Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe wordt het pensioen van een zelfstandige berekend?

1.013 euro bruto voor een man en 669 euro voor een vrouw: dat is het gemiddelde maandelijks pensioen dat vorig jaar aan een zelfstandige werd betaald. Niet bepaald een vetpot. Hoe kunt u het maximum uit uw zelfstandigenpensioen halen?
©David Rozing/Hollandse Hoogte

De berekening van een zelfstandigenpensioen loopt vandaag niet volledig gelijk met die van een werknemerspensioen. Elk jaar dat u werkt, bouwt u een stukje pensioen op. De som van die stukjes vormt uw totale pen­sioen. De bepalende factoren zijn uw loopbaan, uw beroepsinkomsten en uw gezinssituatie. ‘De pensioenberekening is volledig dezelfde voor alle zelfstandigen en vrije beroepers, of ze nu aan de slag zijn in een vennootschap of niet’, zegt Mieke Bruyninckx, juridisch adviseur bij Acerta.

Om een volledig pensioen te hebben, moeten zowel mannen als vrouwen een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben. Bij de pen­sioenberekening wordt de lengte van de loopbaan vertaald in een breuk: in de teller staat het aantal jaren en kwartalen waarin u als zelfstandige hebt gewerkt. De noemer is 45 - het aantal jaar dat nodig is om recht te hebben op een volledig pensioen.

Beroepsinkomen

Hoeveel pensioen u tijdens een jaar werken opbouwt, hangt af van uw beroepsinkomen. Het beroepsinkomen waarmee gerekend wordt, verschilt naargelang de periode waarover de beroepsactiviteit loopt. Voor elk jaar of kwartaal tot en met 1983 wordt uw pensioen berekend aan de hand van een vast, forfaitair beroepsinkomen. Uw werkelijk beroepsinkomen in die periode heeft dus geen belang. Bij de huidige index bedraagt dat forfait 10.732,02 euro netto per jaar.

Sinds 1984 wordt gewerkt met de reële bedrijfsinkomsten: het nettoberoepsinkomen voor belastingen (bruto-inkomen - aftrekbare kosten) waarop de sociale bijdragen worden berekend. ‘Er is alleen pensioenopbouw als er voldoende socialezekerheidsbijdragen zijn betaald’, zegt Mieke Bruyninckx. De minimumbijdrage is er voor inkomens vanaf 12.870,42 euro. Wie minder betaalt dan de minimumbijdrage bouwt dus geen pensioenrechten op. Tegelijk is er een plafond: voor wie in 2014 heeft gewerkt, worden er maar pensioenrechten opgebouwd voor een inkomen tot 55.576,94 euro. Wie meer verdient, betaalt op het deel van zijn inkomen boven dat plafond lagere sociale bijdragen, maar bouwt daarmee geen pensioenrechten op.

Gezinssituatie

Ten slotte speelt ook uw gezinssituatie een rol: voor een gezinspensioen wordt 75 procent van het beroepsinkomen meegeteld, voor een alleenstaandenpensioen 60 procent. U ontvangt een gezinspensioen als uw echtgenoot of echtgenote geen rustpensioen of vervangingsinkomen krijgt en het beroepsinkomen beperkt blijft tot de inkomstengrenzen die de overheid heeft vooropgesteld. Had uw partner een eigen loopbaan, dan krijgt u allebei een alleenstaandenpensioen. U krijgt sowieso de meest voordelige formule: twee pensioenen als alleenstaande of één gezinspensioen.

Door het loonplafond voor de pensioenopbouw is het zelfstandigenpensioen begrensd. Het rustpensioen bedraagt in 2014 maximaal 18.731,57 euro bruto per jaar of 1.561 euro per maand voor een gezinspen­sioen. Voor een alleenstaandenpensioen is dat 14.985,25 euro per jaar of 1.249 euro per maand. Die bedragen zijn er alleen voor wie een loopbaan van 45 jaar op de teller heeft.

Gelijkgesteld

Sommige periodes van niet-activiteit worden gelijkgesteld met periodes van activiteit. Daardoor tellen ze mee voor de pensioen­berekening en - dus ook - om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen. Er zijn 3 gelijkgestelde periodes. Ten eerste kunnen de studieperiodes worden gelijk­gesteld, op voorwaarde dat u een vergoeding betaalt. Verder worden periodes van ziekte gratis gelijk­gesteld, op voorwaarde dat uw ziekenfonds u tijdens die periode arbeidsongeschikt verklaart. Ten slotte kan een zelfstandige die nog niet met pensioen kan, bij een vrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit - dus niet wegens ziekte, gedurende 2 tot 7 jaar vrijwillig bijdragen betalen. Die regeling wordt de ‘voortgezette verzekering’ genoemd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud