Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Minder dan 1 op 7 schenkingen gaan naar twintigers

December is niet alleen de pakjesmaand bij uitstek, het is ook de maand waarin de meeste schenkingen worden gedaan. Volgens een onderzoek van de Federatie van het Notariaat gaat het om 40 procent meer schenkingen dan gemiddeld. Maar wie zijn de schenkers van die cadeaus met een extra grote strik rond? En wie zijn de begunstigden?
©Filip Ysenbaert

Schenkingen zijn het middel bij uitstek om aan successieplanning te doen. Als ouders (of grootouders) nog tijdens hun leven goederen aan hun kinderen of kleinkinderen schenken, gelden lagere tarieven dan wanneer die kinderen (of kleinkinderen) de goederen zouden erven.

De Federatie van het Notariaat (Fednot) wilde weten wie precies de gulle schenkers en wie de begunstigden zijn. Om dat te achterhalen, onderzocht Fednot voor het eerst de gemiddelde leeftijd van wie de schenking ontvangt (de begunstigde), de gemiddelde leeftijd van de schenker en het leeftijdsverschil tussen de schenker en de begunstigde.

Die analyse werd uitgevoerd op de schenkingen die voor een notaris werden gedaan in de periode van 1 december 2017 tot en met 30 november 2018. Daarbij hield Fednot alleen rekening met schenkingen tussen particulieren. Er werd geen rekening gehouden met schenkingen van ondernemingen of met giften aan goede doelen.

Rekening houdend met die criteria, werden er het jongste jaar voor de Belgische notarissen ruim 32.000 schenkingsakten ondertekend. Daarvan hadden er 10.996 betrekking op roerende goederen zoals een som geld, aandelen of kunstwerken. De andere 21.670 schenkingen slaan op onroerende goederen zoals een woning of een stuk grond.

Begunstigden niet meer zo jong

Opvallend is dat de begunstigden meestal niet zo jong zijn. Op het ogenblik van de schenking is de begunstigde gemiddeld 44 jaar. Liefst de helft van de schenkingen gebeurt aan mensen in de leeftijdscategorie van 41 tot 60 jaar en ruim 13 procent aan zestigplussers. Minder dan 15 procent van de schenkingen gaat naar twintigers en slechts 19 procent naar dertigers.

‘Een bankgift kan perfect, maar houdt ook risico’s in als ze niet wordt geregistreerd.'
Bart Van Opstal
Notaris

Dat druist in tegen de verwachting dat veel jonge mensen een financieel duwtje in de rug krijgen op het ogenblik dat ze een woning kopen. Een mogelijke verklaring is dat die financiële ruggensteun vaak niet gebeurt door een schenking voor de notaris maar door een bankgift. Met andere woorden schrijven de ouders een som geld over op de rekening van de kinderen die op het punt staan om een huis te kopen.

‘Een bankgift kan perfect, maar houdt ook risico’s in als ze niet wordt geregistreerd’, waarschuwt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. ‘Want als de ouders dan binnen de drie jaar na de schenking overlijden, moeten de kinderen toch nog erfbelasting betalen op het bedrag dat ze eerder hebben gekregen. Als de schenkers de schenking laten registreren betalen ze schenkbelasting, maar die is lager dan de erfbelasting.’

Leeftijd schenker ligt hoog

De meeste schenkers tasten nog niet in de portemonnee als ze zelf nog in de bloei van hun leven zijn. De schenker was het voorbije jaar gemiddeld 72 jaar. 85 procent van de schenkers zijn zestigplussers.

Opvallend is dat mensen behoedzamer omspringen met het weggeven van spaarcenten, beleggingsportefeuilles of kunstwerken dan met het schenken van onroerende goederen zoals een woning of een bouwgrond. Voor de schenking van roerende goederen is de gemiddelde leeftijd van de schenker 76 jaar tegenover 72 jaar voor de schenking van vastgoed.

Meestal van ouders aan kinderen

'De meeste schenkingen gebeuren tussen ouders en kinderen, veeleer dan tussen grootouders en kleinkinderen.'
Bart Van Opstal
Notaris

Het gros van de schenkingen (17.823 schenkingen of 58 procent van het totaal) gebeurde tussen personen met een leeftijdsverschil van 15 tot 30 jaar. Tussen mensen met een leeftijdsverschil van 30 tot 45 jaar vonden 9.457 (circa 30 procent) schenkingen plaats. ‘Dat stemt overeen met ons aanvoelen dat de meeste schenkingen gebeuren tussen ouders en kinderen, veeleer dan tussen grootouders en kleinkinderen’, zegt Van Opstal.

Regio’s

Uit het onderzoek van Fednot blijkt dat de Vlamingen de gulste schenkers zijn. Van de ruim 32.000 schenkingen gebeurden er ruim 22.000 in Vlaanderen tegenover circa 7.500 in Wallonië. ‘Dat er meer schenkingen door Vlamingen worden gedaan, is wellicht een gevolg van verschillende factoren’, zegt Van Opstal. ‘Het Vlaams Gewest beet in 2015 de spits af voor de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen, waarna de andere gewesten zijn gevolgd. Maar het is ook zo dat er nu eenmaal meer Vlamingen dan Walen zijn.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud