Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert er in 2013 voor uw belastingen?

Eerst het goede nieuws: de milieutaks verdwijnt in 2013. Minder positief is dat tal van beleggingen zwaarder belast worden.
©Mediafin

Verplichte aangifte buitenlandse verzekeringen

Buitenlandse rekeningen moet u al langer melden in uw belastingaangifte. Tot nog toe ontsnapten buitenlandse levensverzekeringen aan die aangifteplicht. Maar door de begrotingsonderhandelingen komt daarin verandering. Vanaf het aanslagjaar 2014 zult u ook buitenlandse overeenkomsten voor levensverzekeringen moeten vermelden in uw belastingaangifte. 

Milieutaks geschrapt

Na de begrotingsronde had de regering ook positief nieuws: vanaf 1 januari 2013 valt de milieutaks op wegwerpfototoestellen, batterijen, verpakkingen van inkt, lijm en oplosmiddelen weg.

Hogere taks op levensverzekeringen

Di Rupo en zijn ploeg hebben de taks op de premies van levensverzekeringen opgetrokken. Stortingen in een spaarverzekering (tak21) of beleggingsverzekering (tak23) worden vanaf 2013 onderworpen aan een premietaks van 2 procent in plaats van 1,1 procent. Er gelden wel enkele uitzonderingen. Stortingen in pensioenspaarverzekeringen blijven bijvoorbeeld vrijgesteld van de taks. Ook voor groepsverzekeringen verandert er niets. Voor schuldsaldo­verzekeringen blijft de taks op 1,1 procent.

Laatste kans om aandelen om te zetten

Alle effecten aan toonder moeten tegen eind 2013 zijn omgezet in ofwel effecten op naam ofwel gedematerialiseerde effecten. Bij die omzetting moet u een taks betalen. Die verdubbelt vanaf 1 januari 2013 van 1 naar 2 procent.

Boetes blijven niet onbetaald

Onbetaalde verkeersboetes zullen vanaf volgend jaar via de belastingaangifte worden geïnd. De politierechter zal daarvoor niet langer moeten tussenkomen.
Een verkeersovertreder die zijn door de politie voorgestelde minnelijke schikking niet tijdig betaalt, zal een betalingsbevel van de procureur des Konings krijgen. De naam van personen die hun boete niet betalen en ze evenmin binnen de 30 dagen betwisten, zal worden doorgestuurd naar de fiscus. De niet betaalde verkeersboete kan dan worden verrekend via de belastingen van de overtreder. Die procedure kan alleen voor feiten zonder schade aan derden.

Fiscale regularisatie eindigt

De regering heeft de modaliteiten van een nieuwe en laatste fiscale amnestieprocedure uitgewerkt. Die biedt tot 31 december 2013 de mogelijkheid om niet-aangegeven of onbelaste inkomsten en kapitalen te regulariseren. Daarbij kan strafrechtelijk een minnelijke schikking worden getroffen. Het bestaande permanente regularisatiesysteem via de Rulingcommissie verdwijnt. 

Ook de boetes gaan fors de hoogte in. Voor de regularisatie van zwarte inkomsten stijgt het boetetarief van 10 naar 15 procent. Die boete komt bovenop de normale belasting op de niet-aangegeven inkomsten. Die mogelijkheid mikt op kleine fraudeurs die met wit geld naar het buitenland vertrokken zijn om belastingen op hun inkomsten te vermijden. Ze biedt ook een oplossing voor erfgenamen van een erfenis die voor een deel in het zwart werd opgebouwd.

In tegenstelling met de vorige amnestie­regelingen wordt het ook mogelijk om kapitaal te regulariseren. Dat kan enerzijds bij ernstige en georganiseerde fiscale fraude en anderzijds bij misbruik van vennootschapsgoederen en valsheid in geschrifte. Kapitaal uit andere criminele feiten kan nog altijd niet worden geregulariseerd. Zijn de feiten verjaard, dan is een belasting van 35 procent op het kapitaal verschuldigd. Er is een boete van 20 procent op de laatste zeven jaar (die niet verjaard zijn) bovenop het ‘normaal’ belastingregime.

Strengere strijd tegen fraude

De ploeg van Di Rupo voorzag tijdens de begrotingsopmaak bijkomende maatregelen tegen fraude.  De gevangenisstraffen voor belastingfraude worden fors strenger. Daarnaast wordt een nieuw misdrijf aan de belastingwet toegevoegd: ernstige fiscale fraude. Daarvoor kan de straf oplopen tot vijf jaar cel. Tot nog toe stond op ‘fiscale fraude’ een gevangenisstraf van twee jaar. Alleen wie valse documenten gebruikte, kon de rechter nu al voor vijf jaar naar de gevangenis sturen wegens valsheid in geschrifte. Er zal geen discussie meer mogelijk zijn of een fraudedossier verjaard is of niet als het voor de strafrechter verschijnt.

Roerende voorheffing naar 25 procent

De regering heeft beslist om het tarief van de roerende voorheffing vanaf 1 januari 2013 op te trekken van 21 naar 25 procent. Door de belastingverhoging zullen de intresten op zichtrekeningen, kasbons, termijnrekeningen en obligaties vanaf 1 januari onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 25 procent. Ook voor alle dividenden van aandelen en beleggingsfondsen geldt zonder uitzondering het uniforme tarief. Daardoor worden strips nutteloos. Wie een aandeel met bijbehorende strip bezat, moest in het verleden maar 21 procent roerende voorheffing betalen op dividenden, in plaats van 25 procent.

Nieuw is dat naast intresten en dividenden ook andere roerende inkomsten aan 25 procent worden onderworpen. Het gaat bijvoorbeeld om inkomsten uit onderverhuur, om Belgische bedrijven die royalty’s betalen aan buitenlandse vennootschappen, inkomsten uit lijfrente van groepsverzekeringen en bedrijfsleiders die een auto of een ander roerend goed verhuren aan hun vennootschap.

Op dat uniforme tarief van 25 procent geldt maar een beperkt aantal uitzonderingen. Intresten op een gereglementeerd spaarboekje blijven tot een drempel  (1.830 euro in 2012) vrijgesteld. De Leterme-staatsbons worden onderworpen aan 15  procent roerende voorheffing en de liquidatieboni aan 10 procent. Tak21- en tak23-levensverzekeringen blijven vrijgesteld, op voorwaarde dat het contract minstens acht jaar loopt of een overlijdensdekking van minstens 130 procent biedt.

Na het protest van de creatieve sector werd beslist om de roerende voorheffing op auteursrechten op 15 procent te houden, zolang de inkomsten uit auteursrechten niet stijgen boven 54.890 euro. Boven die grens geldt het normale tarief in de personenbelasting. Wel zullen creatievelingen hun auteursrechten in de belastingaangifte moeten opnemen.

In ruil voor die hogere tarieven wordt de roerende voorheffing opnieuw bevrijdend. U moet met andere woorden de inkomsten niet langer opnemen in uw belastingaangifte. Aangezien de roerende voorheffing opnieuw bevrijdend wordt, komt er een einde aan de rijkentaks van 4 procent en is een centraal aanspreekpunt niet langer vereist. U moet dus niet meer kiezen tussen 21 of 25 roerende voorheffing aan de bron. Er wordt geen informatie meer verstuurd naar een fiscaal aanspreekpunt.

Hogere belasting op vastgoedbevaks

In het begrotingsakkoord staat dat de roerende voorheffing op dividenden van vastgoedbevaks wordt opgetrokken. Tot nog toe ontsnapten de dividenden van residentiële bevaks, die minstens 60 procent van hun activa in woningen beleggen, aan roerende voorheffing. Die worden vanaf 1 januari 2013 onderworpen aan een tarief van 15 procent.
Voor andere bevaks, die beleggen in kantoren, winkel- of logistiek vastgoed, stijgt het tarief naar 25 procent.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud