Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoeveel betaalt u binnenkort voor kinderopvang?

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen bevestigt in een interview met De Standaard dat kinderopvang duurder zal worden. Hoe worden de bijdrages van de ouders vandaag berekend?
©© Ocean/Corbis

Het nieuwe decreet voor de kinderopvang dat in april in werking trad, blijft niet zonder gevolgen. Een aantal crèches beslisten hun deuren te sluiten wegens niet meer rendabel. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet een aantal wijzigingen, maar het is nog wachten op de concrete uitwerking. Intussen bevestigt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen in een interview met De Standaard dat kindervang duurder zal worden. 'Over de tarieven zal inderdaad onderhandeld worden. We moeten daar iéts doen om de sector als geheel leefbaar te houden. Maar we zullen er ook voor zorgen dat meer mensen inkomensgerelateerde tarieven kunnen genieten', aldus Vandeurzen.

Vaste prijs

Hoeveel kost een dagje kinderopvang nu? ‘Sinds het nieuwe decreet zijn er nog maar twee systemen voor de opvang van baby’s en peuters’, zegt Lutgard Vrints van de studiedienst van de Gezinsbond. Enerzijds is er de opvang die zelf zijn dagprijs bepaalt (meestal een vast bedrag), anderzijds die waar de prijs afhangt van het inkomen van de ouders (volgens het systeem van Kind en Gezin). De beide systemen worden door zowel kinderdagverblijven als onthaalouders gebruikt.

Wanneer uw kind opgevangen wordt in een erkend kinderdagverblijf of bij een onthaalouder die bij een dienst is aangesloten, dan is de prijs die u betaalt wettelijk geregeld. Bereken het hier

Volgens cijfers van Kind en Gezin hanteert 30 procent van de opvang een vaste prijs. ‘In de praktijk schommelt de dagprijs tussen 15 en 30 euro, met uitschieters tot 35 euro per dag’, zegt Lutgard Vrints. ‘De regionale verschillen kunnen groot zijn. In de regio’s met een hogere levensstandaard en een groot tekort aan opvang ligt de dagprijs vaak hoger.’ Recente wijzigingen zijn er niet voor de opvang met een vaste prijs. Wel is duidelijk gesteld wat in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst moet staan.

Afhankelijk van uw inkomen

Zeven op de tien ouders betalen een prijs die afhangt van hun inkomen. Voor hen zijn er sinds 1 april 2014 belangrijke wijzigingen op het vlak van opvangcontracten en -overeenkomsten, betalingen en kosten.

‘Aan de hoogte van het tarief zelf is niets veranderd’, zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin. ‘Nieuw is wel dat de berekening gebeurt via een automatische koppeling met de FOD Financiën en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.’ Bij een inkomenstarief hangt de prijs van de kinderopvang niet alleen af van uw inkomen, maar ook van het aantal kinderen ten laste en de verblijfsduur in de opvang. Nog tot eind dit jaar bedraagt de dagprijs minimaal 1,56 euro en maximaal 27,71 euro.

Het startpunt bij de berekening is het gezamenlijk belastbaar inkomen vóór aftrekbare bestedingen. Dat vindt u terug op het recentste aanslagbiljet van de fiscus. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van de ouder die de overeenkomst met de opvang ondertekent en dat van een andere persoon met domicilie op hetzelfde adres. Dat maakt dat de berekening gelijk is, ongeacht of de ouders gehuwd zijn dan wel wettelijk of feitelijk samenwonen. ‘Het inkomen van eventuele meerderjarige kinderen uit het gezin telt nooit mee’, beklemtoont Kind en Gezin.

12,78 euro
De gemiddelde prijs voor een volledige dag die ouders betalen in een opvang met inkomenstarief.

De exacte berekeningsmethode hangt af van de inkomensschijf. Voor inkomens tot 41.775 euro kan het dagtarief oplopen tot 15,88 euro, voor gezinnen met een inkomen van 41.775 tot 59.772 euro is dat nooit meer dan 20,95 euro. Voor inkomens vanaf 100.472 euro geldt het maximumtarief van 27,71 euro.

Die prijzen betaalt u voor een ‘volledige dag’: uw baby of peuter blijft tussen 5 en 11 uur in de opvang. Bij een opvangduur van minder dan 5 uur wordt 60 procent van het inkomenstarief aangerekend. ’s Nachts opvang nodig? Of gedurende meer dan 11 uur? De opvang kan een vrije prijs aanrekenen, tenzij hij bepaalde subsidies voor flexibele opvang krijgt. U betaalt dan 160 procent van het inkomenstarief.

Hebt u meerdere kinderen in uw gezin? U krijgt 3,14 euro korting per kind ten laste vanaf het tweede kind, ongeacht of de andere kinderen in de opvang zitten of niet. Ouders met 3 kinderen genieten bijvoorbeeld 3,14 x 2 = 6,28 euro vermindering per dag per opgevangen kind. Voor meerlingen is er een extra vermindering van 3,14 euro. Stel dat u drie kinderen hebt, onder meer een tweeling. U krijgt dan de gebruikelijke korting van 6,28 euro plus 3,14 euro extra - met andere woorden 9,42 euro vermindering per dag per opgevangen kind. U betaalt altijd het minimum van 1,56 euro per kind en per dag.

Werkloos, een leefloon of een inkomen dat structureel met meer dan 20 procent gedaald is? Via Kind en Gezin kunt u een herberekening vragen. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen aan het OCMW een individueel verminderd tarief vragen. Dat is ofwel het minimumtarief van 1,56 euro, ofwel de helft van het berekende tarief. ‘Sinds 1 april is dat verminderde tarief er voor elke opvang met inkomenstarief, dus ook bij zelfstandige opvang’, zegt Du Bois.

Extra kosten

Bovenop de dagprijs die afhankelijk is van uw inkomen mag de opvang nog bijkomende kosten aanrekenen. Die extra’s moeten duidelijk vermeld zijn in het huishoudelijk reglement en zijn wettelijk vastgelegd:

  • Administratie- en facturatiekosten, met een maximum van 3,50 euro per maand per opgevangen kind;
  • Kinderopvang voor of na de overeengekomen uren;
  • Verzorgingsproducten, zoals vochtige doekjes en luierzalf;
  • Het gebruik en de verwerking van luiers;
  • Vervoer, beperkt tot een wettelijk vastgelegd bedrag per kilometer;
  • Inningskosten bij wanbetaling;
  • Verlies en beschadiging van materiaal dat de opvang u ter beschikking stelt, zoals een badge.

Inschrijvingsprijs of waarborg

Voor de start van de opvang kan een inschrijvingsprijs, waarborg of andere som gevraagd worden. Bij een opvang met een inkomenstarief mag die maximaal 250 euro bedragen. Voor gezinnen met een laag inkomen ligt de grens op 50 euro. Die waarborg mag alleen in specifieke situaties worden aangewend: voor het naleven van de schriftelijke reservatie van een opvangplaats, het betalen van facturen of het naleven van de opzegbepalingen. Als aan die voorwaarden is voldaan, moet het geld worden teruggestort.

Opvangplan verplicht

Nieuw sinds het decreet is dat in de inkomensgerelateerde opvang gewerkt wordt met een opvangplan. Dat is een overzicht waarin u met de opvang zo goed mogelijk afspreekt wanneer uw kind naar de opvang zal komen en wanneer niet. Ook de jaarlijkse gezinsvakantie en een eventuele langdurige ziekte kunnen daarin verwerkt zitten.

Opvang bestellen = opvang betalen

Uw baby of peuter gaat op de afgesproken dagen niet naar de opvang? Door een onverwachte ziekte, een snipperdagje, een dag bij oma en opa… Uiterlijk op 1 april 2015 zal elke opvang met een inkomenstarief het systeem ‘opvang bestellen is betalen’ invoeren. ‘Het overgrote deel van de opvang hanteert nu al die regel of zal die de komende maanden invoeren’, zegt Lutgard Vrints van de Gezinsbond.

Toch hebt u recht op gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Dat zijn dagen waarvoor u opvang reserveerde maar waarop uw kind afwezig kan zijn zonder dat u moet betalen. ‘Voor kinderen die voltijds naar de opvang gaan, moeten er minimaal 18 afwezigheidsdagen zijn. Maar het mag meer zijn’, zegt Leen Du Bois. Als uw kind niet elke dag naar de opvang gaat, kan het aantal afwezigheidsdagen proportioneel verminderen. ‘Ouders hebben er alle belang bij om het opvangplan goed te onderhandelen, zodat hun gezinsvakantie daarin verwerkt zit. Die zal dan niet worden meegeteld bij de toegelaten afwezigheidsdagen’, adviseert Lutgard Vrints. Zo kan een opvang bijvoorbeeld 20 dagen jaarverlof geven én 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.

Is uw kind meer afwezig dan de voorziene afwezigheidsdagen? De opvang mag vrij bepalen of hij u voor die dagen laat betalen en hoeveel. De opvang mag het maximumbedrag van 27,71 euro vragen, al kan het ook minder zijn.

‘Het gevolg daarvan is dat sommige ouders de facto meer zullen betalen voor een dag waarop hun kind afwezig is dan voor een normale opvangdag. Dat is volgens ons geen goede maatregel, omdat ouders vaker een ziek kindje naar de opvang zullen sturen’, zegt Lutgard Vrints.

Bij collectieve sluitingsdagen van de opvang moet u niet betalen. Die sluitingsdagen maken geen deel uit van het minimale aantal afwezigheidsdagen.

Bereken uw inkomensgerelateerd tarief op www.kindengezin.be.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud