Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Kinderopvang reserveren betekent kinderopvang betalen

Wie kinderopvang reserveert en er toch geen gebruik van maakt, krijgt voortaan de rekening gepresenteerd. Over die en andere wijzigingen in de kinderopvang is de jongste maanden flink wat inkt gevloeid. Wat zijn nu de tarieven? En welke veranderingen staan voor de deur?
De ouders betalen voor de kinderopvang een prijs die recht evenredig is met hun inkomen. ©Laurie DIeffembacq

Vlaanderen telt ruim 89.000 kinderopvangplaatsen. 70 procent daarvan is inkomensafhankelijk. De ouders betalen een prijs die recht evenredig is met hun inkomen en die kan variëren van 1,56 tot 27,72 euro per dag en per kind.

Voor gezamenlijk belastbare inkomens van 16.670 tot 41.787 euro bedraagt het tarief maximaal 15,88 euro. Voor inkomens tot 59.790 euro is dat maximaal 20,96 euro. Vanaf 59.790 euro verhoogt het tarief van 20,96 euro met 0,60 euro per begonnen inkomensschijf van 3.700 euro. Gezinnen met een inkomen van 100.490 euro en meer betalen het maximale tarief van 27,72 euro.

Verblijft het kind vijf tot elf uur per dag in de opvang, dan betalen de ouders het volle pond. Is de opvang beperkt tot minder dan 5 uur, dan is 60 procent van het inkomenstarief verschuldigd.

Daarbovenop kan de opvang bepaalde kosten aanrekenen als die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Denk aan luiers, administratie- en facturatiekosten of warme maaltijden.

Naast een opvang waar de tarieven afhankelijk zijn van het inkomen van de ouders, zijn er kinderdagverblijven of onthaalouders die een vast tarief hanteren, ongeacht het inkomen. Volgens Kind en Gezin, de toezichthoudende overheid, kunnen de vaste dagprijzen variëren van 15 tot 35 euro per dag. Ook daar kunnen extra kosten worden aangerekend. Een vast tarief kan goedkoper zijn dan een inkomensafhankelijke prijsbepaling, maar dat is niet altijd zo.

De bovenstaande tarieven verschillen nauwelijks van die van vorig jaar. Ouders kunnen de kosten van kinderopvang ook inbrengen in de belastingen. Elk jaar ontvangen ze daartoe van de kinderopvang een fiscaal attest. Maar vanaf 1 mei verandert een en ander.

Kindkorting

De eerste wijziging betreft de kindkorting. Tot nu wordt een vermindering toegekend van 3,14 euro voor gezinnen met meer dan één kind ten laste én voor zover de kinderen niet ouder zijn dan 25 jaar. Als ouders hun kindje inschrijven vanaf 1 mei, krijgen ze slechts een korting als ze nog andere kinderen ten laste hebben tot twaalf jaar. ‘Dat geldt tot en met het jaar waarin een kind ten laste twaalf jaar is geworden’, verduidelijkt Leen Dubois, de woordvoerster van Kind en Gezin. Vanaf begin 2016 geldt die wijziging voor iedereen.

Een gezin met drie kinderen van bijvoorbeeld 2, 7 en 10 jaar zal nog altijd een korting krijgen van 6,28 euro. Een gezin met drie kinderen van bijvoorbeeld 2, 13 en 15 jaar, ziet wel 6,28 euro kindkorting aan zijn neus voorbijgaan.

Minimumtarief

De tweede wijziging betreft het minimumtarief. Dat stijgt vanaf 1 mei van de huidige 1,56 naar 5 euro. Aanvankelijk zou die tariefverhoging al op 1 april ingaan, maar ze oogstte bakken kritiek. Ook na 1 mei blijven er lagere tarieven mogelijk voor kwetsbare groepen, verzekert Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V). Ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 15.820,56 euro op jaarbasis, een voltijdse werkloosheidsuitkering, een invaliditeitsuitkering of een leefloon kunnen nog altijd een lager tarief aanvragen.

Afwezigheid

18
Ziekte of vakantie, een kind mag maximaal 18 dagen afwezig zijn. Elke extra dag wordt als ongerechtvaardigd beschouwd.

Een derde wijziging gaat al in op 1 april. Vanaf volgende week krijgen de ouders de rekening gepresenteerd als ze opvang reserveren, hun kind toch niet naar de opvang brengen en hun korf ‘gerechtvaardigde afwezigheden’ is opgebruikt. Voor kinderen die voltijds naar de opvang komen, bedraagt dat korfje respijtdagen minimaal 18 dagen op jaarbasis. Dat systeem wordt al door een rist opvanginitiatieven toegepast. Tot 1 april 2015 hebben ook de andere de tijd om het in te voeren.

Ouders doen betalen als het kind ondanks de planning toch niet naar de opvang komt, kan alleen als het aantal gerechtvaardigde afwezig-heidsdagen is overschreden. Dat zijn dagen die de ouder reserveerde, het kind niet wordt opgevangen, en waarvoor de ouder toch niet moet betalen, bijvoorbeeld omdat het kind ziek is of eens een dagje bij de grootouders verblijft.

Is er opvang besteld en is de korf respijtdagen op, dan moeten de ouders betalen en kan de opvang een bijdrage eisen van maximaal 27,72 euro per dag.

De gerechtvaardigde afwezigheidsdagen vallen alle buiten de collectieve sluitingsdagen van de kinderopvang. Ouders hebben er alle belang bij om de collectieve sluitingsdagen goed in de gaten te houden of om goed over het opvangplan te onderhandelen. Zo kunnen ze vermijden dat de geplande vakantiedagen deel uitmaken van de 18 toegelaten afwezigheidsdagen. De opvang is mogelijk wel bereid om, naast 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen, 20 vakantiedagen te geven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud