Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe vult u de erfenisaangifte in?

Wie erft, moet erfbelasting betalen. Daarom moet u de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een lijst bezorgen van alle goederen die u erft. Dat noemt men de ‘aangifte van nalatenschap’. Hoe vult u die in?
©Filip Ysenbaert

Een aangifte van nalatenschap indienen is verplicht. Doet u het niet, dan stuurt Vlabel u een herinnering. Dient u dan nog geen aangifte in, dan zal Vlabel ambtshalve, dus op eigen initiatief, een taxatiedossier openen.

Wie moet de aangifte indienen?

Alle erfgenamen. Ze kunnen dat elk afzonderlijk doen. Of ze kunnen één gezamenlijke aangifte indienen.

Het indienen van de aangifte van nalatenschap kunt u doen via de onlinetool op

Moet de notaris dat niet doen voor mij?

Dat is een veel voorkomend misverstand. Er is geen enkele wettelijke verplichting om een notaris in te schakelen. Ook niet als er vastgoed in de erfenis zit.

De belastingambtenaren van Vlabel zelf mogen niet meewerken aan het invullen van de aangifte. Ze kunnen u wel meer informatie geven over de wettelijke voorschriften waaraan de aangifte moet voldoen.

Hoeveel tijd heb ik om de aangifte in te dienen?

Vier maanden vanaf het overlijden. Tenzij het overlijden plaatsvond buiten België. U hebt vijf maanden tijd bij een overlijden in de Europese Economische Ruimte (EER), zes maanden bij een overlijden buiten de EER. In de EER zitten alle landen van de EU, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

U kunt altijd twee maanden uitstel krijgen. Het volstaat dat u dat vraagt. Wilt u meer dan twee maanden uitstel, dan zult u dat verzoek wel moeten motiveren. Wordt dat langere uitstel geweigerd, dan krijgt u wel de twee maanden uitstel.

Wat als ik de aangifte te laat indien?

Dan kijkt u aan tegen een belastingverhoging. De hoogte daarvan hangt af van het feit of u uitstel kreeg en van hoeveel te laat u de aangifte indient.

Situatie 1: U vroeg uitstel en dat werd toegestaan:

Vertraging – Belastingverhoging

  • 1 dag t/m 5 maanden - 1,0%
  • vanaf 6 t/m 11 maanden - 5,0%
  • vanaf 12 t/m 17 maanden - 7,5%
  • vanaf 18 maanden - 10,0%

Situatie 2: U vroeg geen uitstel of het uitstel werd geweigerd:

Vertraging – Belastingverhoging

  • 1 dag t/m 5 maanden - 5,0%
  • 6 t/m 11 maanden - 10,0%
  • 12 t/m 17 maanden - 15,0%
  • vanaf 18 maanden - 20,0%

Hoe weet ik welke waarde ik op de geërfde goederen moet plakken?

Aangezien Vlabel zich baseert op uw aangifte om de te betalen erfbelasting te berekenen, is de waardebepaling cruciaal. Die waardebepaling moet u zelf doen. Schat u de waarde te hoog in, dan betaalt u te veel erfbelasting. Schat u de waarde te laag in, dan riskeert u een boete wegens tekortschatting.

Voor geërfd vastgoed kunt u een bindende waardering aanvragen. Dat kan via een erkend vastgoedexpert of bij Vlabel zelf, via de procedure ABS (aanvraag bindende schatting).

Erfgenamen kunnen elk afzonderlijk hun aangifte van nalatenschap indienen, of één gezamenlijke aangifte indienen.

Ook schulden zijn niet altijd eenvoudig te waarderen. Sinds begin 2015 kunt u daarom kiezen voor een forfaitair bedrag van 1.500 euro. Was de overledene gehuwd met gemeenschap van goederen, dan bedraagt dat forfait 3.000 euro. In plaats van de begrafeniskosten te bewijzen kunt u ook opteren voor een forfait van 6.000 euro. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Kan ik mijn aangifte 'corrigeren'?

Als u vergeet een bepaald actief aan te geven, kunt u een 'aanvullende aangifte' doen. Doet u dat nadat de aangiftetermijn verstreken is, dan past Vlabel wel een belastingverhoging toe, tenzij u expliciet vraagt om die niet toe te passen en u bij die vraag kunt motiveren dat het ging om een loutere vergetelheid.

Controleert Vlabel mijn aangifte?

Ja. Meteen na de aangifte gebeurt een 'automatische' controle. Binnen tien maanden volgt een tweede, manuele controle.

Blijkt bij de controle dat de aangifte verkeerd is ingevuld, dat gegevens ontbreken of dat u goederen te laag hebt ingeschat, dan kunnen er boetes worden geheven.

Hoe snel moet ik de erfbelasting betalen?

Nadat u de aangifte hebt ingediend, stuurt Vlabel u een aanslagbiljet. Vanaf dan hebt u twee maanden om de erfbelasting te betalen. Uitstel van betaling staat Vlabel niet toe. U kunt wel een afbetalingsplan vragen.

Betaalt u te laat, dan wordt 7 procent nalatigheidsintrest aangerekend, te rekenen vanaf de maand volgend op de uiterste betaaldatum.

Wat als ik niet betaal?

In eerste instantie zal Vlabel u - tot twee keer toe - een herinnering sturen.

Reageert u daar nog steeds niet op, dan hoeft Vlabel niet naar de rechter te gaan om de betaling af te dwingen.

De belastingdienst zal dan een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Die kan verschillende acties ondernemen, gaande van het versturen van een aanmaning, het betekenen van een dwangbevel tot het leggen van beslag op de roerende goederen van de belastingplichtige. De invorderingskosten die daarmee gepaard gaan, zijn volledig ten laste van de belastingplichtige.

Vlabel kan ook beslag leggen op huurgelden, loon, vakantiegeld en andere uitkeringen. De belastingdienst kan zelfs een hypotheek leggen op uw vastgoed. Ook voor al die kosten zult u moeten opdraaien.

Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud