Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Welke schadevergoeding voor een medische fout?

Slachtoffers van een medisch ongeval of een medische fout worden vanaf 2010 gemakkelijker vergoed. Het slachtoffer moet niet meer zelf bewijzen dat er een fout gebeurd is. Het vergoedingsfonds is een goede zaak voor alle betrokkenen.

(netto) - De eed van Hippocrates, de witte doktersjas en het aura dat hangt rond het doktersambt, maken nog steeds indruk. Liefst 70 procent van de Belgen heeft vertrouwen in zijn arts. Dat blijkt uit een Europees onderzoek, gepubliceerd in de Artsenkrant. Patiënten zijn tegenwoordig erg geïnteresseerd in gezondheidskwesties en zijn goed geïnformeerd. Zij aanvaarden dan ook minder gemakkelijk om het even welke uitleg. En ze aarzelen niet om hun rechten te tonen.

De geneeskunde heeft dankzij de moderne technologie heel wat vooruitgang geboekt. Daardoor vergeten we wel eens dat ze nog altijd door mensen wordt uitgeoefend... en dat vergissen menselijk is. Soms hebben behandelingen niet het gewenste resultaat, veroorzaken ze onvoorziene bijwerkingen, onherstelbare schade of hebben ze zelfs de dood tot gevolg. Gebrek aan informatie? Medische fout of vergissing? Dat uitmaken is niet gemakkelijk. "Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, die te vergoeden." Tot nu was dit beroemde artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ook van toepassing op medische fouten. Het veronderstelde dat het slachtoffer de fout moest aantonen: voor de patiënt het begin van een pijnlijke lijdensweg om een vergoeding te krijgen. Een vaak erg ongelijke strijd.

Doel voor 2010

Minister van Gezondheid Laurette Onkelinx heeft een wetsvoorstel ingediend om een vergoedingsfonds op te richten voor slachtoffers van medische ongevallen. Daardoor zal de procedure voor slachtoffers en zorgverstrekkers vereenvoudigen.

"Over het wetsvoorstel, goedgekeurd in de ministerraad van half mei, wordt normaal tegen januari-februari 2010 gestemd. Vervolgens zullen we 5 tot 6 maanden nodig hebben om een ploeg samen te stellen en het fonds werkelijk te laten functioneren. Wij willen echter alle schade vergoeden die zich voordoet na de oprichting van het fonds (januari-februari 2010), ook al zal de patiënt waarschijnlijk tot (het einde van) de zomer moeten wachten om een formele klacht te kunnen indienen." Intussen hebben slachtoffers er alle belang bij een dossier samen te stellen.

Slachtoffers van een medisch ongeval kunnen zich rechtstreeks tot het fonds richten. Een team van 20 tot 25 specialisten in juridische en medische kwesties zal in een erg korte tijdspanne een onderzoek uitvoeren, een standpunt innemen en advies uitbrengen. Afhankelijk van het geval zal het fonds het slachtoffer zelf vergoeden, het dossier terugsturen naar de verzekeringsmaatschappij van de zorgverstrekker of het ziekenhuis, of de klacht nietig verklaren.

Welke weg legt uw dossier af?

U denkt het slachtoffer te zijn van een medische fout met schade tot gevolg? Welke stappen moet u doorlopen? Als slachtoffer kan u zich altijd eerst tot uw arts of zorgverstrekker richten of tot de bemiddelingsdienst van het betrokken ziekenhuis voor een minnelijke schikking. Lukt dat niet, dan beschikt de patiënt over twee mogelijkheden. Of hij richt zich tot het vergoedingsfonds, of hij stelt een rechtsvordering in. “De patiënt kan die twee procedures zelfs gelijktijdig opstarten, maar hij zal nooit twee keer vergoed worden”, preciseert men op het kabinet van de minister van Gezondheid. De rechter zal de gerechtelijke regeling niet kunnen afsluiten zolang het vergoedingsfonds geen advies heeft uitgebracht. “Het nieuwe recht op schadevergoeding die voortvloeit uit het begrip schade zonder aansprakelijkheid betekent niet dat men zomaar alles vergoedt”, zegt de expert. Praktische uitleg.

Hoe werkt het fonds?

Het fonds onderzoekt het dossier van het slachtoffer. Het ondervraagt de zorgverstrekkers, de personen die hebben deelgenomen aan de eventuele operatie, de patiënt, het ziekenhuis.... Na afloop van de tegensprekelijke medische expertise neemt het fonds een standpunt in en brengt het advies uit. Het fonds beschikt over een relatief korte termijn van 6 maanden om advies uit te brengen over de oorsprong van de schade. Het fonds besluit dat een van de 3 gevallen zich heeft voorgedaan.

1. Medische fout of medische vergissing

In dit geval wordt het dossier verzonden naar de verzekeringsmaatschappij van de zorgverstrekker of het ziekenhuis. Die beschikt dan over 4 maanden om de omvang van de schade te ramen, een voorstel te doen en te trachten met het slachtoffer tot een minnelijke schikking te komen over het bedrag van de schadevergoeding. Het slachtoffer heeft 2 maanden om te reageren. Worden de partijen het niet eens of is het slachtoffer niet tevreden over het voorstel, dan kan hij of zij een rechtsvordering instellen. De zwakke plek ligt wellicht daar. Maar dat betekent niet dat we terug bij af zijn, tempert het kabinet van de minister van Gezondheid: “Het slachtoffer zal over een goed gevuld dossier beschikken en het fonds zal de punten waar het schoentje wringt, aangeduid hebben en geoordeeld hebben dat een fout werd begaan. We mogen ervan uitgaan dat het fonds snel ervaring zal opdoen, over ‘jurisprudentie’ zal beschikken en dat de adviezen die het uitbrengt, als norm zullen gelden.”

2. Ongeval of schade zonder aansprakelijkheid

In bepaalde gevallen zal het fonds de schade erkennen zonder enige aansprakelijkheid te hebben vastgesteld. Het zal de slachtoffers dan vergoeden, maar enkel voor de ergste schade. Er werd een vergoedingsdrempel bepaald, waarbij de schade een zekere graad van ernst moet vertonen: - een definitieve invaliditeit van 25 procent - 6 maanden arbeidsongeschiktheid - een overlijden - of ‘bijzonder ernstige verstoringen in de levensomstandigheden van de patiënt’, een formule die toelaat rekening te houden met meer ‘kwalitatieve’ criteria. Als het slachtoffer niet tevreden is met dat voorstel, kan hij een rechtsvordering instellen.

3. Geen fout of ongeval

Het fonds zal soms vaststellen dat er geen enkel verband is tussen de schade en de operatie of behandeling en dat de schade slechts een normaal gevolg is van de evolutie van de algemene gezondheidstoestand of van de ziekte van de patiënt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud