Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Een bonus zonder belastingen

In 2010 kon uw werkgever u een loonbonus toekennen in functie van bijvoorbeeld het ondernemingsresultaat. Die bonus is in principe vrijgesteld van belastingen als alle voorwaarden voldaan zijn, maar u moet die vrijstelling wel expliciet in uw aangifte vragen.

(netto) - Sinds 1 januari 2008 kan uw werkgever u op een fiscaal (en sociaal)vriendelijke manier een bonus bovenop uw gewone loon toekennen. De bonus heeft tot doel een groep werknemers te motiveren om een bepaald vooropgesteld objectief te behalen. De regeling kreeg de ronkende benaming “niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel”. Het moet gaan over om een nieuw bonusstelsel. Structurele bonussen kunnen niet genieten van het fiscale gunstregime.

Wie kan een loonbonus krijgen?

De bonus moet motiveren om een collectief doel te halen. Dat betekent dat het objectief behaald wordt door het hele bedrijf, een groep van bedrijven of een welomschreven groep van werknemers binnen het bedrijf. Een groep van werknemers zijn bijvoorbeeld de medewerkers van een bepaalde afdeling of met een bepaalde functie. Als de doelstelling gehaald wordt, krijgt de hele groep het voordeel toegekend.

De bonus is er niet alleen voor de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst, maar voor ook stagiairs en personen tewerkgesteld met een leer-, stage of beroepsopleidingsovereenkomst. Zelfs kmo’s met 1 werknemer kunnen er aanspraak op maken. Bent u bedrijfsleider werkzaam onder een arbeidsovereenkomst, dan kan u hier ook van genieten. De zelfstandige bedrijfsleiders zijn evenwel uitgesloten.

Krijgt u een bonus omdat u uw individuele doelstellingen haalde, dan kunt u er evenmin aanspraak op maken. Het collectieve karakter ontbreekt.

Welke doelstelling moet gehaald worden?

De bonus moet afhangen van “objectieve” criteria. Dat zijn duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen. Voorbeelden zijn het behalen van omzet-, verkoop of winstcijfers. Maar het gaat verder dan enkel financiële doelen. Zo kan er ook een bonus worden toegekend voor het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen of absenteïsme. Wat niet kan, is de bonus laten afhangen van de aandelenkoers van het bedrijf.

Het mag evenmin zeker zijn dat de doelstellingen zullen gehaald worden bij de invoering van het bonusplan. Er moet een redelijke twijfel bestaan dat de doelstelling niet zal worden behaald zonder de extra motivatie van het bonussysteem.

Moet ik een socialezekerheidsbijdrage op de bonus betalen?

Op een bonus tot maximaal 2.314 (aanslagjaar 2011)  euro moet u geen socialezekerheidsbijdrage (RSZ-bijdrage) betalen. Ontvangt u een grotere bonus, dan bent u enkel op het stuk boven het grensbedrag RSZ verschuldigd. Heeft u tijdens hetzelfde jaar bij verschillende werkgevers gewerkt en bij elk van hen een dergelijke bonus gekregen, dan is elk van de bonussen vrijgesteld van eigen sociale zekerheidsbijdragen, ongeacht of het totaal van de bonussen 2.314 euro overtreft, zolang de bonus lager is dan EUR 2.314,00 per werkgever.

Moet ik belastingen betalen?

Op een bonus tot maximaal 2.314 euro moet u geen belastingen betalen. Dat is ook de reden waarom geen bedrijfsvoorheffing werd afgehouden op het moment dat de bonus werd uitbetaald.

Het grensbedrag van 2.314 euro geldt per kalenderjaar en voor alle werkgevers samen. Werkte u voor meerdere werkgevers, dan is slechts 2.314 euro van alle bonussen effectief vrijgesteld van belastingen. Op alles wat u boven dat bedrag ontvangt, moet u belastingen betalen. Dat gebeurt via uw belastingaangifte.

Hoe weet ik dat ik zo’n bonus heb gekregen?

De bonus zult u op uw de loonfiche (code 242/418) terugvinden.

Hoe vul ik mijn aangifte in?

U geeft het niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen aan in de code 1242-19/2242-86. Eventueel betaalde achterstallen (code 243 van de fiche) vult u in in code 1243-18/2243-85. Om de belastingvrijstelling te krijgen moet u ook code 1244-17/2244-84 invullen. In deze laatste code herhaalt u het bedrag van de ontvangen bonus. Indien de totale bonus(sen) meer dan 2.314 euro bedra(a)g(t)(en), mag u in deze laatste code slechts 2.314 euro vermelden. Let wel, de 2.314 euro geldt als totaal van de bonus ontvangen als werknemer en bedrijfsleider. Indien u in beide hoedanigheden de bonus kreeg, dient u zelf te kiezen voor welk inkomen u de vrijstelling vraagt.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud