Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat als er een toegangsweg naast uw bouwgrond ligt?

Ik ben van plan mijn bouwgrond te verkopen. Aan de ene kant van de bouwgrond is er een toegangsweg naar landbouwgrond. Die wordt vandaag niet gebruikt omdat er ook nog een andere toegangsweg is. De eigenaar van de toegangsweg heeft op deze strook van 4 meter breed en 30 meter diep nu een afsluiting gezet en laat er 2 paarden op grazen. Kan dit zomaar? En tot hoever van deze toegangsweg kunnen kopers van de bouwgrond bouwen? Kunnen zij tot de perceelgrens bouwen, of moeten ze er ook enkele meters vanaf blijven?
©jonas lampens

‘De eigenaar van de toegangsweg mag, indien hij ook eigenaar is van het achterliggend perceel en deze toegangsweg enkel dienstig is of deel uitmaakt van dit achterliggend perceel, inderdaad vrij gebruik maken van dit perceel’, zegt Jacqueline Meersman van advocatenbureau Meersman & Van Keer.

‘De eigenaar mag de afsluiting enkel op de perceelgrens plaatsen mits akkoord van de buur. Is er geen akkoord, dan moet hij de afsluiting volledig op zijn eigendom plaatsen. De afsluiting mag dan vlak naast de perceelgrens komen, tenzij er een strijdig gebruik of strijdig gemeentereglement zou bestaan, dan wel dat er een verkavelingsvergunning werd verleend die eveneens andere voorwaarden oplegt.’ De koper van de bouwgrond zal bij het bouwen inderdaad een zekere afstand tot de perceelgrens moeten in acht nemen.

‘Als de bouwgrond in bouwzone ligt, kan op dit perceel gebouwd worden mits een vergunning van de gemeente wordt bekomen waarin de specifieke modaliteiten worden vastgelegd die van kracht zijn binnen de gemeente of als gevolg van eventueel bestaande Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP’s). Normaal kan men er vanuit gaan dat een afstand van drie meter moet worden in acht genomen tussen de woning en de scheiding met het naastliggend (bouw)perceel. In dit geval is het evenwel mogelijk dat, nu een “weg” van 4 meter breed het bouwperceel scheidt van het ernaast liggend perceel, een kleinere afstand dient te worden in acht genomen. De ‘aard’ van deze weg zal daarbij van belang zijn. In dit specifieke geval kan enkel een stedenbouwkundig attest duidelijkheid brengen. Er is geen architect nodig om een stedenbouwkundig attest aan te vragen. Het daartoe in te vullen formulier kan worden gedownload op de website van het omgevingsloket Vlaanderen en nadien, samen met de nodige foto’s en een schets van de te verwachten inplanting van het bouwwerk, naar het omgevingsloket van de gemeente waar het perceel gelegen is worden gestuurd.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud