Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Beleg in inflatie... met obligaties

Maart was de beste maand ooit voor Amerikaans inflatiegelinkt staatspapier. De inflatie staat nu bijzonder laag. Misschien is dit het goede moment om in inflatiegelinkte obligaties te beleggen?

(netto) - Obligaties worden doorgaans bestempeld als een veilige belegging. Wel op voorwaarde dat ze werden uitgegeven in euro én dat de emittent ervan al zijn verplichtingen nakomt. Dan gaat het over alle couponbetalingen en de aflossing van de hoofdsom op eindvervaldatum. Obligatiebeleggers weten in principe precies hoeveel rente ze elk jaar zullen ontvangen en welk bedrag hen zal worden terugbetaald wanneer de obligatie op eindvervaldatum komt.

Nochtans kunnen houders van een 'klassieke' obligatie op de vervaldag 'armer' zijn dan bij de uitgifte. Stel, er wordt een obligatie gekocht voor een nominaal bedrag van 10.000 euro en dat met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 4 procent. Als de inflatie in de beschouwde periode 1 procent bedraagt, is dat inderdaad een interessante belegging. De reële opbrengst bedraagt dan 3 procent per jaar. Maar als de inflatie in dezelfde periode versnelt tot 5 procent, kijken de beleggers aan tegen een negatieve reële rente van 1 procent.

Inflatie als rode draad

Het fenomeen van permanente geldontwaarding, wat inflatie per definitie is, loopt als een rode draad door de economische geschiedenis. Uiteraard wisselen periodes van hoge en lage inflatie elkaar af. Zo stegen de consumptieprijzen (een veel gebruikte indicator om de inflatie te meten) in de Verenigde Staten over de laatste 85 jaar gemiddeld met iets meer dan 3 procent op jaarbasis. Bij nader toezien blijkt dat cijfer heel wat uitersten te bevatten. Zo daalden de consumptieprijzen in 1932 met meer dan 10 procent en stegen ze in 1946 met meer dan 18 procent. In de daaropvolgende jaren waren de prijsstijgingen veeleer beperkt. Maar in de jaren 70, tijdens de twee oliecrisissen, was het opnieuw goed raak. We zaten toen in een periode van hyperinflatie.

Inflatie is vandaag niet onmiddellijk iets waar de meeste Belgen van wakker liggen. Waarom zouden ze ook? Het Federaal Planbureau voorziet voor dit jaar 5 opeenvolgende maanden van negatieve inflatie. De gemiddelde jaarinflatie zou voor 2009 uitkomen op slechts 0,5 procent en daarmee gevaarlijk dicht in de buurt van een negatieve inflatie of deflatie komen. Ter vergelijking, vorig jaar beliep de inflatie volgens datzelfde Federaal Planbureau op jaarbasis nog meer dan 4,5 procent. De inflatie lijkt dus verder af dan ooit.

Verschillen?

In tegenstelling tot een klassieke lening is het bij een inflatiegelinkte obligatie onmogelijk om op voorhand de exacte kasstromen te kennen. Dat komt omdat bij de meeste uitgiftes zowel de rente-uitbetalingen als de terugbetaling van het nominaal kapitaal geïndexeerd worden op basis van de inflatie. Het gevolg daarvan is dat de faciale rente lager uitvalt dan bij een 'gewone' lening. In ruil daarvoor krijgt de belegger de zekerheid dat hij in reële termen de rente boven de inflatie zal ontvangen. Indexleningen onderscheiden zich dus van gangbare (staats)obligaties door naast een reële couponrente achteraf de werkelijk opgetreden inflatie te vergoeden.


Inflatiegebonden obligaties laten bovendien toe de inflatieverwachting uit de markt te filteren. Het volstaat om de reële rente van de geïndexeerde obligaties af te trekken van de nominale rente op klassieke overheidsobligaties. Het resultaat van die bewerking is de break-even inflatie.

Wanneer interessant?

De meeste emittenten van dit papier zijn staten. Voor hen zijn er een aantal voordelen verbonden aan het naar de markt brengen van dit soort papier. Vooreerst besparen ze op de inflatierisicopremie, die geëist wordt bij een klassieke obligatie. Daarnaast kunnen ze hun staathuishoudkunde beter regelen door de rentebetalingen mee te laten variëren met de inflatie. Voor de overheid is de uitgifte van dergelijk papier vooral interessant op momenten dat de inflatie al hoog is en indien er redenen zijn om aan te nemen dat die in de komende periode zal teruglopen. Dan zal de overheid een goede zaak doen. De coupon van de geïndexeerde obligatie zal lager uitvallen (omdat die enkel de reële rente vergoedt) dan die van de conventionele lening.

Particuliere beleggers doen in bovengeschetste situatie echter allesbehalve een goede zaak. De coupon wordt in periodes van negatieve inflatie neerwaarts bijgesteld. Gelukkig hebben de meeste inflatiegebonden obligaties een floor (bodem). De coupon kan nooit negatief worden. Ook wordt de hoofdsom altijd a pari terugbetaald (tegen 100 procent). Als particuliere belegger doet u er best aan om dat soort obligaties zo kort mogelijk na uitgifte te kopen. Wie immers een obligatie koopt waar al veel verlopen inflatie in verrekend zit, neemt nodeloos risico's (tenzij u er natuurlijk van overtuigd bent dat de inflatie voor de restlooptijd enkel kan toenemen). Idealiter koopt u dat soort obligaties in periodes van lage inflatie, zoals nu. U betaalt in dat geval normaal geen premie voor de inflatiebescherming.

Haal er uw voordeel uit

Wie als particulier op zoek gaat naar inflatiegelinkte obligaties, komt al snel uit bij fondsen. De meeste grootbanken hebben doorgaans een gespecialiseerd inflatiegebonden obligatiefonds staan. Zo hebt u onder meer de keuze tussen het Fortis L Fund Bond Inflation Linked euro (zowel in kapitalisatie als uitkeringsvariant), het ING L Renta Fund Euro Inflation Linked (kapitalisatie) en het KBC Bonds Inflation Linked (zowel in kapitalisatie als uitkeringsvariant).

Als u liever opteert voor individuele lijnen, vormt dat evenmin een probleem. Dit marktsegment is immers vrij toegankelijk voor particulieren. De Franse inflatiegerelateerde obligaties zijn vlot bereikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de inflatiegelinkte Franse staatslening met coupon van 2,5 procent en eindvervaldatum 25 juli 2013. Ook de Franse inflatiegelinkte obligatie met coupon van 1,6 procent (eindvervaldatum 25 juli 2015) is vrij populair.

Dalende prijzen? Beleg in inflatie!

Analisten menen dat inflatie wel eens sneller dan verwacht kan opduiken. Vooral de herstelplannen en het geld dat vandaag massaal in de economie wordt gepompt, zullen volgens hen vroeg of laat leiden tot inflatie. Hoe meer geld in omloop, hoe minder het waard wordt, en hoe sterker prijzen zullen stijgen. Voor beleggers komt het erop aan maximaal op die stijgende prijzen te anticiperen. Traditioneel zijn er 3 beleggingsproducten waarmee u dat kan doen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud