverandering definitief.

Anderen kunnen geen verzet meer aantekenen. Wie de naamsverandering wil aanvechten, moet voortaan een vernietigingsverzoek instellen bij de Raad van State. Voortaan ziet de minister van Justitie - niet langer de aanvrager - erop toe dat de naamsverandering wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Als de wijziging van de voornaam of van de achternaam wordt geweigerd, dan kan de aanvrager zich richten tot de familierechtbank via een verzoekschrift. Dat moet gebeuren binnen dertig dagen vanaf de kennisgeving van de weigering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect