Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Werken én studeren in de openbare sector

U hebt het artikel over werken en studeren gelezen en wilt weten wat uw mogelijkheden zijn als werknemer in de openbare sector? Dan bent u hier aan het juiste adres!

Zeggen dat er heel wat verschillen zijn tussen de privé- en de openbare sector is een behoorlijk understatement. Van wat u in ons hoofdartikel allemaal gelezen hebt, blijven enkel de opleidingscheques overeind. Daarvoor gelden namelijk dezelfde regels, of u nu loontrekkende bent in de privésector of in de openbare sector.

Vlaamse aanmoedigingspremie

Ook wat betreft de Vlaamse aanmoedigingspremie gelden er andere regels in de openbare sector dan in de privé- of socialprofitsector. Contractuelen en statutairen die behoren tot de Vlaamse openbare sector en hun standplaats hebben in het Vlaamse Gewest of in Brussel kunnen maximaal twee jaar een extraatje ontvangen. Voorwaarden zijn onder andere dat u voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking krijgt en gedurende 6 maanden voor de aanvang ervan ononderbroken gewerkt hebt in eenzelfde arbeidsregeling.

*Belangrijk: verdubbeling van deze premies bij het volgen van een opleiding!

Andere mogelijkheden

Jammer genoeg is het wat betreft vormingsverlof en loopbaanonderbreking niet zo evident om een duidelijk overzicht met rechten te formuleren. Algemeen is sinds dit jaar de volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking beperkt tot 60 maanden elk. Vroeger was dat 72 maanden elk. In de toekomst zal deze verlofvorm overigens nog aangepast worden. Zo stelt het regeerakkoord dat tegen 2020 het loopbaanonderbrekingsstelsel geleidelijk met dat van het tijdskrediet (privésector) zal worden gelijkgeschakeld. Hoe de overgang naar 2020 zal verlopen, is momenteel nog niet duidelijk.

De regeling voor loopbaanonderbreking verschilt echter per sector – onderwijs, lokale en provinciale besturen, openbare sector, autonome overheidsbedrijven. Er is voor de ambtenaren van de openbare sector (federaal, lokale en federale politie, rechterlijke orde, gemeenschappen en gewesten) een koninklijk besluit als kader, maar iedere overheid dient een besluit te nemen in toepassing hiervan. Concreet betekent dat dat iemand bij de VRT misschien andere rechten heeft dan iemand bij de Federale Politie of het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Wij geven hieronder twee voorbeelden, maar u informeert dus best bij uw eigen personeelsdienst of vakbond om te weten welke regeling voor u van toepassing is. 

1. Federale ambtenaren

 • Het vroegere Onthaal- en Vormingsverlof

Wat in de privésector het Betaald Educatief Verlof heet, had in de openbare sector vroeger de benaming Onthaal- en Vormingsverlof. Sinds 8 december 2011 is er echter een nieuwe regeling van kracht. Elke opleidingsactiviteit die vastgelegd is in onderling akkoord met uw hiërarchische meedere en die binnen de federale overheid georganiseerd wordt, wordt beschouwd als dienstactiviteit.

Voor een opleiding buiten de federale overheid kunt u een dienstvrijstelling van maximaal 120 uur per jaar krijgen, op voorwaarde dat u de toestemming hebt van uw hiërarchische meerdere. De opleiding moet dan ook overeenstemmen met de voor u gewenste ontwikkeling en kan om dienstredenen geheel of gedeeltelijk geweigerd worden.

Neemt u deel aan een test bij Selor, het selectiebureau van de overheid, dan krijgt u daarvoor een dienstvrijstelling voor de tijd die de test in beslag neemt. Valt de test op een dag waarop u niet werkt – bijvoorbeeld doordat u deeltijds werkt – dan krijgt u een compenserende dienstvrijstelling.

 • Loopbaanonderbreking

Voor het recht op deeltijds werken en onderbreking maakt men een onderscheid tussen stagairs, contractuelen en statutairen. Stagairs hebben enkel recht op loopbaanonderbreking – de openbare tegenhanger van het tijdskrediet – voor ouderschapsverlof of palliatieve zorgen. Naast de thematische loopbaanonderbrekingen kunnen contractuelen en statutairen tijdens hun loopbaan 60 maanden voltijdse loopbaanonderbreking nemen. Daarnaast hebben ook ze nog recht op 60 maanden deeltijdse – voor statutairen enkel halftijdse – loopbaanonderbreking. Een loopbaanonderbreking duurt minimaal drie en maximaal twaalf maanden. Belangrijk: mandaathouders hebben het recht op gewone loopbaanonderbreking niet en leidinggevenden A4 en A5 moeten toestemming krijgen, omdat de goede werking van de dienst mag niet verstoord worden. Ook bijkomende functies kunnen uitgesloten worden van het recht op voltijdse loopbaanonderbreking.

 • Deeltijds werken of onbetaalde onderbreking

Statutairen hebben ook recht op ‘verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden’ en ‘afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden’. Met de eerste optie kunt u toestemming krijgen om ten minste drie en ten hoogste 24 maanden uw prestaties met de helft, een derde, een vierde of een vijfde te verminderen. Grote verschil is dat u in tegenstelling tot de halftijdse loopbaanonderbreking hier geen RVA-uitkering ontvangt. De tweede optie betekent dat u minimaal zes maanden en maximaal twee jaar voltijds onbetaald verlof kan krijgen. 

2. Vlaamse ambtenaren

 • Vormingsverlof

Ook in Vlaanderen speelt de relevantie van de opleiding voor de huidige job een grote rol bij de toekenning van het vormingsverlof. Iedere lijnmanager beoordeelt zelf, afhankelijk van de beschikbare budgetten en de organisatiemogelijkheden hoeveel uren of dagen verlof hij toekent. Een maximum is er echter niet.

 • Loopbaanonderbreking

Net zoals bij de federale overheid bedraagt de voltijdse loopbaanonderbreking (algemeen stelsel) maximaal 60 maanden en de deeltijdse (algemeen stelsel) nogmaals 60 maanden. Bij de Vlaamse overheid zijn deze vormen van loopbaanonderbreking steeds een gunst – en dus geen recht – voor contractuelen. Statutairen op proef kunnen geen voltijdse loopbaanonderbreking opnemen, maar hebben wel recht op halftijdse. Statutairen hebben op beide recht, terwijl loopbaanonderbreking met 1/4e of 1/5e een gunst is voor iedereen onder de 50 jaar. Ook hier geldt een duurtijd van minimaal drie en maximaal twaalf maanden.

 • Verlof voor deeltijdse prestaties

Dit is vergelijkbaar met een deeltijdse loopbaanonderbreking, maar dan zonder de RVA-uitkering. Het is voor de meeste ambtenaren een gunst en kan bijgevolg geweigerd worden.

 • Ander verlof

Een Vlaams ambtenaar heeft elk jaar recht op 20 onbetaalde verlofdagen en 35 dagen jaarlijks verlof.

Links
 • Vlaamse aanmoedigingspremie: http://www.werk.be
 • Meer informatie over loopbaanonderbreking: www.rva.be Loopbaanonderbreking – tijdskrediet > Infobladen werknemers > Algemeen stelsel
 • Federale ambtenaren: http://www.fedweb.belgium.be, ‘Voor opleiding of test’ en ‘Deeltijds werken en onderbreking’
 • Vlaamse ambtenaren: http://www.bestuurszaken.be ‘Vormingsverlof’, ‘Loopbaanonderbreking’ en ‘Verlof voor deeltijdse prestaties’
 • Maandelijkse uitkeringen gewone loopbaanonderbreking – openbare sector: http://www.rva.be
 • Maandelijkse uitkeringen gewone loopbaanonderbreking – onderwijs: http://www.rva.be
 • Maandelijkse uitkeringen autonome overheidsbedrijven: http://www.rva.be
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud