Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat verandert er in 2013 voor uw carrière?

Niet alleen kommer en kwel voor wie werkt: ondanks de algemene loonstop blijven een individuele loonsverhoging en zelfs een hogere loonbonus mogelijk.
©iStockphoto

Uw loon aan banden

Bij de begrotingsonderhandelingen besloot de regering-De Rupo om de lonen te bevriezen. In 2013 en 2014 zijn alleen loonindexeringen en baremaverhogingen toegelaten. Goed nieuws is dat een loonnorm van 0 procent een individuele loonsverhoging niet uitsluit. Meer weten? www.netto.be/loonsverhoging

Instapstages voor laaggeschoolden

Laaggeschoolde jongeren kunnen vanaf 1 januari 2013 een instapstage volgen in een onderneming, bij een vzw of bij een overheidsdienst. Die instapstage moet ze de kans bieden om kennis te maken met de arbeidsmarkt. De stage duurt minstens drie en hoogstens zes maanden. Laaggeschoold betekent dat de jongere ten hoogste een diploma of getuigschrift van de derde graad algemeen, technisch of kunstsecundair onderwijs heeft of van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs. De stage is voltijds, eventuele opleidingen inbegrepen. De werkgever betaalt een maandelijkse premie van 200 euro die vrijgesteld is van sociale bijdragen. Bovendien krijgt de stagiair ook nog een stageuitkering van de RVA.

Meer koopkracht voor lage inkomens

In het begrotingsakkoord voorziet de regering-Di Rupo ook een extra ondersteuning voor de koopkracht van de werknemers met een laag en gemiddeld inkomen. Samen met de maatregelen die al in juli 2012 werden aangekondigd, zal een werknemer met een loon van 1.472,4 euro jaarlijks 143 euro extra krijgen. Een werknemer met een loon van 1.800 euro per maand zou jaarlijks netto 246 euro extra krijgen.

Meer ruimte voor loonbonus

De regeringsploeg heeft de mogelijkheden voor het toekennen van een fiscaalvriendelijke bonus aan een groep werknemers uitgebreid. Die loonbonus heeft de ronkende naam ‘niet-recurrente resultaatsgebonden bonus’. Het jaarlijks maximumbedrag voor de bonus wordt opgetrokken van 2.430 vandaag naar 3.100 euro. Tot dat bedrag blijft de bonus vrijgesteld van belastingen. Nieuw is dat u voortaan wel een socialezekerheidsbijdrage van 13,07 procent moet betalen. De loonbonus moet dienen om een groep werknemers te motiveren om een vooropgesteld, collectief objectief te halen. Als de doelstelling wordt gehaald, krijgt de hele groep het voordeel toegekend. Objectieve criteria zijn bijvoorbeeld het behalen van een omzet-, verkoop- of winstcijfer of het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen of het absenteïsmecijfer.

Hogere bedrijfsvoorheffing bij werkloosheid

In het begrotingsakkoord werd voorzien om meer bedrijfsvoorheffing af te houden van een werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid. Tot nog toe werd bij de uitbetaling een bedrijfsvoorheffing van 20 procent ingehouden. Dat percentage wordt opgetrokken tot 26,7 procent.

Werkloosheidsuitkering daalt

Sinds november 2012 zijn de werkloosheidsuitkeringen voor volledig werklozen hervormd. Wordt u werkloos in 2013, dan bedraagt de uitkering in de eerste drie maanden 65 procent van uw begrensd loon. Nadien daalt het bedrag van uw uitkering in meerdere stappen, in functie van uw beroepsverleden. Krijgt u al langer een werkloosheidsuitkering? Het bedrag van uw uitkering zal in dat geval worden herberekend. Als u samenwoont en slechts over één inkomen beschikt of alleen woont, zal de vermindering ten vroegste plaatsvinden op 1 maart 2013 (afhankelijk van uw beroepsverleden).

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud