Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat betekent de nieuwe regering voor uw geld?

Een minimumpensioen van 1.500 euro, 6 procent btw bij sloop en heropbouw: het is maar een greep uit de plannen van de nieuwe federale regering die deze week de eed aflegde bij de koning. Wat is de impact van de plannen van Vivaldi op uw geld?
©Photo News

Op de concrete uitvoering van het regeerakkoord is het nog wachten. De technische modaliteiten van de maatregelen moeten nog worden uitgewerkt, net als de datum waarop ze ingaan. Sommige plannen zijn vaag, maar wat weten we wel al?

Staar u niet blind op minimumpensioen van 1.500 euro netto

Met de verkiezingsbelofte van 1.500 euro netto minimumpensioen lijkt de regering-De Croo (toekomstige) gepensioneerden beter gezind dan de vorige regeringen. Maar perceptie is niet alles. In de feiten wil ook deze regering dat meer mensen langer werken voor hun wettelijk pensioen.

Tegen begin september 2021 moet de nieuwe minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) concrete hervormingen voorleggen aan de ministerraad die de stijgende vergrijzingskosten tegen 2040, vooral voor pensioenen, beheersbaar moeten houden.

Het centrale doel is de werkgelegenheidsgraad tegen 2030 op te krikken naar 80 procent. Net als in de regering-Di Rupo en in de regering-Michel is het speerpunt meer mensen langer aan de slag houden. Op het vlak van pensioenen voorziet het regeerakkoord daarom in de volgende maatregelen:

De stapsgewijze verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd die de regeringMichel vastlegde, wordt niet teruggedraaid. Tenzij daar tijdens het overleg over de hervormingen in de regering en met de sociale partners anders over beslist wordt, stijgt de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 2025 naar 66 jaar en vanaf 2030 naar 67 jaar.

Om vervroegd pensioen te ontraden, wordt voor iedereen die blijft werken terwijl hij wel met pensioen kan de pensioenbonus heringevoerd.

De drie pensioenstelsels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren moeten naar elkaar toegroeien, zonder te raken aan de rechten die iedereen de voorbije jaren al opbouwde. De berekening van de zelfstandigenpensioenen wordt aangepast zodat ze op hetzelfde niveau komen als die van de werknemers. Maar niets is gratis: zelfstandigen dragen momenteel lagere pensioenbijdragen bij en van hen wordt ‘meer solidariteit gevraagd in de financiering van het stelsel’.

Zowel de laagste als de minimumpensioenen gaan omhoog, maar de voorwaarden voor het minimumpensioen worden strenger. Momenteel bedraagt het minimumpensioen 1.291,69 euro voor werknemers en zelfstandigen en 1.392,95 euro voor ambtenaren. Dat wordt geleidelijk verhoogd richting 1.500 euro. Volgens berekeningen van de Federale Pensioendienst profiteren 1,27 miljoen werkenden van die verhoging. Maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking:

 • Die 1.500 euro is alleen voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft. Het bedrag wordt à rato berekend voor wie minder heeft gewerkt, zoals dat nu ook al gebeurde.
 • De voorwaarden om aanspraak te maken op het minimumpensioen worden strenger. Het vergt een loopbaan van minstens 30 jaar als werknemer of zelfstandige en van 20 jaar als statutair ambtenaar. Daarom heeft wie 26 jaar werknemer was en 19 jaar ambtenaar - en dus aan een loopbaan van 45 jaar komt - toch geen recht op het minimumpensioen. Ook mensen die lange tijd werkloos waren of tijdskrediet hadden, hebben momenteel recht op een minimumpensioen omdat die jaren gelijkgesteld worden als loopbaanjaren. In de toekomst moet van die loopbaanjaren een aantal jaar effectief gewerkt worden. Het ligt nog niet vast hoeveel jaar dat precies moet zijn.

Het pensioenplafond, het maximale loonbedrag waarop de pensioenen berekend worden, gaat omhoog in lijn met de verhoging van het minimumpensioen. Daardoor gaan ook de hoogste pensioenen erop vooruit. Daar staat wel de ambitie tegenover om ‘de solidariteit tussen de hoogste en de lagere pensioenen te versterken’. Concreter is het regeerakkoord niet, maar het kan betekenen dat op de hoogste pensioenen meer belastingen betaald zullen worden.

Om het vervroegde pensioen te ontraden, wordt de pensioenbonus heringevoerd voor iedereen die blijft werken terwijl hij of zij met vervroegd pensioen kan. Er wordt gewerkt aan zachte landingsbanen en het deeltijds pensioen, boven op de bestaande eindeloopbaanregelingen. Van een voordeligere pensioenberekening voor zware beroepen - een dossier waar de regering-Michel haar tanden op stuk beet - is geen sprake in het regeerakkoord.

De pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet in de mate van het mogelijke verkleind worden. Een aanpassing van het overlevingspensioen moet vermijden dat wie weduwnaar wordt, ontmoedigd wordt een job te zoeken. Om te vermijden dat een relatiebreuk nefast is voor het pensioen van de partner die thuis bleef voor de kinderen, wordt het principe van de pensioensplit bestudeerd. De vorige regeringen hadden die ambitie ook al uitgesproken, maar de verdeling van het wettelijk en eventueel aanvullend pensioen bij scheiding is bijzonder complex.

Voor het aanvullend pensioen - wat u via uw werkgever spaart - wordt met de sector bekeken hoe de kosten gedrukt kunnen worden, zodat die het potentiële rendement zo weinig mogelijk aantasten.

6 procent btw bij sloop en heropbouw

De nieuwe federale regering wil in het kader van sociaal woningbeleid het verlaagde btw-tarief van 6 procent op de afbraak en renovatie van gebouwen uitbreiden naar het hele Belgische grondgebied. Tot dusver gold dat verlaagde tarief alleen in 32 Belgische steden en gemeenten, 13 daarvan liggen in Vlaanderen. Elders moet u als consument het gebruikelijke btw-tarief van 21 procent betalen.

Ook hier is het wachten op de technische modaliteiten, maar de woorden ‘sociaal woningbeleid’ geven aan dat aan de maatregel beperkingen kunnen worden opgelegd, bijvoorbeeld in oppervlakte. De regering wil zo vermijden dat grote villa’s aan 6 procent btw worden gebouwd. Een andere mogelijke beperking is dat alleen de ruwbouw of buitenschil aan een verlaagd tarief kan worden gebouwd en niet de afwerking, zoals een keuken of badkamer.

De bouwsector vraagt dat de maatregel niet alleen geldt voor particulieren die een huis slopen en heropbouwen, maar ook als ze een woning kopen die door professionele bouwheren is heropgebouwd na de afbraak van oude panden.

Het is ook afwachten wat de maatregel betekent voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie. Sinds 7 maart 2019 kunnen particulieren die niet in een van de 13 Vlaamse steden wonen waar het tarief van 6 procent geldt een sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro aanvragen.

Rijkentaks

‘De overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’, zo staat te lezen in het regeerakkoord. Van een specifieke heffing is geen sprake in de tekst, maar in regeringskringen is te horen dat een taks op grote financiële transacties tot de mogelijkheden behoort. Het zou gaan om een bronheffing, die wordt afgehouden op het moment van de transactie. Daardoor is het niet nodig een vermogenskadaster aan te leggen.

Toch lijkt een andere maatregel in het regeerakkoord de weg daar naartoe wel te effenen. De nieuwe regering wil dat de banksaldi van Belgische rekeningnummers overgemaakt worden aan het CAP. Dat is het Centraal Aanspreekpunt dat door de Nationale Bank wordt gecoördineerd. Nu moeten banken alleen de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer doorspelen. Als ook de saldi worden doorgespeeld, is de stap naar een (vorm van een) vermogenskadaster gezet. Let wel: de fiscus kan het meldpunt niet zomaar raadplegen, alleen als hij beschikt over aanwijzigingen van fiscale fraude.

KORT

 • Het geboorteverlof voor vaders wordt stapsgewijs uitgebreid van 10 naar 20 dagen. Dat geldt voor alle types werknemers, dus ook interims en korte tijdelijke contracten.
 • De deelstaten krijgen de mogelijkheid van hun feestdag - in Vlaanderen 11 juli - een betaalde feestdag te maken.
 • Personen met een beperking verliezen minder snel hun uitkering als ze gaan samenwonen.
 • De laagste uitkeringen worden opgetrokken ‘richting’ de armoedegrens.
 • Er komt een ‘individuele opleidingsrekening’, die iemand zijn volledige loopbaan kan gebruiken. Het is de bedoeling dat elke voltijdse werknemer recht heeft op gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar.
 • Er komt een rijbewijs met punten voor wie herhaaldelijk zware verkeersovertredingen heeft begaan.
 • Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 emissievrij zijn.
 • Er komt een kader waarbij werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen ook een mobiliteitsbudget kunnen krijgen van hun werkgever. Nu geeft het mobiliteitsbudget werknemers met een bedrijfswagen de optie die in te ruilen voor duurzame alternatieven.
 • De belastingvermindering voor kinderopvang wordt uitgebreid. Vandaag kunt u voor een kind tot 12 jaar, 18 jaar voor kinderen met een zware handicap, tot 11,20 euro per dag aan opvangkosten fiscaal inbrengen (voor crèche, onthaalouder, voor- en naschoolse opvang en zomerkamp met de jeugdbeweging). De belastingvermindering hangt af van het inkomen van de ouders en bedraagt minstens 45 procent.
 • De toeslag op de belastingvrije som, waardoor een groter deel van het inkomen ontsnapt aan belasting, wordt opgetrokken voor (groot)ouders en broers en zussen ten laste ouder dan 65 jaar.
 • De fiscale regularisatie, waarmee zwart geld kan worden gewit na het betalen van een heffing, stopt op 31 december 2023.
 • De plafonds voor contactloos betalen worden verder uitgebreid. Nu kan u met uw bankkaart tot 50 euro betalen zonder uw pincode te moeten intikken.
 • Er wordt onderzocht hoe de kosten verbonden aan het kopen van vastgoed of de herfinanciering van een woonkrediet kunnen worden teruggedrongen. Om welke kosten het gaat, wordt niet gespecifieerd. Wie vastgoed koopt, moet bij de notaris passeren. Maar ook banken rekenen kosten aan als u een hypothecaire lening afsluit. Voor dossierkosten geldt nu al een wettelijk plafond van 500 euro. Bij een herfinanciering is dat de helft, tenzij u uitzonderlijk meerdere keren per jaar herfinanciert.
 • Om de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven onder controle te houden, ziet de regering erop toe dat het federale deel van de elektriciteitsfactuur daalt. De energiekost bedraagt maar een een derde van uw factuur, de rest zijn kosten voor de energiedistributie en federale en Vlaamse heffingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud