netto

Hoe wordt de waarde van het vruchtgebruik berekend?

©ANP XTRA

Ik ben weduwnaar, nu wettelijk samenwonend met een weduwe met twee kinderen. Ik woon bij haar in. Het huis is haar eigendom. Als zij komt te overlijden zou ik het vruchtgebruik hebben en de kinderen de naakte eigendom. Hoe wordt de waarde van het vruchtgebruik berekend? Moet ik daar erfbelasting op betalen, en zo ja, wat zijn de tarieven hiervoor?

De belastbare grondslag van het vruchtgebruik dat de langstlevende wettelijke samenwoner verkrijgt op de nalatenschap van de overleden partner wordt vastgesteld door de jaarlijkse opbrengst van het goed, berekend aan 4 procent van de waarde van de volle eigendom van het goed, te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die afhankelijk is van de leeftijd van de vruchtgebruiker zoals voorzien in onderstaande tabel:

LeeftijdscoëfficiëntLeeftijd van degene op het hoofd van wie
het vruchtgebruik wordt gevestigd, in jaar
18≤ 20
17> 20-30
16> 30-40
14> 40-50
13> 50-55
11> 55-60
9,5> 60-65
8> 65-70
6> 70-75
4> 75-80
2> 80

 

Sinds 1 januari 2007 is de nettowaarde van de gezinswoning vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende partner. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor gehuwden, maar ook voor wettelijk en feitelijk samenwonenden. In het geval van feitelijk samenwonenden moeten de partners drie jaar samengewoond hebben voor het overlijden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect