Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Met welke belastingen moet u rekening houden wanneer u belegt?

Als u een deel van uw privévermogen belegt in beursgenoteerde aandelen, kunt u niet ontsnappen aan de fiscus. Minstens bij elke transactie en dividenduitkering spekt u de staatskas.
©Ilse Weisfelt

Wie zijn spaarcenten belegt in beursgenoteerde Belgische en buitenlandse aandelen kan niet om de belastingen heen. De fiscus kan op vier momenten aan het rendement van uw aandelenportefeuille knabbelen. Let wel, voor investeringsmaatschappijen gelden specifieke regels.

1. Beurstaks bij aan- en verkoop

Al van bij het begin wordt u geconfronteerd met belastingen. Wie aandelen koopt via een bank of beursvennootschap betaalt een beurstaks, officieel de taks op de beursverrichtingen (TOB).

‘Voor beursgenoteerde aandelen bedraagt het tarief 0,35 procent van de transactiewaarde, met een plafond van 1.600 euro’, zegt Aurore Zadeling van PwC Tax Consultants. De belasting is niet verschuldigd als u intekent op aandelen die voor het eerst worden uitgegeven, zoals bij een beursintroductie. Bij een latere verkoop moet u opnieuw beurstaks betalen, ongeacht of u met winst of verlies verkoopt.

Als uw transactie via een Belgische bank of beursvennootschap verloopt, zal die de beurstaks inhouden en doorstorten. Buitenlandse banken en tussenpersonen zijn niet verplicht om een Belgische taks in te houden. Als er geen inhouding is, moet u zelf verplicht de taks betalen, en dat uiterlijk op de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op de transactie.

Tegelijk moet u de ‘aangifte in de taks op beursverrichtingen’ invullen en versturen naar het Inningscentrum (Diverse taksen) van de fiscus. De aangifte moet ten laatste op de dag van de betaling van de beurstaks aankomen. ‘Wie zich daar niet aan houdt, riskeert sancties.

Bij een laattijdige betaling zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd vanaf de dag waarop de betaling had moeten gebeuren. Bovendien is er een boete van 50 euro per week vertraging voor het indienen van de aangifte, waarbij elke begonnen week voor een hele wordt geteld. De boete is geplafonneerd op het bedrag dat na 52 weken vertraging verschuldigd is’, zegt Zadeling.

4
keer
De fiscus kan op vier verschillende momenten aan het rendement van uw aandelenportefeuille knabbelen.

2 Roerende voorheffing op dividenden

Keert het bedrijf waarvan u aandelen bezit een dividend uit? Als u dat dividend int via een Belgische bank of beursvennootschap zal die laatste roerende voorheffing inhouden. Het standaardtarief bedraagt 30 procent, maar soms – meestal voor kmo’s en onder bepaalde voorwaarden – geldt een verlaagd tarief van 15 procent.

‘De Belgische ingehouden roerende voorheffing is een bevrijdende eindbelasting. Die inkomsten hoeven niet langer aangegeven te worden in de jaarlijkse belastingaangifte’, zegt Delphine Kempeneers van PwC Tax Consultants.

Een dividend van een buitenlands aandeel wordt dubbel belast. Behalve de Belgische belasting wordt er ook een lokale bronbelasting ingehouden. De Belgische staat heeft met veel landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten. ‘Is er zo’n verdrag, dan blijft de buitenlandse bronbelasting meestal beperkt tot 15 procent. Maar om gebruik te kunnen maken van dit verlaagde tarief moet u de formaliteiten van het bronland vervullen en een certificaat van residentie opvragen bij de belastingadministratie’, zegt Kempeneers.

Speculanten riskeren dat de meerwaarde op hun aandelen wordt beschouwd als een divers inkomen, wat wordt belast tegen 33 procent (vermeerderd met gemeentebelasting).

Werkt u met een buitenlandse bank of beursvennootschap? Die zal geen Belgische roerende voorheffing inhouden. Dan moet u verplicht het netto-inkomen opnemen in uw jaarlijkse belastingaangifte. ‘Dat is het brutodividend, verminderd met de betaalde buitenlandse bronbelasting. Innings- en bewaringskosten mag u niet aftrekken’, zegt Kempeneers. Door de aangifte zal het dividend belast worden tegen het tarief van 30 procent (tenzij aan de voorwaarden van het verlaagde tarief voor de kmo’s is voldaan). Aanvullende gemeentebelasting komt daar niet bovenop.

3 Uitzonderlijk belasting op meerwaarde

Aandelen goedkoop kopen en duur verkopen: dat is de filosofie van zowat elke belegger. Zolang u uw privévermogen beheert als een goede huisvader blijft de gerealiseerde meerwaarde onbelast. Speculanten daarentegen riskeren dat de meerwaarde beschouwd wordt als een divers inkomen, wat belast wordt tegen 33 procent (vermeerderd met gemeentebelasting).

Geleden minwaarden zijn niet aftrekbaar. ‘Of een verrichting onder het normaal beheer van het privévermogen of als een divers inkomen valt, is een feitenkwestie. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke situatie van de investeerder. Belangrijke factoren zijn onder meer het geïnvesteerde bedrag in verhouding tot het vermogen van de investeerder, de financiering met eigen vermogen of leningen en de frequentie van de transacties’, zegt Florian Paternoster van PwC Tax Consultants.

Kaderen de aandelentransacties in de uitoefening van een beroepsactiviteit? De gerealiseerde meerwaarden kunnen als beroepsinkomsten bestempeld worden, waardoor ze belast worden tegen de gebruikelijke belastingtarieven in de personenbelasting. ‘Voor een particuliere belegger is het risico om de meerwaarden als een beroepsinkomen te kwalificeren zeer gering ’, zegt Paternoster.

Ten slotte is er een apart tarief van 16,5 procent voor meerwaarden bij de verkoop van meer dan 25 procent van de aandelen van een Belgische onderneming aan een buitenlandse vennootschap. Als een meerwaarde belastbaar is, moet u ze opnemen in de jaarlijkse aangifte van uw personenbelasting.

4 Taks op effectenrekeningen 2.0

De regering-De Croo maakt werk van een nieuwe jaarlijkse belasting op effectenrekeningen. Volgens het wetsontwerp wordt een belasting van 0,15 procent geheven op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Het volledige bedrag op de effectenrekening wordt belast, en dus niet alleen de schijf boven 1 miljoen. De belastbare waarde is de gemiddelde waarde van de rekening op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Wist u dat?

● Als u uw aandelen verkoopt, moet u beurstaks betalen, ongeacht of u met winst of verlies verkoopt.
● De regering-De Croo maakt werk van een nieuwe jaarlijkse belasting op effectenrekeningen.

‘Als de wet wordt goedgekeurd, eindigt de eerste referentieperiode op 30 september 2021. De belasting zou uiterlijk op 31 augustus 2022 moeten worden betaald’, zegt Zadeling.

De nieuwe belasting treft Belgen die effectenrekeningen in België of in het buitenland hebben. Ze geldt ook voor buitenlanders met een effectenrekening in België, tenzij er begrenzingen zijn door dubbelbelastingverdragen. U bent belastbaar als u de effectenrekening persoonlijk aanhoudt, via een vennootschap of zelfs via een juridische constructie.

De taks treft alle financiële instrumenten op de effectenrekening: aandelen, obligaties, fondsen en afgeleide producten. ‘Er is een algemene antimisbruikbepaling voor verrichtingen vanaf 30 oktober 2020, de datum waarop de effectentaks bekend raakte’, zegt Zadeling. Daardoor kan een opsplitsing van rekeningen vanaf die datum als misbruik bestempeld worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud