Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Auteursrechten minder belast

Bent u een creatieveling en ontvangt u voor uw creaties auteursrechten? Dan weet u wellicht dat er sinds 1 januari 2008 een volledig nieuw belastingregime voor auteursrechten geldt. In de oude regeling werden auteursrechten al naargelang het geval als divers inkomen (belast tegen 33 procent) of als beroepsinkomen (tegen maximaal 50 procent) belast. In de praktijk leverde dat heel wat discussies op.

(netto) - Voor welke auteursrechten geldt de nieuwe regeling? Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de vergoeding voor arbeid of de prestatie van de auteur voor de realisatie van het werk, enerzijds, en  de vergoeding voor de cessie of concessie van het eigenlijke auteursrecht anderzijds. Een aantal voorbeelden in een eerste fase gegeven door de Minister van Financiën maakten het verschil duidelijk, maar wekten de indruk een enge interpretatie te geven aan de vergoeding voor de cessie of concessie van auteursrechten.Inmiddels werden nuanceringen en verduidelijkingen aangebracht door de Dienst van de Voorafgaande Beslissingen  (de Rulingcommissie) en in de rechtspraak.

Volgens twee beslissingen van de Rulingcommissie (10 november 2009) kan in drie stappen uitgemaakt worden of inkomsten van een auteur onder de nieuwe regeling vallen. De eerste vraag is of het een door de Auteursrechtenwet beschermd werk betreft. Vervolgens moet worden nagegaan of de vermogensrechten op het werk werden overgedragen of in concessie gegeven door de auteur. Tenslotte moeten de inkomsten voortvloeien uit die overdracht of concessie van de vermogensrechten.

Een door de Auteursrechtenwet “beschermd” werk lijkt in ieder geval aan twee voorwaarden te moeten voldoen: (1) het moet uitgedrukt zijn in een bepaalde vorm die een mededeling aan het publiek toelaat en (2) het moet origineel zijn en de persoonlijke stempel dragen van de auteur, aldus de DVB.

De rechten moeten overgedragen/vervreemd worden (cessie) of in licentie gegeven worden (concessie). De Rulingcommissie benadrukt dat de overdracht in de praktijk ook kosteloos kan. In dat geval kan de nieuwe regeling niet worden toegepast. De rulingcomissie eist een opsplitsing in een overeenkomst die duidelijk bepaalt wat de prijs voor de cessie of concessie is. Is er die niet, wordt ze geacht kosteloos te zijn overgedragen aldus de DVBHet Hof van Beroep te Antwerpen deed uitspraak over de inkomsten verkregen uit de overdracht van “naburige rechten”. Dit zijn niet de eigenlijke auteursrechten, maar wel de zogenaamde vermogensrechten waarover uitvoerende artiesten beschikken. De zaak ging over een actrice in loondienst van een televisieomroep en enkele productiehuizen. Naast het  loon voor haar acteerprestaties (beroepsinkomen) kreeg ze ook een vergoeding voor de overdracht van de naburige rechten Het Hof gaf de fiscus ongelijk in de stelling dat de volledige vergoeding een beroepsinkomen zou zijn en volgde de zienswijze van de actrice die deze inkomsten aangaf als inkomsten uit naburige rechten (“roerende inkomsten”). Hiermee werd het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bevestigd. 

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Het nieuwe belastingregime voorziet in een forfaitaire belastingregeling.

  • Tot 51.920 euro: de inkomsten van auteursrechten worden tot een bedrag van 51.920 euro (aanslagjaar 2010 en ná aftrek van buitenlandse belastingen maar vóór aftrek van kosten) fiscaal beschouwd als 'roerende inkomsten'. Daarop is 15 procent roerende voorheffing verschuldigd. Die roerende voorheffing is bevrijdend, wat betekent dat er geen verdere belasting meer is. U moet deze inkomsten ook niet meer in uw aangifteformulier aangeven. Dat heeft als voordeel dat er geen aanvullende gemeentebelastingen meer verschuldigd zijn. 
  • Boven 51.920 euro: de inkomsten boven de drempel van 51.920 euro worden bestempeld als “met een beroepsmatig karakter”. De schijf boven die drempel wordt als een beroepsinkomen belast. Als uw inkomsten het grensbedrag overschrijden, zult u de inkomsten boven de drempel wél verplicht moeten opnemen in uw belastingaangifte.

De forfaitaire regeling is er enkel voor natuurlijke personen. Auteurs die werken onder vennootschap of voor rekening van een rechtspersoon kunnen er niet van genieten.

Moet ik mijn auteursrechten van 2009 nog aangeven?

De roerende voorheffing is bevrijdend. Dat betekent dat u geen aangifteplicht meer heeft. Voorwaarde is wel dat er effectief én voldoende roerende voorheffing werd ingehouden. De uitgevers zijn sinds 1 januari 2009 verplicht om 15 procent roerende voorheffing in te houden. Werd er van uw auteursrechten geen roerende voorheffing ingehouden, dan moet u de inkomsten verplicht opnemen in uw aangifte. De inkomsten tot 51.920 euro worden belast tegen 15 procent. Daarbovenop komen nog de aanvullende gemeentebelastingen. De inkomsten tot de drempel van 51.920 euro mogen opgenomen worden in de codes 1117-47/2117-17, voor zover dat er roerende voorheffing werd ingehouden. De ingehouden roerende voorheffing neemt u op in codes 1119-45/2119-15. Het gedeelte van de inkomsten boven voorvermelde drempel moet opgenomen te worden in codes 1250-11/2250-78 (werknemers) of 1650-96/2650-66 (baten van vrije beroepen). Indien op dit laatste gedeelte eveneens roerende voorheffing werd ingehouden, dan mag deze opgenomen worden in codes 1299-59/2299-29 (werknemers) 1756-87/2756-57 (baten).

U heeft echter aangifteplicht als er geen roerende voorheffing werd ingehouden (codes 1190-71/2190-41). Een aangifte heeft tot gevolg dat naast een taxatie van 15% ook nog eens gemeentebelasting op dit inkomen verschuldigd is.

Mag ik beroepskosten inbrengen?

Iedere auteur mag van zijn bruto-inkomsten beroepskosten aftrekken. Daarbij heeft u de keuze tussen de aftrek van kosten op basis van werkelijke stukken of de forfaitaire raming van deze kosten.

Kostenaftrek op basis van werkelijk stukken

Kiest u voor werkelijke kosten, dan moet u de kosten bewijzen die u specifiek gemaakt heeft om uw auteursinkomsten te verkrijgen of te behouden.

Kostenaftrek op basis van forfaitaire raming

De forfaitaire kostenraming wordt voor auteursrechten berekend in functie van de bruto-inkomsten. Voor aanslagjaar 2010 is dat:

  • 50% op de eerste inkomensschijf van 13.840 euro
  • 25% op de tweede inkomensschijf van 13.841 euro tot 27.690 euro (aanslagjaar 2010). 
  • Het kostenforfait kan maximaal EUR 10.382,25  euro bedragen

In principe is er geen forfaitaire kostenaftrek mogelijk boven het plafond van 27.690 euro, maar in de praktijk bestaat daar echter discussie over.

De kostenaftrek, forfaitaire of werkelijke, kan u via de aangifte vragen. Let op, de kostenaftrek (zelf te berekenen!) dient toegewezen te worden aan de juiste inkomstencategorieën:

  • Niet verplicht aan te geven roerende inkomsten (codes 1118-46/2118-16)
  • Verplicht aan te geven roerende inkomsten (codes 1191-70/2191-40)

Waarop wordt de roerende voorheffing berekend?

De roerende voorheffing wordt berekend op het netto belastbaar inkomen. Netto betekent dat bij de berekening rekening wordt gehouden met de forfaitaire kosten. Heeft u hogere beroepskosten, dan zult u uw auteursrechten, werkelijke beroepskosten en reeds betaalde roerende voorheffing moeten opnemen in uw aangifteformulier. U betaalt dan wel de aanvullende gemeentebelasting op uw inkomsten. Dat moet u niet doen als u uw auteursrechten niet opneemt in uw aangifte.

Wat als ik voor meerdere uitgeverijen werk?

De roerende voorheffing wordt ingehouden op het inkomen verminderd met de forfaitaire kostenaftrek. Als u tezelfdertijd voor meerdere uitgeverijen werkt, dan kunnen er globaal teveel forfaitaire kosten in mindering gebracht zijn (omdat er geen rekening gehouden werd met de andere inkomsten). In dat geval is de roerende voorheffing niet bevrijdend. U moet de ontvangen auteursrechten aangeven in uw belastingaangifte (codes 1190-71/2190-41). U vult ook de betaalde roerende voorheffing in.

Is een aangifte altijd nadelig?

Een aangifte is niet altijd nadelig. U kunt er zelfs uw voordeel doen met een aangifte, zelfs als de roerende voorheffing correct werd afgehouden. Dat is het geval wanneer u weinig andere inkomsten heeft genoten en daardoor de belastingvrije som niet overstijgt. In dat geval recupereert u de ingehouden roerende voorheffing.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud