Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Twaalf vragen over uw schuldsaldoverzekering

Als u een woonkrediet aangaat, zult u heel moeilijk om een schuldsaldoverzekering heen kunnen. Ze is niet wettelijk verplicht, maar banken staan er wel op dat u die afsluit.
©Filip Ysenbaert

1. Waarvoor dient een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een soort levensverzekering die wordt afgesloten als u een hypothecaire lening aangaat. U voorkomt dat uw erfgenamen - uw partner of uw kinderen - de lening moeten blijven aflossen als u zou overlijden voor het krediet is terugbetaald. Met een schuld­saldoverzekering wordt het openstaande bedrag van de lening dan deels of volledig terugbetaald, afhankelijk van de formule die u koos (zie punt 3).

2. Moet u uw hypothecaire lening en schuldsaldoverzekering bij dezelfde financiële instelling afsluiten?

Neen. Maar als u de verzekering afsluit bij de financiële instelling waar u ook uw lening aanging, krijgt u een korting op het rentetarief van uw krediet. Die korting verschilt van bank tot bank. Meestal gaat het om enkele tientallen basispunten. Zo'n korting is mooi meegenomen, want hoe lager uw rentetarief, hoe minder u de bank op het einde van de rit betaald zult hebben.

Toch kan het de moeite lonen om uw schuldsaldoverzekering bij een andere speler af te sluiten. Dat geldt overigens ook voor uw brandverzekering. Ook daarvoor krijgt u doorgaans een korting op het rentetarief van uw krediet als u die bij dezelfde speler afsluit. Kiest u liever zelf uw verzekeraar, dan bent u de korting natuurlijk kwijt, en zal uw maandelijkse aflossing iets hoger liggen. Maar dan kunt u de offertes van verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken en het totaalplaatje afzetten tegen die iets hogere rente.

3. Moet u zich voor 100 procent van het kredietbedrag verzekeren?

Dat is niet verplicht, maar een verzekering voor 100 procent van het ontleende bedrag is natuurlijk ideaal. Op die manier wordt de lening volledig terugbetaald als u of uw partner zou overlijden.

100
procent
Met een verzekering voor 100 procent van het ontleende bedrag wordt de lening volledig terugbetaald als u of uw partner zou overlijden.

U kunt er ook voor kiezen om zich allebei voor de helft van het geleende kapitaal te laten verzekeren. Dan valt 50 procent van de schuld weg bij een overlijden, en moet de achterblijvende partner nog maar de helft van de lening aflossen. Of u kunt kiezen voor een verzekering op maat, en bijvoorbeeld een verdeling maken in functie van uw loon. Zo kan de best verdienende partner zich voor een hoger percentage laten verzekeren dan de minder verdienende.

Wat als ik single ben? Dan hangt het ervan af of u kinderen hebt. Is dat niet het geval, dan is een schuld­saldoverzekering niet per se nodig, omdat de bank uw woning kan verkopen als u zou sterven. Wie wel kinderen heeft, doet er toch goed aan zich voor 100 procent te verzekeren.

4. Hoe wordt de prijs van een schuldsaldo­verzekering bepaald?

Hoe hoog de verzekeringspremie is, hangt onder meer af van uw leeftijd, het te verzekeren kapitaal, de looptijd van de lening en de intrestvoet. Hoe ouder u bent, hoe duurder de verzekering wordt. Maar ook uw gezondheid speelt een rol (zie punt 6 en 7).

De uiteindelijke premie verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Er bestaan ook verschillende formules voor het betalen van de premie, en ook die beïnvloeden het financieel plaatje. U kunt de premie in één keer betalen of via een periodiek bedrag, bijvoorbeeld elk jaar, elk kwartaal, of elke maand en dat tijdens de volledige looptijd van de verzekering of gedurende twee derde van de looptijd. De goedkoopste optie is het bedrag in één keer ophoesten, maar dan moet u wel meteen enkele duizenden euro's kunnen missen. Weet dat u ook een premietaks van 1,1 procent moet betalen.

Er zijn ook formules op de markt waarbij de premie evolueert in functie van het kapitaal dat u aflost. Die zijn iets goedkoper bij het begin van het contract, maar worden daarna duurder.

Vraag aan uw verzekeraar om de verschillende formules (en de kostprijs ervan) voor u op een rij te zetten, zodat u het verschil in prijs kunt zien over de totale looptijd van het krediet, en daarop uw beslissing kunt baseren.

5. Kan de verzekeringspremie worden herzien?

Als u een gegarandeerd tarief hebt, is een premieherziening onmogelijk. Een niet-gegarandeerd tarief mag in theorie herzien worden, maar dat kan alleen voor de hele portefeuille - en mits goedkeuring van de overheid - en niet voor één polis. Dat is dus anders dan bij een autoverzekering, waar de premie wel op individuele basis kan worden aangepast, als u bijvoorbeeld een brokkenpiloot zou zijn. Maar in de praktijk is het risico dat zoiets gebeurt bijna nul.

6. Waarom vraagt uw verzekeraar of u rookt?

Een verzekering is een soort kanscontract. In het geval van een schuldsaldoverzekering moet de verzekeraar inschatten hoe groot het risico is dat u of uw partner gedurende de looptijd van de lening overlijdt, en de verzekeringsmaatschappij dus moet betalen. Uw gezondheid speelt daarbij natuurlijk een rol. Vandaar de vraag of u al dan niet rookt.

Om de premie voor uw schuldsaldoverzekering te bepalen, speelt uw gezondheid een rol.

Maar daar blijft het niet bij. U zult ook enkele medische vragen moeten beantwoorden als u een schuldsaldoverzekering aanvraagt. Sommige verzekeraars werken meteen met een volledige medische vragenlijst, andere stellen een beperkte set vragen op en beslissen in functie van de antwoorden of het nodig is een volledige medische vragenlijst te laten invullen.

Als de verzekeraar een verhoogd gezondheidsrisico vaststelt, kan hij bijkomende vragen stellen. In uitzonderlijke gevallen - in functie van de leeftijd of bij zeer hoge bedragen - is het mogelijk dat de verzekeraar u vraagt een medisch onderzoek te ondergaan.

7. Wat als u niet helemaal eerlijk bent bij het invullen van de medische fiche?

Valse verklaringen kunnen ertoe leiden dat uw contract nietig wordt verklaard. Als u bijvoorbeeld zwaar ziek bent geweest, zult u dat moeten melden. Want het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens kan er, in bepaalde omstandigheden, toe leiden dat de verzekeraar de polis opzegt.

In het verleden moest wie een ernstige ziekte, zoals kanker, had overleefd soms duizenden euro's meer betalen voor een schuldsaldoverzekering. Want wie een hoger risico loopt om te overlijden voor de hypothecaire lening is afgelost, moet een bijpremie betalen. Sinds 2015 mogen bijpremies niet meer dan 1,25 keer de basispremie bedragen. Een nieuwe wet biedt extra garanties voor wie al enige tijd genezen is van kanker. Voor contracten die afgesloten zijn sinds 1 februari 2020 mag uw kankerverleden na het verstrijken van een bepaalde termijn niet langer meetellen voor de berekening van het gezondheidsrisico. Concreet mag de verzekeraar er na tien jaar geen rekening meer mee houden.

8. Wat als de verzekeringsmaatschappij weigert een schuldsaldoverzekering voor u af te sluiten?

Dat is een worstcasescenario, maar wanneer een verzekeraar het (gezondheids)risico om u te verzekeren te hoog vindt, kunt u geweigerd worden. Als dat gebeurt, en de verzekering werd afgesloten met het oog op een woonkrediet voor uw gezinswoning, dan kunt u naar het Opvolgingsbureau stappen voor een herbeoordeling van uw dossier.

9. Is een schuldsaldoverzekering raadzaam bij de aankoop van een tweede verblijf?

Dan is zo'n polis minder van belang. De hypothecaire lening voor dat tweede verblijf zal na uw overlijden nog altijd moeten worden terugbetaald. Maar een tweede woonst is geen gezinswoning. Als zo'n pand moet worden verkocht om de lening terug te betalen, zullen uw partner en eventuele kinderen nog altijd een dak boven hun hoofd hebben.

Wanneer een lening afsluit voor de financiering van de aankoop van een tweede verblijf, is een schuldsaldoverzekering minder van belang.

10. Wat als u uw woonkrediet herfinanciert?

Dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel kunt u de eerste schuldsaldoverzekering opzeggen en een nieuwe afsluiten, ofwel kunt u de bestaande polis aanpassen. De polis opzeggen is niet meteen de beste oplossing. Het afkopen van een levensverzekering - waarbij de opgebouwde spaarpot vervroegd wordt terugbetaald - is vaak een dure aangelegenheid, wegens de kosten die verzekeraars daarvoor aanrekenen. Bovendien is een afkoopwaarde niet automatisch geregeld bij een schuldsaldocontract.

Daarom dat in de meeste gevallen de bestaande polis wordt aangepast met de gegevens van de herfinanciering: het nieuw te verzekeren kapitaal, de nieuwe rentevoet, uw huidige leeftijd en eventueel de nieuwe looptijd, als u die ook zou hebben aangepast.

11. Wat als u uw krediet vervroegd aflost?

In functie van uw contractvoorwaarden zijn er verschillende scenario’s mogelijk:

  • U laat de polis ongewijzigd voortlopen alsof het om een gewone overlijdensverzekering (zonder koppeling aan een woonkrediet) gaat. Bij een overlijden vóór de einddatum van het contract betaalt de verzekeraar het verzekerde bedrag niet uit aan de bank (omdat het krediet al is afgelost), maar aan uw nabestaanden (in overeenstemming met wat de 'begunstigingsclausule' bepaalt).
  • U kunt de schuldsaldoverzekering afkopen.
  • De schuldsaldoverzekering neemt automatisch een einde als het krediet wegvalt.

12. Wat als u een heropname van uw woonkrediet doet?

Bij een heropname van een hypothecaire lening gaat u kapitaal dat u al terugbetaald hebt, opnieuw ontlenen. U gaat dus een bijkomend krediet aan boven op de bestaande lening. Als u ook voor de nieuwe lening een overlijdensdekking wil, zult u een nieuwe schuldsaldoverzekering moeten aangaan. De bestaande lening en schuldsaldoverzekering blijven intussen gewoon doorlopen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud