Ik verhuur een kamer via Airbnb. Moet ik die inkomsten aangeven?

©AFP

De regering werkte een nieuw belastingregime uit voor wie bijverdient in de deeleconomie. Maar daar kan u nog niet op terugvallen voor deze belastingaangifte. Wat moet u nu aangeven en hoe?

Een kamer verhuren via Airbnb, een taxidienst aanbieden via Uber of BlaBlaCar, werk uitbesteden via Task­Rabbit of als amateurkok actief zijn via Flavr? Via tal van apps verdienen steeds meer mensen bij in de zogenaamde deeleconomie.

Nieuw!

Om die verdiensten uit de grijze zone te halen, werkte de regering een specifiek belastingregime uit. Wie niet meer dan 5.100 euro verdient, betaalt maar 10 procent belastingen en ontsnapt aan btw- en socialezekerheidsverplichtingen. Maar dat belastingregime is pas op 1 maart 2017 echt van start gegaan en is dus nog niet van toepassing voor uw verdiensten in 2016 die u nu moet aangeven.

Grosso modo kan u vier types van inkomen - met elk een eigen belastingregime - aangeven: beroepsinkomsten, onroerende inkomsten, roerende inkomsten en diverse inkomsten. ‘Tot welke categorie een inkomen behoort, is altijd een feitenkwestie en moet dus geval per geval bekeken worden’, zegt Maxime Duymelinck van PwC Tax Consultants. Een overzicht van een aantal vaak voorkomende situaties.

1. Kamer verhuren

Het is vooral populair in de steden: een kamer verhuren via Airbnb, al dan niet met extra diensten zoals ontbijt en schoonmaak. Uw inkomen valt uiteen in drie types:

• Onroerend inkomen uit de verhuur van de kamer

U moet een deel van uw (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen aangegeven in vak III bij de code 1106/2106. Het kadastraal inkomen mag u beperken in functie van het deel van de totale woning dat u verhuurt en de periode van de verhuring. Het belastbaar bedrag is gelijk aan het geïndexeerde (deel van het) kadastraal inkomen, verhoogd met 40 procent. Dat wordt bij uw overige inkomsten gevoegd en belast tegen uw hoogste belastingtarief (verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting).

‘Als het niet de gezinswoning is maar een tweede woning, dan moet het kadastraal inkomen sowieso aangegeven worden. Een verhuur via Airbnb leidt in dat geval niet tot een extra belasting’, zegt Duymelinck.

• Roerend inkomen uit de verhuur van de meubelen

De verhuur van de meubelen levert een roerend inkomen op. Daarop betaalt u 27 procent roerende voorheffing (30 procent vanaf het inkomstenjaar 2017), tenzij een belasting tegen de normale progressieve tarieven voordeliger is. U geeft uw inkomen aan in vak VII bij de code 1156/2156.

• Divers inkomen

Extra diensten, zoals het ontbijt en de schoonmaak, zijn een divers inkomen, wat belast wordt tegen een tarief van 33 procent. Voorwaarde is dat de dienstverlening louter occasioneel en niet beroepsmatig is. Anders zal dat deel van de inkomsten belast worden als beroepsinkomsten. Een divers inkomen geeft u aan in deel II van uw aangifte, in vak XVI bij de code 1200/2200.

Maar wat als u de kamer voor één allesomvattende prijs aanbiedt? ‘U kan een 20/80-verhouding gebruiken zoals dat voorzien is in het nieuwe belastingregime van de deeleconomie’, zegt Duymelinck. ‘Twintig procent van de totale vergoeding wordt geacht te verwijzen naar diverse inkomsten en de overige 80 procent naar de verhuur van de kamer en de meubelen. De splitsing tussen onroerend en roerend inkomen gebeurt in een verhouding van respectievelijk 60 en 40 procent.’ 

2. Autodelen

Verhuurt u uw auto aan een andere particulier? Dat is een roerend inkomen en wordt belast tegen het tarief van 27 procent (30 procent vanaf 1 januari 2017). U geeft uw inkomen aan in vak VII bij de code 1156/2156.

3. Taxidienst

Wat met taxidiensten zoals Uber? ‘Als antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Financiën bevestigd dat als een particulier een dienst verricht met behulp van zijn eigen wagen, er verplicht géén opsplitsing dient te worden gemaakt. Het volledige inkomen komt in aanmerking voor de regeling van de deeleconomie’, zegt Duymelinck. ‘Op basis daarvan lijkt het verdedigbaar het inkomen volledig te belasten als een divers inkomen in vak XVI bij de code 1200/2200, op voorwaarde dat het geen professionele activiteit inhoudt.’

4. Hobbykok

Bent u een hobbykok en verkoopt u al eens aan particulieren via apps zoals MenuNextDoor, Thuisafgehaald of Flavr? Dat is ofwel een beroepsinkomen ofwel een divers inkomen. 

‘Er is sowieso sprake van een beroepsinkomen als de inkomsten van 2015 al aangemerkt werden als een beroepsinkomen. Dat geldt ook wanneer deze diensten verbonden zijn met uw zelfstandige activiteit of met de activiteit van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent’, zegt Duymelinck. Het inkomen geeft u aan in vak XVIII bij de code 1600/2600 en zal belast worden tegen de gebruikelijke progressieve tarieven.

Occasionele diensten vallen onder een divers inkomen en worden belast tegen een tarief van 33 procent. Dat inkomen geeft u aan in deel II van uw aangifte, in vak XVI bij de code 1200/2200.

5. Koerier

Bent u koerier bij apps zoals Deliveroo of Uber­Eats? ‘In principe zal de koerier in dienst zijn bij Deliveroo of UberEats’, zegt Duymelinck. ‘De inkomsten zullen belast zijn als bezoldigingen, tenzij ze onder de flexi-jobregeling kunnen vallen of tenzij de koerier een jobstudent is.’

6. Verkoop via een tweedehandswebsite

De occasionele verkoop van uw eigen kleding of spullen via een tweedehandswebsite of rommelmarkt maakt deel uit van het normaal beheer van uw privévermogen. Deze inkomsten zijn niet belastbaar en moet u dus niet aangeven.

Wat wordt het volgend jaar?

Het nieuwe belastingregime voor de deeleconomie is officieel van start gegaan op 1 maart 2017. Voor inkomsten vanaf die datum kan het platform 10 procent bronheffing inhouden. U hebt dan voorts geen verplichtingen meer op het vlak van btw of sociale zekerheid. De voorwaarden voor het specifieke belastingregime zijn strikt:  

→ Tot 5.100 euro inkomsten

Uw bruto-inkomsten in het inkomstenjaar 2017 mogen niet meer bedragen dan 5.100 euro. Verdient u ook maar 1 euro meer, dan zal het volledige inkomen - en niet alleen het deel boven 5.100 euro - beschouwd worden als een beroepsinkomen en belast worden tegen de gebruikelijke progressieve belastingtarieven. Dat is de reden dat u de inkomsten - ondanks de bronheffing - nog altijd zal moeten aangeven in uw belastingaangifte.

5.100€
Om de verdiensten die u haalt uit een app te officialiseren, werkte de regering een specifiek belastingregime uit. Wie niet meer dan 5.100 euro verdient, betaalt - vanaf volgend jaar, welteverstaan - maar 10 procent belastingen en ontsnapt aan btw- en socialezekerheidsverplichtingen.

De inkomsten omvatten niet alleen de vergoeding die u kreeg van het platform, maar ook inhoudingen zoals toeristenbelasting, de commissies voor het gebruik van het platform, de bronheffing... ‘De werkelijke ontvangen inkomsten kunnen dus lager zijn dan het grensbedrag van 5.100 euro’, zegt Maxime Duymelinck van PwC Tax Consultants.

→ Een dienst

Het belastingregime is er alleen voor het leveren van diensten, niet voor het louter leveren van goederen. 

→ Aan een particulier

U moet uw diensten aanbieden aan een particulier, niet aan vennootschappen of aan particulieren die beroepsmatig handelen.

→ Buiten uw beroepsactiviteiten

Zelfstandigen en bedrijfsleiders moeten handelen buiten het kader van hun beroepswerkzaamheden.

→ Via een erkend platform

Het platform moet erkend zijn of door de overheid georganiseerd worden. Lang niet alle platforms hebben een erkenning. Eind april was die er voor ListMinut, FLAVR, Bringr, Conceptz, Heetch, PWIIC, Branpont en MenuNextDoor. Onder meer Airbnb heeft te kennen gegeven geen erkenning te zullen aanvragen.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect