Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Verzekeringen zijn geen wondermiddel bij jobverlies

Voor de werknemers van Delhaize kwam het nieuws deze week hard aan. Door de aangekondigde herstructurering verliezen mogelijk 2.500 mensen hun baan. Veel gezinnen dreigen het moeilijk te krijgen om de touwtjes aan elkaar te knopen. Sommige verzekeringen bieden soelaas , maar verwacht geen wondermiddelen.

Wie het voortaan moet rooien met een werkloosheidsvergoeding, kan het moeilijk krijgen om de lopende afbetalingen voort te zetten. De verzekeringsmaatschappijen staan niet te springen om de gevolgen van grote ontslaggolven op te vangen. Logisch, want zeker in periodes van laagconjunctuur zou dat hun winstgevendheid stevig onder druk zetten.

‘Verzekeraars moeten het hebben van toevallige, onvoorspelbare risico’s die niet aan elkaar gecorreleerd zijn’, zegt Wauthier Robyns, de woordvoerder van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Of om het met een metafoor uit te drukken: verzekeraars komen graag tussenbeide om de gevolgen van een blindedarmontsteking te milderen, want dat risico is individueel en toevallig. Maar van een griepepidemie die 10 procent van de bevolking treft, blijft een verzekeringsonderneming liever weg.

In strijd met wat de naam doet vermoeden, biedt een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ geen soelaas als u de bons krijgt. Die verzekering compenseert het inkomstenverlies als een werknemer, een zelfstandige of een ambtenaar, zijn broodwinning verloren ziet gaan door een ongeval of door een ziekte waardoor hij lange tijd niet kan werken. De vergoeding van een ziekenfonds zal meestal niet volstaan om de levensstandaard te handhaven. Een ‘verzekering gewaarborgd inkomen’ is echter geen vangnet voor wie ontslagen wordt.

Lening op afbetaling

Verzekeringsproducten die een tijdelijke overbrugging bieden als u werkloos wordt, liggen niet voor het rapen, tenzij bij kredietmaatschappijen zoals Cofidis.

Wie daar een lening op afbetaling aangaat of er een persoonlijk krediet opneemt, kan er een verzekering Garantie + bijnemen. Sluit u die polis af, dan zal een verzekeringsmaatschappij tussenbeide komen als u overlijdt, als u arbeidsongeschikt wordt of als u onvrijwillig uw job verliest. De Garantie+ verzekering is een schuldsaldoverzekering die, in tegenstelling tot de standaardformule, niet alleen waarborgen biedt bij overlijden. De verzekeraar, het Franse ACM Vie, neemt de aflossingen voor uw lening op afbetaling over als u wordt ontslagen.

Let echter op de kleine lettertjes. De tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij bij jobverlies is niet eindeloos, maar is beperkt tot 15 maanden. De verzekeraar zal uw maandelijkse aflossingen alleen overnemen als u, zonder uw toedoen, de bons kreeg en u een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur had. Werknemers met een tijdelijk contract of uitzendkrachten vallen uit de boot.

Wie al werkloos is, kan de polis niet onderschrijven. De verzekeraar zal ook niet tussenbeide komen als u binnen 180 dagen na de afsluiting van de polis werkloos wordt. Er is dus een wachttijd van zes maanden. En tijdens de eerste drie maanden na het ontslag moet de verzekerde toch zijn eigen boontjes doppen. Pas daarna zal de verzekeraar de maandelijkse afbetalingen van de lening overnemen.

Aan de schuldsaldoverzekering, inclusief de werkloosheidsverzekering, hangt natuurlijk een prijskaartje. Wie een persoonlijke lening op afbetaling aangaat, betaalt voor de waarborgen 5 procent van de maandelijkse aflossing. Als u maandelijks 100 euro aflost, kost de polis u (5x12=) 60 euro per jaar.

Werkloosheidsverzekering

Klanten die bij BNP Paribas Fortis een lening op afbetaling aangaan, kunnen er een specifieke werkloosheidsverzekering afsluiten. De verzekeringsmaatschappij AG Insurance neemt de maandelijkse aflossingen maximaal 12 keer over. Wenst u over die waarborg te beschikken, dan betaalt u een premie van 4 procent op de maandelijkse aflossing.

Maar ook hier gelden beperkende voorwaarden die opvallend veel gelijkenis vertonen met die van de Garantie+ verzekering aangeboden door Cofidis. Ook hier zal de verzekeraar de maandelijkse aflossingen slechts overnemen als uw werkgever een einde maakt aan een arbeidscontract van onbepaalde duur. En ook hier geldt een wachttijd van zes maanden en moet u de eerste drie maanden van de werkloosheid zelf overbruggen.

Bovendien kunt u de werkloosheidsverzekering alleen afsluiten als de lening op afbetaling minimaal 24 maanden loopt zoals bij een renovatielening. En als u voor de financiering van uw auto een ballonkrediet aanging - dat is een lening met lage maandelijkse aflossingen en waarbij u 30 of 50 procent van het kapitaal pas aan het einde van het leningcontract terugbetaalt - dan is die laatste en hoogste aflossing nauwelijks gewaarborgd.

Woningkredieten

Wie een woningkrediet aangaat, kan via de Vlaamse overheid een gratis verzekering Gewaarborgd Wonen afsluiten zodat de afbetaling van de hypothecaire lening niet in het gedrang komt. Ook die verzekering is aan een aantal voorwaarden onderworpen. Zo mag de verkoopwaarde van de woning niet hoger zijn dan 320.000 euro. Niet alle woonkredieten komen er dus voor in aanmerking .

Er zijn verzekeraars die de afbetaling van uw woningkrediet bij werkloosheid overnemen. Maar het aanbod is bijzonder schaars. De bekendste aanbieder is Cardiff, alweer een onderdeel van de Franse bankgroep BNP Paribas.

Ook Belfius Insurance biedt enkele producten aan. Bij het Belfius-merk DVV kunt u een verzekering werkloosheid aan de schuldsaldoverzekering op uw hypothecaire lening toevoegen. De tussenkomst van DVV bij werkloosheid is beperkt tot 1.000 euro per maand en tot maximaal 12 maanden. Wie het maximale bedrag van 12.000 euro laat verzekeren, betaalt een jaarlijkse premie van 2,30 procent op 12.000 euro (276 euro dus) en 2,30 procent van de premie op de schuldsaldoverzekering.

Daarnaast lanceerde de bank Belfius Home Credit Protect, een product voor werknemers (geen zelfstandigen) die bij Belfius Bank een woningkrediet aangaan en op voorwaarde dat ze er ook een schuldsaldoverzekering afsluiten. Bij het verlies van uw beroepsinkomen zal de maatschappij hoogstens 18 maanden lang 80 procent van de maandelijkse aflossingen voor het woningkrediet en de volledige maandelijkse verzekeringspremie terugbetalen. Maar ook deze waarborg heeft zijn prijskaartje: 4,05 procent van de som van de afbetalingen van 1 jaar en van de premies voor de schuldsaldoverzekering. Betaalt u voor uw woningkrediet en voor uw schuldsaldoverzekering samen maandelijks 1.000 euro, dan is de jaarlijkse kostprijs 486 euro.

Vangnet voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen die failliet gaan, bestaat een vangnet, de zogenaamde ‘faillissementsverzekering’, een tijdelijke overbrugging voor zelfstandigen die zonder inkomen vallen. De benaming faillissementsverzekering is verwarrend om twee redenen.

In de eerste plaats is het sociaal vangnet er niet alleen voor failliete ondernemers of voor zelfstandigen in een collectieve schuldenregeling. Sinds vorig jaar staat ze ook open voor ondernemers die hun activiteiten ongewild moeten stopzetten door een natuurramp, een brand, een allergie veroorzaakt door de bedrijfsactiviteit. Voorts biedt ze soelaas aan ondernemers die geconfronteerd worden met een vernieling van de bedrijfsgebouwen of van de bedrijfsuitrusting door een andere persoon - denk aan een ramkraak.

Ten tweede is de faillissementsverzekering geen commercieel product aangeboden door een verzekeringsmaatschappij, maar een tussenkomst van de overheid. Zelfstandigen moeten dus geen speciale polis afsluiten noch een premie betalen om er aanspraak op te kunnen maken.

Dankzij de faillissementsverzekering behoudt de zelfstandige het recht op kinderbijslag en op geneeskundige verzorging gedurende maximaal vier kwartalen zonder dat hij de sociale bijdragen moet betalen.

Daarnaast kan hij aanspraak maken op een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste 12 maanden in een volledige beroepsloopbaan. Die 12 maanden moeten elkaar niet noodzakelijk opvolgen.

Een voorbeeld: uw bedrijf brandt af. Het duurt negen maanden om het bedrijfsgebouw, een magazijn, opnieuw op te bouwen. Dankzij de faillissementsverzekering behoudt u in die periode de kinderbijslag en het recht op geneeskundige verzorging. Bovendien krijgt u een uitkering om het inkomstenverlies wat te compenseren. Na negen maanden kunt u uw activiteiten voortzetten. Helaas komt u de brand niet meer te boven en moet u de boeken na een poos toch neerleggen. Dan kunt u zich, na het faillissement, nog slechts drie maanden op de voordelen van de faillissementsverzekering beroepen.

‘Het bedrag van de uitkering hangt af van de vraag of u personen ten laste hebt. Zonder persoon ten laste is de maandelijkse uitkering 1.060,94 euro. Wie minstens één persoon ten laste heeft, kan rekenen op 1.403,73 euro’, zegt Bert Hens, juridisch adviseur bij het sociaal verzekeringsfonds Acerta.

Om van die uitkering te kunnen genieten moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. ‘Zo moet u al minstens vier kwartalen bijdrageplichtig geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep ’, vervolgt Hens. Wie zijn activiteiten in juni 2014 stopzet, moet al sinds het derde kwartaal van 2013 ingeschreven zijn als zelfstandige.

Bovendien mag de zelfstandige geen beroepsinkomen genieten, noch een vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid zoals een pensioen, een werkloosheidsvergoeding of een uitkering van een ziekenfonds. In de praktijk blijkt die voorwaarde een groot struikelblok. ‘Vaak blijkt dat iemand eerder als werknemer aan de slag is geweest zodat hij toch recht heeft op een werkloosheidsvergoeding. Die persoon komt dan niet in aanmerking voor de faillissementsuitkering’, aldus Hens. Omdat de zelfstandige een attest moet voorleggen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) waaruit blijkt dat hij geen werkloosheidsvergoeding kan genieten, kan het soms twee tot drie maanden duren vooraleer de zelfstandige een uitkering krijgt. Daarom pleit de ondernemersorganisatie Unizo voor een vlottere uitbetaling.

U moet de aanvraag tijdig indienen, namelijk voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting. Als u failliet werd verklaard op 14 juni 2014 of als u uw zaak in juni stopzet, moet u de aanvraag voor het einde van dit jaar doen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud