netto

Werknemer én zelfstandige geweest? Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

©Photo News

Wie er een gemengde loopbaan op heeft zitten, komt soms niet eens in aanmerking voor het minimumpensioen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) beloofde om dat euvel weg te werken, maar het is wachten op concrete maatregelen.

Niet alle mensen werken hun hele leven onder hetzelfde statuut. Dat geldt zeker voor zelfstandigen: vaak zijn die tijdens hun loopbaan toch ook een poos als werknemer aan de slag geweest.

Pensioengids

Alle pensioenmaatregelen van de regering-Michel

Wat verandert er nu echt voor uw pensioen?

De Pensioengids is op 30 september verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Maar uiteraard zijn ook andere combinaties denkbaar. Het is best mogelijk dat een ambtenaar een deel van zijn loopbaan actief was als werknemer of zelfstandige.

1. Impact van een gemengde loopbaan op uw wettelijk pensioen

Onder welk statuut u ook werkt: telkens bouwt u pensioenrechten op. Als werknemer bouwt u rechten op in het stelsel van de werknemers, als zelfstandige in dat van de zelfstandigen, als ambtenaar tot slot in het ambtenarenstelsel. In elk stelsel wordt het pensioenbedrag berekend volgens de eigen regels. De som van de afzonderlijke pensioenbedragen vormt dan het totale pensioen.

Toch schuilt er bij gemengde loopbanen een adder onder het gras als u tijdens uw loopbaan niet zoveel verdiende: wilt u aanspraak maken op een minimumpensioen, dan moet u minstens 30 loopbaanjaren (of twee derde van een volledige loopbaan van 45 jaar) gepresteerd hebben.

Minimumpensioen voor wie - zoals de meesten – geen volledige loopbaan van 45 jaar heeft en weinig verdiende.

Was u zelfstandige of werknemer en werkte u geen 45 maar 30 jaar, dan moet u onderstaande bedragen vermenigvuldigen met twee derde.

→ Werknemer

  • Pensioen als alleenstaande: 1.212,35€
  • Gezinspensioen: 1.514,96€

→ Zelfstandige

  • Pensioen als alleenstaande: 1.212,35€
  • Gezinspensioen: 1.514,96€

→ Ambtenaar

  • Pensioen als alleenstaande: 1.338,86€
  • Gezinspensioen: 1.673,54€

Uw pensioen wordt immers ook berekend op basis van uw loon. Wie tijdens zijn loopbaan minder verdiende, krijgt dan toch een gewaarborgd minimum, weliswaar in verhouding tot de duur van zijn of haar loopbaan.

→ U was zelfstandige, werknemer of contractueel ambtenaar

In dat geval worden de periodes die u hebt gepresteerd in de verschillende stelsels samengeteld. Vervolgens wordt nagegaan of u aan die minimumloopbaan van 30 jaar komt.

Opgelet! Als u in totaal 30 jaar presteerde, komt u niet zomaar in aanmerking voor het minimumpensioen. In dat geval worden de bedragen die u op de volgende pagina terugvindt, vermenigvuldigd met twee derde. Wie bijvoorbeeld 14 jaar werknemer en 16 jaar zelfstandige was, heeft dan recht op 1.212,35 euro x 2/3 of 808,23 euro.

→ U was statutair ambtenaar, maar ook werknemer en/of zelfstandige

In dat geval hebt u vaak géén recht op een minimumpensioen. Want om daarvoor in aanmerking te komen, moet u minstens 30 jaar gewerkt hebben als werknemer of als zelfstandige. Ambtenaren krijgen een minimumpensioen als ze minstens 20 jaar als statutair ambtenaar aan de slag waren.

Voorbeeld

Stel dat u 25 jaar als werknemer aan de slag was en 17 jaar als statutair ambtenaar. Ondanks die loopbaan van 42 jaar krijgt u geen minimumpensioen omdat u niet minstens 30 jaar als werknemer aan de slag was en ook geen 20 jaar als ambtenaar. Dat wil de federale regering veranderen. Volgens federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) moet iedereen die minstens 20 jaar effectief gewerkt heeft, in aanmerking komen voor het minimumpensioen. Die piste wordt dit najaar verder onderzocht.

2. Impact van een gemengde loopbaan op uw aanvullend pensioen

→ U was ambtenaar

In verband met ambtenaren kunnen we het kort houden: die bouwen doorgaans geen aanvullend pensioen op.

→ U was zelfstandige

Zelfstandigen moeten zelf instaan voor een aanvullend pensioen. Dat kan door jaarlijks stortingen te doen in het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Werkt de zelfstandige met een vennootschap, dan kan hij behalve een VAPZ ook een aanvullend pensioen opbouwen via een individuele pensioentoezegging (IPT).

Tip!

Wie wil controleren hoeveel aanvullend pensioen hij of zij in de verschillende stelsels heeft opgebouwd, kan terecht op de website mypension.be.

De regering-Michel legt op dit ogenblik de laatste hand aan een regeling die het ook voor zelfstandigen zonder vennootschap mogelijk moet maken een aanvullend pensioen op te bouwen op een fiscaal aantrekkelijke manier, net zoals dat - via de IPT - nu al kan voor wie werkt met een vennootschap.

→ U was werknemer

Het grootste deel van de werknemers, intussen ruim 70 procent, heeft uitzicht op een aanvullend pensioen dankzij de werkgever of de sector waarin hij of zij actief is. Nogal wat werkgevers storten bijdragen voor de opbouw van dat aanvullend pensioen in een groepsverzekering of in een pensioenfonds. Hoe groot dat aanvullend pensioen is, hangt onder meer af van de periode dat u werknemer was bij een baas die stortingen deed in die tweede pensioenpijler. Een werkgever is niet verplicht om bijdragen te storten voor de opbouw van een aanvullend pensioen zodra een werknemer ‘uit dienst treedt’.

Wat u na een gemengde loopbaan in totaal aan aanvullend pensioen ontvangt, is de optelsom van wat u als werknemer of als zelfstandige hebt opgebouwd. Er is wel een beperking: om te verhinderen dat werkgevers of vennootschappen toch een te groot deel van uw inkomen in een plan voor een aanvullend pensioen zouden storten, is er de zogenaamde 80 procentgrens.

80 procentregel concreet

De som van uw wettelijk pensioen en uw aanvullende pensioenen (groepsverzekering, VAPZ, IPT) mag nooit hoger zijn dan 80 procent van uw laatste brutojaarbezoldiging. Om die rekensom te maken, wordt het kapitaal dat u naar verwachting zult ontvangen uit een verzekering of pensioenfonds bij het opnemen van uw pensioen omgezet in een jaarlijkse rente. Overschrijdt u die grens van 80 procent, dan is het bedrag dat u te veel hebt betaald, toch aan belasting onderworpen.

In die berekening wordt alles wat u zelf nog bijkomend spaart als extra appeltje voor de dorst (de derde pensioenpijler) buiten beschouwing gelaten. Individuele pensioenspaarplannen of verzekeringen afgesloten naar aanleiding van het fiscaal vriendelijk langetermijnsparen tellen niet mee.

→ Lees ook: 80%-grens voor de pensioenberekening toegelicht

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content