Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Naar één attest voor bouwen, verbouwen en verkopen

De Vlaamse regering wil één attest invoeren voor al wie een woning bouwt, verbouwt of verkoopt. Nu is daar vaak een hele stapel attesten voor nodig. Een overzicht.
Advertentie
©ANP XTRA

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en minister van Energie Annemie Turtelboom willen die papierberg aanpakken en de bestaande attesten bundelen in één digitaal attest. Er komt nu een breed overleg over de plannen. Bedoeling is om die gesprekken tegen eind 2015 af te ronden en de regels in 2016 aan te passen.

Wie zijn woning (ver)bouwt of verkoopt moet rekening houden met een resem attesten, gaande van attesten voor de stookolietank tot de centrale verwarming en de drinkwaterinstallatie. Ministers Schauvliege en Turtelboom willen die adminstratieve last verminderen.

Zij willen de verschillende attesten herleiden tot één attest. Het moet ook duidelijker en sneller. Nu zijn de attesten vaak technisch opgesteld en duurt het soms maanden om alle nodige papieren te verzamelen. Vandaag is het mogelijk dat je tot vijf attesten van de Vlaamse overheid nodig hebt om te bouwen of te renoveren. Wanneer je je huis wil verkopen, kan dit oplopen tot acht attesten. Een overzicht van de belangrijkste attesten die u nodig heeft.

1. Stedenbouwkundig attest

De stedenbouwkundige bestemming behandelt de vraag of het gaat om een handelspand, een eengezinswoning, een opbrengsteigendom enzovoort. Wanneer die benaming in het verkoopcompromis en de notariële akte vermeld staat, moet ze ook zo worden vermeld op de verkoopaffiches. U moet het correcte stedenbouwkundig attest of de stedenbouwkundige vergunning dus kunnen voorleggen. U kunt die verkrijgen in de gemeente waar het pand gelegen is.

Wat bij problemen? Wanneer de werkelijke situatie niet (helemaal) overeenstemt met de officiële toestand, kunt u verplicht worden om te regulariseren. Dat is een zeer lange procedure met een onzekere afloop. Eerst moet u de plannen voorleggen aan de stedenbouwkundige dienst. En reken maar op enkele honderden tot duizenden euro's extra als de plannen ontbreken. Ook een keuring door de brandweer is verplicht. En die eist soms aanpassingen die een pak geld kosten.

2. Bodemattest

Een ander document dat noodzakelijk is bij de verkoop van een onroerend goed is een attest dat verklaart dat de bodem van de grond of de woning niet vervuild is. Normaal zorgt de notaris daarvoor. Dat document is noodzakelijk voor elke vorm van overdracht (verkoop, vruchtgebruik, gebruiksrecht) van gronden of gebouwen.

  • In Vlaanderen moet volgens het Bodemsaneringsdecreet een attest worden afgeleverd dat de kwaliteit van de grond bevestigt, het zogenaamde bodemattest. Daarbij wordt nagegaan of de grond of het huis op de lijst staat van goederen die vervuild kunnen zijn. Er worden meer dan 50 gevallen opgesomd. De aanvrager moet eerst een kadastraal uittreksel vragen voor alle percelen die worden verkocht. Hij moet 25 euro betalen aan het kadaster en vervolgens binnen de twee maanden een attest vragen aan OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Wat bij problemen? Indien er vervuilingsrisico's bestaan, moet er op korte termijn bijkomend onderzoek plaatsvinden en moet de grond eventueel worden gesaneerd.

  • In Brussel wordt het bodemattest afgeleverd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

3. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat is de energetische identiteitskaart van uw woning. Aan de hand van een gestandaardiseerde checklist kan de energieprestatie van gebouwen met elkaar worden vergeleken.

Hoeveel kost het? Tussen 135 euro voor een studio van minder dan 50 m² tot 500 euro voor een groot huis. Heel wat eigenaars vinden dat weggegooid geld. Maar een Europese richtlijn uit 2010 maakt het document verplicht, zowel bij de verkoop als bij de verhuur van een pand.

4. Attest stookolietank

De verkoper moet ook inlichtingen verschaffen over de verwarmingsinstallatie van het pand. Bij een verwarming op stookolie moet u de inhoud van de tank, de plaats ervan, het jaar van de plaatsing en nog enkele andere zaken meedelen. Op de site www.informazout.be vindt u, per gewest, technische fiches terug met een beknopte beschrijving van de wetgeving over stookolietanks.

5. Postinterventiedossier

Sinds 2001 moeten alle werken in een onroerend goed worden genoteerd in een dossier dat die werken omschrijft (plan, materialen...). Dat is het zogenaamde postinterventiedossier (PID).

Plaatst u een nieuwe keuken? Steek dan in het dossier het plan van de installatie (elektrische bekabeling, leidingen...) en het detail van de materialen die de keukenbouwer heeft gebruikt.

Bij het ondertekenen van de authentieke verkoopakte moet u dat dossier aan de koper overhandigen. Het bevat nuttige informatie waarmee, met het oog op de veiligheid, bij toekomstige werkzaamheden rekening moet worden gehouden. De eigenaars moeten het dossier goed bewaren en het bij een latere verkoop overhandigen aan de nieuwe eigenaar. De notaris moet het ook in de akte vermelden.

6. Certificaat controle elektrische installatie

Sinds 1 juli 2008 moet u bij de verkoop van uw woning ook een proces-verbaal van het controlebezoek van de elektrische installatie kunnen voorleggen. Voor winkels en kantoren hoeft dat niet. Alleen een officieel erkende controle-instelling kan zo'n document afleveren. De bekendste is AIB-Vinçotte, maar er zijn er nog andere. U vindt de lijst op de site van de FOD Economie.

Hoeveel kost het? Tussen 150 en 800 euro. Maar u kunt ook een pakketprijs vragen voor het EPC en het keuringsattest van de elektriciteit samen.

Wat bij problemen? De elektrische installatie moet niet noodzakelijk op het ogenblik van de verkoop conform zijn. Sommige verkopers overhandigen dat attest pas bij het verlijden van de authentieke akte aan de koper. Vervolgens heeft de koper 18 maanden tijd om de installatie in orde te brengen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud