Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat betekent de taxshift voor u ?

De in het regeerakkoord beloofde taxshift is een feit. Voor de meeste maatregelen heeft de regering in de begrotingstabellen wel al geraamd hoeveel ze wil dat elke maatregel oplevert. Maar hoe de maatregel in de praktijk wordt geïmplementeerd om dat streefdoel werkelijk te bereiken moet nog worden uitgeklaard. Tot op de euro uitrekenen hoe zwaar elke maatregel zal wegen op uw gezinsbudget is dan ook voorbarig. Waar mogelijk geven we wel een indicatie.
©© Patrick Seeger/dpa/Corbis

1. Uw inkomen

1.1. U werkt

100 euro netto meer voor kleine en middelgrote inkomens.

Van deze beloofde 100 euro vanaf 2016 in vergelijking met 2014 is 59 euro te danken aan de eerder aangekondigde verhoging van de belastingvrije som en de forfaitaire beroepskosten. Hoe de resterende 41 euro bij de werknemer zal belanden, moet nog worden uitgeklaard. Eveneens moet nog worden gedefinieerd wat verstaan wordt onder kleine en middelgrote inkomens. Een brutoloon tussen 2.000 en 2.800 euro circuleert in dat verband.

Werkgeversbijdragen dalen van 33 naar 25 procent

De werkgeversbijdragen worden vanaf 2016 geleidelijk aan teruggebracht. Maar dankzij allerlei structurele verminderingen is het tarief van 33 procent nu ook al eerder theoretisch. Voor de laagste lonen bedraagt het werkelijke tarief nu 26 procent.

Niet-gemotiveerd tijdskrediet telt niet meer mee voor de opbouw van pensioenrechten

Deze reeds genomen beslissing wordt nu geconcretiseerd.

Brugpensioen nog minder aantrekkelijk

Een werknemer op brugpensioen sturen wordt duurder voor de werkgever. En eerder was ook al beslist dat bruggepensioneerden actiever beschikbaar moeten blijven op de arbeidsmarkt. Die maatregelen moeten respectievelijk 20 en 45 miljoen euro opleveren tegen 2020.

1.2 U bent werkloos

Werkloosheidsuitkering daalt sneller

De reeds geplande versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wordt een jaar vroeger ingevoerd. Al vanaf 2016 moet een werkloze 25 jaar in plaats van 22 jaar gewerkt hebben om gerust te zijn dat de werkloosheidsvergoeding niet zal dalen met de jaren. De regering hoopt daarmee 57 miljoen euro te besparen op werkloosheidsuitkeringen.

Lagere werkloosheids- en ziekte-uitkering.

Het bedrag van de werkloosheids- en ziekte-uitkering wordt niet langer berekend op het laatste loon, maar op het gemiddelde loon van de laatste twaalf maanden. De impact van die op het eerste gezicht puur berekeningstechnische maatregel mag niet onderschat worden. De regering-Michel rekent voor die maatregel op een besparing van 27 miljoen euro dit jaar en 39 miljoen euro volgend jaar. Ter vergelijking: voor de fel gecontesteerde speculatietaks heeft de regering 28 miljoen euro ingeschreven als potentiële opbrengst.

1.3 U bent gepensioneerd

Uw aanvullend pensioen vroeger opnemen wordt fiscaal afgestraft.

Wie zijn aanvullend pensioen opneemt voor hij met wettelijk pensioen gaat, betaalt op dat kapitaal 16,5 tot 20 procent belasting in plaats van 10 procent. De regering-Michel heeft voor die reeds lopende maatregel voor de komende twee jaar 50 miljoen euro in de begroting opgenomen.

2. Uw uitgaven

Btw op elektriciteit opnieuw 21 procent

De tijdelijke relancemaatregel van de regering-Di Rupo wordt niet verlengd. Vanaf september wordt het btw-tarief van 6 naar 21 procent gebracht. Dit en volgend jaar samen moet dat 712 miljoen euro opbrengen. Dat kost een gezin gemiddeld zo’n 100 euro extra per jaar. In totaal zal de elektriciteitsfactuur voor een modaal gezin nog meer de hoogte ingaan door een combinatie van maatregelen van de federale en de Vlaamse regering. Er wordt nog bekeken of de verhoging van de btw op elektriciteit meegerekend zal worden in het indexmechanisme. Gebeurt dat wel, dan vloeit een deel van de opbrengst weg omdat de lonen en uitkeringen sneller geïndexeerd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat gezien worden als een tweede indexsprong.

Hogere accijnzen op diesel

De regering wil de accijnzen op diesel en benzine naar elkaar toe laten groeien. Die op diesel stijgen en die op gewone benzine worden verlaagd. Eerder had de regering al beslist om het cliquet-systeem weer in te voeren. Dat alles moet gespreid tegen 2018 300 miljoen euro opleveren. Omgerekend zou een volle tank diesel van 50 liter tanken aan het maximumtarief tussen 2,5 en 3 euro duurder worden.

Hogere accijnzen op drank

Ook hier moet nog worden uitgewerkt hoe de beoogde 233 miljoen euro bereikt zal worden. Wat circuleert is dat een pintje een eurocent duurder zou worden, een fles wijn 10 cent en op een fles sterke drank zou 2,5 euro extra accijns betaald moeten worden, al zouden die cijfers nog voorbarig zijn.

Hogere accijnzen op tabak

De prijs van een pakje sigaretten zou stijgen van 5,80 naar 6,50 euro en een pakje roltabak zou 9,25 euro gaan kosten in plaats van 7,40 euro. Dat alles moet tegen 2018 225 miljoen euro opleveren.

Invoeren vettaks

Een taks op ongezonde voeding en frisdranken moet 150 miljoen euro opleveren. Hoe dat in de praktijk zal werken, moet nog worden uitgewerkt. Wel zou de belasting op breezers stijgen.

3. Uw vermogen

Roerende voorheffing naar 27 procent

Voor financiële producten waarvoor de roerende voorheffing 25 procent bedraagt, stijgt het tarief in 2017 naar 27 procent. Die belastingverhoging moet 350 miljoen euro opbrengen. Het nieuwe tarief is van toepassing op onder meer dividenden en de rente op zicht- en termijnrekeningen, kasbons en obligaties. Het is al de derde keer in enkele jaren dat de roerende voorheffing stijgt. De regering-Di Rupo trok in 2012 de roerende voorheffing op van 15 naar 21 procent en in 2013 van 21 naar 25 procent. Gecumuleerd komt deze trapsgewijze verhoging van de roerende voorheffing bijgevolg neer op een stijging van de belastingdruk met 80 procent. De uitzonderingen blijven van kracht. De rente op spaarboekjes blijft vrijgesteld tot 1.880 euro. De roerende voorheffing blijft 15 procent voor de opbrengst van spaarboekjes boven 1.880 euro, voor de Leterme-staatsbons van eind 2011 en volksleningen.

Invoering speculatietaks

Beleggers moeten vanaf 2016 een belasting betalen op de meerwaarde van beursgenoteerde aandelen die ze binnen de zes maanden na de aankoop weer verkopen. De invoering van de taks is vooral symbolisch. Getuige daarvan is ook de luttele 28 miljoen euro die de regering verwacht dat hij zal opbrengen. Het belastingtarief zal 27 procent bedragen volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Minwaarden kunnen verrekend worden. Hoe dat zal kunnen, is nog niet duidelijk. In het buitenland kunnen beleggers doorgaans minwaarden aftrekken tot het bedrag van de meerwaarden. Zijn de minwaarden in een bepaald jaar groter dan de meerwaarden, dan betaalt de belegger geen belasting maar kan hij evenmin een deel van het nettoverlies recupereren bij de overheid. Als de minwaarden groter zijn dan de meerwaarden kunnen beleggers soms wel het verschil tussen beide overdragen naar de volgende jaren.

Hogere opbrengst Kaaimantaks

De federale regering verwacht dat de opbrengst van de Kaaimantaks vanaf 2016 260 miljoen euro hoger zal uitvallen dan tot nu toe geraamd. De Kaaimantaks viseert vermogen dat verstopt zit in buitenlandse financiële constructies en daardoor tot nu toe ontsnapte aan belasting.

Nieuwe fiscale regularisatie

De regering wil vanaf 2017 fiscale zondaars, die voelen dat het niet meer lukt door de mazen van het net te kruipen, alsnog de kans geven hun zwart en grijs geld opnieuw te witten. Tegen welke voorwaarden dat zal zijn, moet nog bepaald worden. Maar gezien de gevoeligheid zal het tarief niet te voordelig kunnen zijn.

Strijd tegen fiscale fraude.

Deze klassieker om begrotingstabellen sluitend te maken, zou in 2017 en 2018 samen 175 miljoen euro moeten opleveren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud