netto

Nieuwe recyclagebijdrage van 4 euro per zonnepaneel

Wat als de zonnepanelen aan het eind van hun leven zijn? De milieuovereenkomst met de sector regelt de terugnameplicht. ©Sofie Van Hoof

Vanaf 1 juli moet voor elk geïnstalleerd zonnepaneel in Vlaanderen 4 euro gestort worden in een fonds dat wordt aangelegd voor de latere terugname en recyclage. Voor de gebruiker moet de terugname over enkele jaren dan kostenloos kunnen.

In het Belgisch Staatsblad is de milieuovereenkomst gepubliceerd tussen de overheid en de betrokken sectoren over de aanvaardingsplicht van zonnepanelen die niet langer dienst doen, door ouderdom of defect, en de recyclage ervan. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een Europese richtlijn.

Het is de bedoeling dat de consument gerust kan zijn dat zijn zonnepanelen na het gebruik kostenloos zullen worden afgevoerd en volgens de regels van de kunst gerecycleerd. De regeling geldt voor installaties van particuliere gebruikers, ook installaties die nu al op de daken liggen, of van andere gebruikers als ze ongeveer de maat hebben van een particuliere installatie. Ze slaat op panelen geplaatst door een doe-het-zelver of door een installateur, en ook op panelen die tegelijk als bouwkundig element dienstdoen. 

Een beheersorganisme - in casu PV Cycle, onder controle van de afvalstoffenmaatschappij Ovam - zal afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen gratis inzamelen, ongeacht of er een nieuw paneel ter vervanging wordt aangekocht of niet. Het staat daarmee in voor de concrete uitvoering van de terugnameplicht van producenten. Elke consument moet een inzamelpunt vinden op ten hoogste 40 km van zijn woning. Laat men nieuwe panelen plaatsen, dan moet de installateur de afgedankte exemplaren gratis meenemen. Wel mogen nog kosten aangerekend worden voor de demontage zelf. In principe worden enkel panelen aanvaard waarvan geen essentiële onderdelen ontbreken. Ze mogen ook niet bevuild zijn met andere afvalstoffen. 

In de Europese richtlijn staat ook het advies nu alvast een fonds op te starten om een buffer aan middelen aan te leggen tegen de tijd dat zonnepanelen in groten getale afgedankt zullen worden. In België wordt daarom nu een bijdrage van 4 euro per zonnepaneel vastgelegd, die de producent of invoerder aan het beheersorganisme moet storten. Vanaf 1 juli moet die worden betaald. Het bedrag is jaarlijks herzienbaar.

Het akkoord omvat voor de producenten of importeurs ook de opdracht om inspanningen te leveren om reeds bij het design rekening te houden met de recycleerbaarheid van de materialen. Er moet ook onderzoek komen naar de milieuvriendelijkheid van de zonnepanelen over hun gehele levenscyclus, van productie tot recyclage, en de consument moet op termijn bij zijn aankoop informatie kunnen krijgen over de duurzaamheid van verschillende types.

Voorts staat ook te lezen dat het Vlaams Gewest bij de andere gewesten zal pleiten voor een harmonisering van de regels over de aanvaardingsplicht.

Momenteel moet 80 procent (in gewicht) van de materialen van een zonnepaneel een nieuwe nuttige toepassing krijgen. Vanaf 15 augustus 2018 wordt dat 85 procent - de metalen moeten dan voor minstens 95 procent nuttig gerecycleerd worden, voor de kunststoffen en het glas gelden wat lagere percentages.

De voor de gebruiker kostenloze terugname wordt mogelijk in de toekomst het minimale scenario. Het is niet geheel ondenkbaar dat over 15 of 20 jaar nog geld wordt betaald voor afgedankte panelen, die veel waardevolle grondstoffen bevatten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect