Netto Het antwoord op al uw geldvragen

De 7 rechten van de patiënt

Bent u tevreden over uw huisarts? Of tandarts? Sowieso kan het geen kwaad uw rechten als patiënt te kennen...

(netto) - Uit de recentste cijfers van het Instituut Volksgezondheid blijkt dat 3 procent van de Brusselaars ontevreden zijn over hun huisarts. Dat is dubbel zoveel als het aantal misnoegde Vlamingen of Walen. Eenzelfde vaststelling voor de tandarts: 5 procent van de Brusselaars is ontevreden over de verstrekte zorg. Franstaligen hebben een minder goede perceptie als het gaat over ziekenhuizen dan Vlamingen. Het zijn vooral de Brusselaars die ontevreden zijn (10,4 procent). In Vlaanderen ligt dat cijfer op 3,3 procent en in Wallonië op 7,5 procent. Nochtans dient slechts 3 procent van de patiënten die ontevreden zijn over een dienstverstrekking of een zorgverlener, ook effectief klacht in. Dat blijkt uit een recente enquête van Test Gezondheid. Het feit dat liefst 90 procent van de Belgen slecht of helemaal niet op de hoogte is van zijn rechten is daar zeker niet vreemd aan. Wat zijn uw rechten als patiënt?

1. Kwaliteitsvolle verzorging

U hebt volgens uw eigen behoeften recht op de best mogelijke verzorging, rekening houdend met de medische kennis en beschikbare technologie. De zorgen voor het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en psychische pijn maken integraal deel uit van de behandeling. Elke patiënt heeft dus recht op dezelfde kwaliteitsvolle verzorging. Er mag daarbij geen rekening worden houden met geslacht, leeftijd, huidskleur, seksuele geaardheid of filosofische overtuiging. De zorgen moeten ook verstrekt worden met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt.

2. Vrije keuze van beroepsbeoefenaar

Die vrije keuze van beroepsbeoefenaar en het recht om dat te herzien kan door de omstandigheden soms wel beperkt worden. Bij aanwezigheid van slechts één specialist in het ziekenhuis kunt u niet eisen dat er een andere gezocht wordt. Elke beroepsbeoefenaar kan om persoonlijke of beroepsredenen weigeren u te verzorgen. Als hij de behandeling stopt, moet hij wel de continuïteit van de zorgen waarop u recht heeft, waarborgen.

3. Informatie

De beroepsbeoefenaar moet u mondeling alle informatie verstrekken die nodig is om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. De communicatie daarover moet gebeuren in een duidelijke en verstaanbare taal die aangepast is aan uw leeftijd en opleidingsniveau. De beroepsbeoefenaar moet zijn diagnose dus uitleggen en, als u dat wenst, ook schriftelijk bevestigen.

Wenst u geen informatie te ontvangen? Ook dat is een recht dat de beroepsbeoefenaar moet respecteren. Sommige mensen krijgen bijvoorbeeld liever te horen dat ze aan een ‘ademhalingsziekte’ lijden dan aan ‘longkanker’. Maar als het niet-weten een ernstig gevaar kan betekenen voor uw gezondheid of voor die van derden, bijvoorbeeld bij een besmettelijke ziekte, moet de informatie wel meegedeeld worden.

4. Toestemming of weigering

Vooraleer met een behandeling kan worden gestart, moet de beroepsbeoefenaar uw vrije en geïnformeerde toestemming gekregen hebben. Hij moet u vooraf duidelijk informeren over alle kenmerken van de beoogde behandeling of tussenkomst (doel, graad van urgentie, duur, nevenverschijnselen, noodzaak aan nazorg, mogelijke alternatieven, enzovoort).

Spoedgevallen zijn een uitzondering. Als u bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval bewusteloos op de spoeddienst wordt binnengebracht, zullen de zorgverleners uiteraard niet wachten tot u zelf een beslissing kunt nemen. Zij zullen dan in uw belang alle noodzakelijke behandelingen uitvoeren.

5. Inzage in uw medisch dossier

De beroepsbeoefenaar moet uw medisch dossier zorgvuldig bijhouden en veilig bewaren. Dat dossier bevat onderzoeksresultaten, diagnoses, enzovoort. U kunt (mondeling of schriftelijk) aan de beroepsbeoefenaar vragen om uw dossier in te kijken. Hij heeft dan 15 dagen tijd om u het dossier voor te leggen, met uitzondering van zijn persoonlijke notities. U kunt ook een papieren kopie van uw dossier vragen, voor maximaal 0,10 euro per pagina of 25 euro voor het volledige dossier. Voor een digitale kopie betaalt u maximaal 10 euro voor het volledige dossier.

6. Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

Informatie over uw gezondheid mag niet aan derden worden meegedeeld, zoals voor het afsluiten van een levensverzekering, tenzij er gevaar dreigt voor de volksgezondheid. Bij onderzoeken en behandelingen mogen alleen die personen aanwezig zijn waarvan de aanwezigheid verantwoord is voor de dienstverstrekking, tenzij u daarmee instemt.

7. Indienen van een klacht

Als u meent dat een of meerdere van uw rechten niet gerespecteerd worden, kunt u klacht indienen bij de bevoegde ombudsdienst. Heeft uw klacht betrekking op een beroepsbeoefenaar die in een ziekenhuis werkt, dan neemt u contact op met de ombudsdienst van dat ziekenhuis.

Wilt u klacht indienen tegen een beroepsbeoefenaar die niet in een ziekenhuis werkt, zoals een huisarts, een specialist in zijn privépraktijk, een zelfstandige verpleegster of een tandarts, dan moet u zich richten tot de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’. Werkt de betrokken beroepsbeoefenaar in een psychiatrisch ziekenhuis, dan is de bevoegde bemiddelaar meestal die van het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg waarbij hij aangesloten is.

Waar vindt u een bemiddelaar?

  • U vindt de gegevens van de bemiddelaars van de verschillende instellingen op de site www.patientrights.be van de FOD Volksgezondheid. Er is een aparte lijst voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
  • De federale ombudsdienst, opgericht bij de Federale Commissie 'Rechten van de patiënt', bevindt zich op het Victor Hortaplein 40, in 1060 Brussel. Sylvie Gryson, ombudsvrouw, 02/524.85.20

Wanneer recht op vergoeding bij medisch ongeval?

In welke gevallen heeft het slachtoffer recht op een vergoeding? En wie betaalt dat? Lees meer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud