Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Krijgt u tot 300 euro jobkorting?

De Vlaamse overheid pakt uit met een jobkorting, die eind deze maand samen met het loon van februari uitbetaald wordt. Het gaat om een nettobedrag van 250 tot 300 euro dat u deze maand op uw loonbrief ziet verschijnen. Maar wie heeft er recht op?

(netto/tijd) – De Vlaamse overheid beloont werken met een jaarlijks belastingvoordeel: de 'jobkorting'. Natuurlijk kan niet iedereen daarvan profiteren en moet u aan verscheidene voorwaarden voldoen. Wat moet u weten? En vooral, hebt u er recht op?

Wat is de bedoeling van de jobkorting?

De jobkorting is een van de paradepaardjes van het economisch-fiscaal beleid van de Vlaamse regering. Die wil met het jaarlijkse belastingvoordeel meer mensen aan de slag krijgen. Door werken 'lonend' te maken, wordt ook geprobeerd de werkloosheidsval te dichten (het verschil tussen een uitkering en een loon).

Wie heeft recht op de jobkorting?

Elke natuurlijke persoon die een minimuminkomen uit arbeid haalt en personenbelasting betaalt in een gemeente van het Vlaams Gewest. Concreet betekent dat dat u werkt en in het Vlaams Gewest gedomicilieerd bent. Ook buitenlanders die in Vlaanderen wonen en een inkomen uit arbeid halen (in Vlaanderen of elders) krijgen de jobkorting. Vlamingen die in het Brussels of het Waals Gewest wonen (of daar gedomicilieerd zijn), krijgen dus geen jobkorting.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse jobkorting?

De jobkorting bestaat sinds 2007. Ze bedroeg toen maximaal 125 euro en werd gegeven aan 1 miljoen Vlamingen met een laag activiteitsinkomen (tussen 5.500 en 22.250 euro). Vorig jaar werd de korting verhoogd tot 200 euro voor dezelfde doelgroep. Vanaf dit jaar geldt de jobkorting voor iedereen met een activiteitsinkomen van minstens 5.500 euro.

Is het activiteitsinkomen minder dan 22.000 euro, dan valt uw loon 300 euro hoger uit. Is het hoger dan 22.000 euro, dan houdt u 250 euro meer over.

Wat is uw 'activiteitsinkomen'?

Het gaat steeds om het nettobedrag van de beroepsinkomsten. Dat wil zeggen het brutobedrag van de beroepsinkomsten na aftrek van de sociale bijdragen en de werkelijke of forfaitaire beroepskosten. Het activiteitsinkomen wordt ook wel gedefinieerd als het 'netto belastbaar inkomen'. Van het activiteitsinkomen worden vergoedingen afgetrokken die u ontvangt om inkomensverlies op te vangen (bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid).

Een activiteitsinkomen kan loon, winst of baten zijn. Dus zowel werknemers, ambtenaren, zelfstandigen als vrije beroepers krijgen de korting.

Wanneer krijgt u de jobkorting?

In de meeste gevallen wordt de korting in één keer verrekend op de bedrijfsvoorheffing van uw loon van februari. Ze verschijnt dus op uw loonbrief van deze maand.

Wat als deze maand uw bedrijfsvoorheffing net te laag is om verminderd te worden met de jobkorting? De bedrijfsvoorheffing wordt bepaald op basis van uw brutoloon en kinderlast. De bedrijfsvoorheffing kan in februari bijvoorbeeld lager uitvallen omdat u tijdelijk werkloos bent. In dat geval wordt de voorheffing verminderd met de jobkorting waarop u recht hebt, voor zover dat mogelijk is. Stel dat u recht hebt op een jobkorting van 300 euro en de bedrijfsvoorheffing bedraagt slechts 150 euro, dan krijgt u in februari al een korting van 150 euro. De rest wordt dan van uw bedrijfsvoorheffing op uw loon van maart, en desnoods van april, afgetrokken.

Wat als uw bedrijfsvoorheffing in februari zwaar onvoldoende is voor de jobkorting?

Als u noch in februari, noch in maart en april voldoende verdient of de minimale bedrijfsvoorheffing betaalt, dan krijgt u de jobkorting sowieso pas bij uw aanslagbiljet van 2010 verrekend.

Wat als u momenteel werkloos bent?

Als u voor het einde van dit jaar nog een activiteitsinkomen kan vergaren van minimaal 5.500 euro, dan krijgt u de jobkorting 2009 bij uw aanslagbiljet 2010 uitbetaald. Geraakt u pas volgend jaar weer aan de slag, dan heeft u geen recht meer op de jobkorting 2009, maar wel op de jobkorting 2010 (en volgende jaren).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud